Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Poliisin saamien lahjoitusten kartoittamiseksi asetetun työryhmän loppuraportti

Tekijät
Poliisin saamien lahjoitusten kartoittamiseksi asetettu työryhmä
Wasastjerna, Jyrki
Peltoniemi, Maria
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2016
Numero
1
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN (pdf)
978-952-491-941-8
Sivut
36
Tiedosto
Lataa

Valtioneuvoston oikeuskansleri antoi 16.2.2015 poliisin Tekniikan Maailmalta lahjoituksena saamaa henkilöautoa koskevan päätöksen (Dnro OKV/1536/2013). Päätöksessään oikeuskansleri totesi, että vaikka lahjoitetun auton voitiin sinänsä katsoa olevan käyttötarkoitukseltaan ja lahjoitukseen kytkettyjen ehtojen puolesta voimassaolevan lainsäädännön mukainen, eikä lahjoitetun auton itsessään voitu katsoa varsinaisesti palvelevan lahjoittajatahon toimintaa ja taloudellisia intressejä, lahjoitusta ei yksinomaan näillä perusteilla voitu pitää ongelmattomana. Oikeuskansleri ilmoitti näkemyksenään, että poliisin tulisi lahjoituksia vastaanottaessaan arvioida, miltä lahjoitus ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta näyttäytyy poliisin yhdenvertaisen ja tasapuolisen toiminnan sekä siihen kohdistuvan luottamuksen kannalta. Sisäministeriö osoitti oikeuskanslerin päätöksen johdosta 12.3.2015 Poliisihallitukselle selvityspyynnön, jossa se kehotti Poliisihallitusta ryhtymään toimenpiteisiin poliisin saamien lahjoitusten kokonaisvaltaiseksi arvioimiseksi. Arviointitarpeen perusteena ministeriö korosti, että poliisin toiminnalta edellytettyyn objektiivisuusvaatimukseen liittyy näkökulmia, jotka antavat aihetta poliisille tarjottaviin lahjoituksiin liittyvien periaatteiden ja ohjeistuksien ajantasaisuuden selvittämiseen. Sisäministeriön selvityspyynnön johdosta Poliisihallitus asetti 21.9.2015 nyt kysymyksessä olevan työryhmän kartoittamaan määrältään ja laadultaan poliisin saamia lahjoituksia, selvittämään niihin kiinnittyviä reunaehtoja, arvioimaan lahjoituksiin liittyvän nykyisen ohjeistuksen ajantasaisuutta sekä mahdollisesti esittämään lahjoitusten vastaanottamista poliisihallinnossa koskevaa ohjeistusta. Saamansa toimeksiannon johdosta työryhmä kartoitti määrältään ja laadultaan kaikkien poliisiyksiköiden vuosina 2006−2015 saamia lahjoituksia. Työryhmä selvitti lisäksi lahjoituksiin liittyvää säädösperustaa, ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytäntöä, oikeuskäytäntöä, valtionhallinnon ja poliisin asiakokonaisuutta koskevaa ohjausta sekä aikaisemmin poliisi- ja valtionhallinnossa tehtyjä lahjoituksia koskevia tarkasteluja. Lisäksi vertailupohjan saamiseksi työryhmä selvitti muiden keskeisten valtion virastojen lahjoituksia koskevaa hallinnollista norminantoa sekä valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksia. Työryhmä päätyi jakamaan poliisille osoitettujen lahjoitusten vastaanottamista koskevan harkinnan valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) 72 d §:n sanamuodosta johdettuna kolmeen arviointikriteeriin: 1) poliisin tehtävien mukainen tarkoitus, 2) hyväksyttävät ehdot ja 3) yleinen asianmukaisuus. Vaikka lahjoitus sinänsä olisi katsottava käyttötarkoituksen ja kytkettyjen ehtojen puolesta voimassaolevan lainsäädännön mukaiseksi, asianmukaisuuden arvioinnissa korostuu poliisitoimintaa kohtaan tunnettavan kansalaisten luottamuksen säilyttäminen. Poliisin toiminnassa puolueettomuusnäkökulma on jopa erityisen korostunut ja luottamusta on arvioitava objektiivisesta näkökulmasta. Yleisölle ei saa muodostua sellaista käsitystä, että poliisi tekee tavallisesta poikkeavaa yhteistyötä lahjoittajatahon kanssa, on sitoutunut vastavuoroisuuteen lahjoituksen vastaanottaessaan, tai, että lahjoittaja saa muita parempaa palvelua. Tehtyjen selvitysten ja käytyjen keskustelujen pohjalta työryhmä tuo tässä raportissa esiin näkökulmia edellä mainittuja arviointikriteereitä koskeviksi reunaehdoiksi. Työryhmän tekemän selvityksen perusteella poliisin saamien lahjoitusten volyymin ei voitu katsoa olevan huomattavan suuri, mutta lahjoituksia oli kuitenkin tehty useita monien poliisiyksiköiden piirissä. Lahjoitusten vastaanottamista poliisihallinnossa ei ole aikaisemmin taloussääntöä lukuun ottamatta yleisesti hallinnontasolla ohjeistettu. Tekemänsä selvitystyön perusteella työryhmä katsoi lahjoituksiin liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamisen tarpeelliseksi. Ohjeistuksella pyrittäisiin kansalaisten poliisin puolueettomuutta ja riippumattomuutta kohtaan tunteman luottamuksen turvaamiseen tarjoamalla poliisiyksiköille lahjoitusten vastaanottamista koskevia konkreettisia arviointikriteerejä. Tavoitteena olisi pyrkiä yhdenmukaistamaan hallinnonalalla lahjoituksia vastaanotettaessa suoritettavia arviointeja sekä välttämään riski siitä, että arviointi eri yksiköissä muodostuisi erilaiseksi. Työryhmä tulee tämän raportin luovuttamisen yhteydessä luovuttamaan ehdotuksensa lahjoitusten vastaanottamista poliisihallinnossa koskevaksi ohjeistukseksi.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).