Julkinen kuulutus POL-2021-76512

30.6.2021 12.57

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 30.06.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-76512.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on ollut takavarikossa alla lue-teltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajia tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoit-tautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoi-tuksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulu-tuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palau-tettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5770/R/5108/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Jalkineet, Panda (omistaja tuntematon)

2. Rikosilmoitus 5770/R/7440/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Puhelin, Xiaomi (omistaja tuntematon)

3. Rikosilmoitus 5770/R/9018/21, pakkokeino KEY1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Trek (omistaja tuntematon)
Polkupyörä, Scott (omistaja tuntematon)

4. Rikosilmoitus 5770/R/9463/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Puhelin, Huawei (omistaja tuntematon)

5. Rikosilmoitus 5770/R/11122/21, pakkokeino TVP2
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä (omistaja tuntematon)

6. Rikosilmoitus 5770/R/12845/21, pakkokeino TVP2
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Trek Marlin 6 (omistaja tuntematon)

7. Rikosilmoitus 5770/R/14370/21, pakkokeino PAI1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Tietokonepeli, PS4 * 7 kappaletta (omistaja tuntematon)

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL 45, 90101 OULU tai sähköpostitse [email protected] Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Kuulutus Oulu Oulun poliisilaitos
sanallinen viestintä
tiedoksianto