Tillstånd > Tillstånd för utlänningar
Kontakt informationTillstånd för utlänningar

 Den lokala polisen

  • beviljar finländska medborgares utländska familjemedlemmar och deras minderåriga ogifta barn det första uppehållstillståndet.
  • beviljar utlänningar som är bosatta i Finland nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), permanent uppehållstillstånd samt, när det är fråga om en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare, EU-uppehållstillstånd.
  • utfärdar bevis om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och bevis om permanent uppehållsrätt.
  • beviljar uppehållskort och permanent uppehållstillståndshandling för unionsmedborgares familjemedlem i fall där familjemedlemmen själv inte är unionsmedborgare.
  • lägger fler vistelsedagar till och/eller förlänger giltighetstiden för visum.
    OBS! Med anledning av de nya visumreglerna utfärdas inga återkomstvisum efter den 5 april 2010.

Inlämning av ansökningar

En utlänning som vistas/bor i Finland ska personligen lämna in sin tillståndsansökan hos polisen (se kontaktuppgifterna). Ta hos polisinrättningen på hemorten reda på vilket tjänsteställe som har hand om tillståndsärenden.

När det gäller vissa tillstånd för utlänningar kan ansökan även göras elektroniskt. Den som skickar in en elektronisk ansökan ska även besöka polisinrättningen för att styrka sin identitet och uppvisa de originalhandlingar som behövs för ansökan.

Elektronisk ansökan om tillstånd för utlänningar

Tillståndet ska betalas när ansökan lämnas in. Även ansökan som görs elektroniskt ska betalas innan den kan behandlas.

Betalningsmedel, se Betalning av tillståndsärenden

Kontakt/förfrågningar

Frågor rörande tillstånd för utlänningar kan sändas per e-post direkt till polisinrättningen på utlänningens hemort, kirjaamo.polisinrättningens namn@poliisi.fi.

Polisinrättningarnas kontaktuppgifter och namn finns under Kontaktinformation/Polisinrättningar.

Övriga myndigheter som beviljar uppehållstillstånd

Migrationsverket (Migri), som lyder under inrikesministeriet, behandlar och avgör frågor som rör inresa och vistelse i landet, flyktingskap och finskt medborgarskap.

Mer information om Migrationsverket hittar du på www.migri.fi.

Övriga myndigheter som är relevanta för beslutet om uppehållstillstånd

Utrikesministeriet/Finlands beskickningar i utlandet tar emot ansökningar om uppehållstillstånd och beviljar visum utomland.
formin.finland.fi

Arbets- och näringscentralerna (TE-centralerna) utfärdar delbeslut för arbetstagares uppehållstillstånd och förhandsbeslut om villkoren för uppehållstillstånd för arbetstagare.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) utfärdar beslut rörande näringsidkares uppehållstillstånd. 

» Serviceavgifter

Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: