Länkstig

Navigeringsmeny

Rahanpesu ja asiamiestoiminta - SV

Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med ombudsverksamhet 

Näringsidkare som i sin verksamhet kan identifiera risker som hänför sig till penningtvätt och finansiering av terrorism eller som kan antas utnyttjas för dessa ändamål spelar en nyckelroll i kampen mot penningtvätt. Veikkaus Ab:s penningspel spelas via ett nätverk av ombud, därför spelar ombuden en central roll vid försäljningen och förmedlingen av penningspel. 

På grund av sin centrala ställning har ombuden goda möjligheter att upptäcka ovanligt kundbeteende eller avvikande penningspelande. Lagen om penningtvätt ålägger också direkt ombuden att identifiera kunder och anmäla misstänkta transaktioner. Ombuden spelar därför en viktig roll i kampen mot penningtvätt.  

Vad ska ombuden göra enligt lagen om penningtvätt?

Som ombud eller företrädare för ett ombud ska du alltid identifiera kunden och kontrollera kundens identitet, om

  • kunden köper penningspel för minst 2 000 euro
  • kunden löser in vinster för minst 2 000 euro
  • du misstänker att en tvivelaktig transaktion pågår eller misstänker att de medel som ingår i transaktionen används för att finansiera terrorism eller för ett straffbart försök till terrorism.

De ovan nämnda beloppen kan bestå av en prestation eller flera sammanhängande prestationer som sammanlagt uppgår till minst 2 000 euro. 

Skyldigheten till kundkontroll är absolut och det finns inga undantag.  Därför måste till exempel även en tidigare bekant kund identifieras och hens identitet alltid verifieras i de situationer som nämns ovan.

Som ombud är du skyldig att göra en anmälan om en tvivelaktig transaktion, om du 

  • upptäcker en tvivelaktig transaktion
  • misstänker finansiering av terrorism.

Med tvivelaktiga transaktioner avses transaktioner som avviker från kundens normala agerande eller verksamhet. Därför beror vad som är avviker från det normala på kunden eller situation. Om du upptäcker en avvikande transaktion, red ut orsaken till transaktionen. Om en transaktion också efter utredningen verkar misstänkt eller om du inte får någon utredning, ska du utan dröjsmål göra en anmälan om händelsen till centralen för utredning av penningtvätt. Som ombud kan du också göra anmälan via Veikkaus Ab. 

Du måste alltid vägra att utföra tvivelaktiga transaktioner. Kom ihåg att göra anmälan också om det i efterhand uppdagas något som gör transaktionen tvivelaktig. Den tvivelaktiga transaktionen måste alltså anmälas, oavsett om transaktionen har genomförts, avbrutits eller vägrats. 

Det är dock viktigt att du inte avslöjar anmälan eller utredningen för den person som anmälan gäller eller för någon annan person. 

Rahanpesun estämisen uutiskirje Veikkaus Oy:n asiamiehille -SV

Nyhetsbrev om förhindrande av penningtvätt för Veikkaus AB ombud

Nyhetsbrev 1/2023

Beställ nyhetsbrevet om förhindrande av penningtvätt

Nyhetsbrevets dataskyddsbeskrivning