Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-118044

Julkaisuajankohta 20.9.2022 9.43

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 20.9.2022 Ilmoituksen asianumero on POL-2022-118044.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päi-vän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös lu-pa-asiassa:


Sateenranta Toni J J  (POL-2022-19191, 22.4.2022)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Saarijärven poliisiasema
Virastotie 4
43100 SAARIJÄRVI


Aukioloaika:
KE klo 8.30 -15.30

Yhteyshenkilö:
puh. 0295 414791


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Saarijärvi Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto