Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Kielelliset poliisipalvelut -työryhmän loppuraportti

Tekijät
Kielelliset poliisipalvelut -työryhmä
Koivisto, Niina
Hack, Kirsi
Hoikkala, Maria
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2013
Numero
2
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-491-533-5
ISBN (pdf)
978-952-491-534-2
Sivut
32
Tiedosto
Lataa

Valtioneuvoston 4.4.2012 antaman kehyspäätöksen mukaan poliisissa toteutetaan vuosina 2014-2015 poliisihallintoa koskeva hallintorakenteen uudistus PORA III, jolla vahvistetaan poliisiyksiköiden toimintakykyä niiden määrää vähentämällä ja tehtäviä uudelleen arvioimalla. Erityistä huomiota kiinnitetään hallinnon tehostamiseen ja keventämiseen. PORA III:ssa poliisin hallintorakenteen uudistamisessa lähtökohtana on ollut, että kielelliset poliisipalvelut varmistetaan, ja ruotsin kielen asema ei heikenny. Sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen vuotta 2013 koskevan tulossopimuksen mukaan Poliisihallituksen tulee varmistaa kielellisten oikeuksien toteutuminen PORA III hallintorakenneuudistuksessa.

Kielellisissä asioissa on kyse perustuslain (731/1999) 17 §:n alaan kuuluvista asioista. Useimmin kyse on 1 ja 2 momentissa turvatusta oikeudesta käyttää omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä julkisen vallan velvollisuudesta huolehtia maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Näiden oikeuksien toteutumista tarkennetaan yleislakina noudatettavassa kielilaissa (423/2003) ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), mutta myös hallinnonaloittaisessa erityislainsäädännössä. Kielellisiä asioita ovat myös perustuslain 17 §:n 3 momentissa mainittujen muiden kielten asemaa ja käyttöä koskevat asiat. Saamelaisilla ja romaneilla sekä muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamen kielen asemasta säädetään erikseen saamen kielilaissa (1086/2003).

KPMG Oy Ab on toteuttanut Poliisihallituksen toimeksiannosta kesäkuussa 2013 kansalaisille suunnatun kyselytutkimuksen/ palvelutasoselvityksen tukemaan poliisin hallintorakenneuudistusta. 

Työn tavoitteena on ollut selvittää, millä tavalla poliisipalvelut toteutuvat tutkittavilla kielillä (suomi, ruotsi, saame ja viittomakieli) kansalaisten asioidessa poliisin kanssa. Tulokset osoittavat, että vaikka suomenkielisen palvelun kysyntä muihin tutkittuihin kieliin verrattuna on vallitseva, myös muilla kielillä tapahtuvalle palvelulle on huomionarvoista kysyntää. Kielellinen kysyntä jakautuu kaikkien palvelualueiden sisällä kielittäin lähes samalla tavalla (suomi noin 70 %, ruotsi noin 20 %, saame noin 2 % ja viittomakieli noin 8 %). Suomenkielisen ja viittomakielisen palvelun kysyntä kattaa maantieteellisesti koko Suomen, kun taas ruotsin kielen ja saamenkielten kysyntä on keskittynyt tietyille alueille.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).