Tillstånd > Godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter > Återkallande av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Kontakt informationÅterkallande av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Polisinrättningen i utförarens hemkommun kan återkalla ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter om utföraren

  • inte längre till följd av väsentliga förändringar uppfyller lagens villkor för att godkännas som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som fogats till godkännandet.
Dessutom skall polisinrättningen i väktarens hemkommun återkalla godkännandet om utföraren av säkerhetsuppgifter begär det.

En polisman som hör till befälet kan tillfälligt återkalla ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om det till polisens kännedom har kommit omständigheter som sannolikt skulle leda till att ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter återkallas. Om ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats eller, om det finns förutsättningar för att tillfälligt återkalla ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, kan en polisman ta hand om väktarkortet för att överlåta det till en polisman som tillhör befälet.Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: