Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Lupahallinnon kehittämishankkeen loppuraportti

Tekijät
Lupahallinnon kehittämishankkeen ohjausryhmä ja alatyöryhmät
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2011
Numero
2
ISSN
1798-7121
ISBN
978-952-491-520-5
ISBN (pdf)
978-952-491-521-2
Sivut
63
Tilattavissa
Poliisihallitus
Tiedosto
Lataa

Lupahallinnon kehittämishankkeen tavoitteena oli muun muassa sopeuttaa toiminta hallintoraken-teen uudistuksen jälkeiseen organisaatiorakenteeseen. Hanke tarkasteli lupahallinnon työmene-telmiä ja -välineitä niin, että ne vastaisivat muuttunutta toimintaympäristöä ja tiukentunutta talou-dellista tilannetta. Uusien työmenetelmien tarkoituksena on myös tukea osaamista, asiallisesti oikeaa päätöksentekoa ja työssä jaksamista.

Hanke päätyi esittämään toimivallan jaon uudelleen arviointia vammaisen pysäköintilupaan, tien sulkemista koskeviin asioihin, alkoholi-, yökahvila-, räjäytystyö- ja ilotulitusilmoituksiin sekä löytö-tavaroihin liittyvissä asioissa. Myös yleisötilaisuusilmoituksiin liittyvää toimivaltaa selvitetään lisää sekä maahanmuuttoon liittyviä toimivaltakysymyksiä tarkasteltaisiin jatkossa kokonaisuutena.

Menettelyjä kehitetään ulkoistamalla lupa-asiakirjojen luovuttaminen sekä ottamalla käyttöön i-post -postituspalvelu. Lisäksi selvitetään päätöksenteon keskittämisen mahdollisuudet. Vartija- ja järjestyksenvalvojakorttien hakumenettelyä uudistetaan. Lupahallinnon sähköistämissuunnitelma ja sen tavoiteaikataulu vahvistetaan sekä asetetaan hanke edistämään suunnitelman toteuttamis-ta ja lupahallinnon päätöksentekojärjestelmän kehittämistä. Lisäksi huolehditaan ajanvarausjärjes-telmän jatkokehityksestä. Hanke käsitteli myös yhteispalvelun järjestämisen periaatteita poliisissa ja sen pohjalta annetaan poliisille ohje yhteispalvelusta.

Poliisilaitoskohtaisen resurssijaon arvioinnin perustaksi hankkeessa on laadittu lupahallinnon voi-mavaroja kohdentava resurssi- ja laskentamalli. Lupahallinnon henkilökunta erotetaan jatkossa rahoituskehyslaskennassa erilleen luokasta ”muut”. Lisäksi tarkastellaan myös lupahallinnon vir-karakennetta ja virkanimikkeitä sekä uudistetaan koulutus. Lupahenkilöstön käyttöön rakennetaan sähköinen lupaohjeisto. Kansalaisneuvonta nähdään jatkossa kokonaisuutena, jonka muodostaa www-sivut, lupaneuvontapuhelin ja sosiaalinen media. Myös malliprosessit kuvataan lupaohjeiston laatimisen yhteydessä.

Hankkeen tiimoilta poliisilaitoksissa toteutettiin lupahenkilöstölle työhyvinvointia tukevia toimenpi-teitä. Lupahenkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan jatkossa poliisilaitoskäyntien ja tulosseurannan yhteydessä. Työssä jak-samista tuetaan järjestämällä esimiehille koulutusta ja työhyvinvointiseminaari.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).