Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi. Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden seurantatyöryhmän loppuraportti

Tekijät
Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden seurantatyöryhmä
Rasi, Esko
Ilomäki, Jyrki
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2010
Numero
2
ISSN
1798-7121
ISBN
978-952-491-516-8
ISBN (pdf)
978-952-491-517-5
Sivut
34
Tilattavissa
Poliisihallitus
Tiedosto
Lataa

Työryhmän tehtävänä oli seurata ja arvioida aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden vaikutuksia poliisilaitosten aselupakäytöntöihin. Lisäksi tehtävänä oli selvittää poliisilaitoksissa aselupa-asioita käsittelevän henkilöstön määrä ja riittävyys.

Työryhmän selvityksen mukaan poliisilaitokset ovat muuttaneet omia aselupaprosessejaan yhtenäistämisohjeiden mukaiseen suuntaan. Uusina tai osin uusina prosesseina poliisilaitoksiin oli ohjeiden vaikutuksesta syntynyt luvanhaltijan haastattelukäytännöt ja luvanhaltijoiden seurantakäytännöt. Etenkin koulusurmien jälkeen annetut alkuperäistä yhtenäistämisohjetta osin täydentäneet ja osin muuttaneet täydentävät ohjeet olivat vaikuttaneet etenkin ilmoitetun käyttötarkoituksen entistä tarkempaan selvittämiseen. Yhtenäistämisohjeiden mukanaan tuomat uudet osat aselupaprosesseihin on vaikuttanut hakemusten käsittelyaikojen pidentymiseen usealla viikolla.

Yhtenäistämisohjeiden voimassaoloaikana myönnettyjen hallussapitolupien määrä on laskenut ja etenkin ampumaurheiluperusteella myönnettyjen lupien suhteellinen osuus kaikista myönnetyistä luvista on vähentynyt. Tarkentunut vaatimus käyttötarkoituksen osoittamisesta on vähentänyt käsiaseille myönnettyjä uusia hallussapitolupia.

Luvanhaltijan seurantakäytäntöjen vakiintuminen kaikkiin poliisilaitoksiin on lisännyt aselupien peruutusten ja luvanhaltijoille annettujen varoitusten määrää.

Yhtenäistämisohjeiden voimassaoloaikana valitukset poliisilaitosten ampuma-aseasioissa tekemiin päätöksiin ovat lisääntyneet. Valitukset ovat etenkin koskeneet käsiaselupien määräaikaisuuskysymystä.

Poliisin henkilöstö on arvioinut yhtenäistämisohjeiden lisänneen poliisilaitoksissa ampuma-aseasioita käsittelevän henkilöstön tehtävämääriä. Poliisin päällystö on arvioinut ohjeiden helpottaneen päätöksentekoa ampuma-aseasioissa. Muu henkilöstö puolestaan on katsonut ohjeiden vaikeuttaneen heidän tehtäviään.

Aselupia käsittelevän henkilöstön määrän arvioiminen on ollut vaikeaa. Työaikakirjanpidon mukaan ampuma-aseasioita olisi käsitellyt 2009 vain runsaat 84 htv:tä. Työryhmän poliisilaitoksien ampuma-aseasioita käsittelevälle henkilöstölle tekemään kyselyyn vastasi runsaat 200 vastaajaa. Työryhmä on päätynyt arvioimaan, että poliisilaitoksissa ampuma-aseasioita käsittelisi noin 250 - 300 henkilöä.

Poliisilaitokset ovat arvioineet tarvitsevansa jonkin verran lisähenkilöstöä käsittelemään ampuma-aseasioita. Laitoskohtaiset arviot lisähenkilöstön määrästä ovat olleet yleisemmin yhdestä kahteen henkilötyövuotta.

Työryhmä kokoontui kuusi kertaa.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010 löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).