Rahankeräykset: UKK - SV

Vanliga frågor om penninginsamlingar och penninginsamlingstillstånd  

När behöver jag penninginsamlingstillstånd?

Du behöver ett penninginsamlingstillstånd, om har för avsikt att be allmänheten om penningdonationer utan vederlag. Om du i stället själv vill donera medel till ett välgörande ändamål, behövs det inget tillstånd. Penninginsamlingstillstånd behövs inte heller för intäkter av inträdesavgifter till välgörenhetsevenemang eller för donation av egna försäljningsintäkter.

En småskalig penninginsamling kan på vissa villkor arrangeras med stöd av en anmälan till polisinrättningen.

Information om småskaliga penninginsamlingar

Vem eller vilken instans kan få ett penninginsamlingstillstånd?

Ett penninginsamlingstillstånd kan beviljas samfund och stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet samt vissa instanser som särskilt omnämns i lagen om penninginsamlingar. Däremot kan till exempel en privatperson eller ett företag som bedriver affärsverksamhet inte få ett penninginsamlingstillstånd och således inte heller rätt att verkställa en penninginsamling. Mer om detta här.

Var och hur söks ett penninginsamlingstillstånd?

Ett penninginsamlingstillstånd söks hos Polisstyrelsen. Avfatta en skriftlig ansökan och skicka in den till Polisstyrelsen per post, e-post eller via polisens elektroniska ärendehantering. Tänk på att du för den elektroniska ärendehanteringen behöver en Suomi.fi -fullmakt.

Om du ska söka ett ändringstillstånd, ska du lämna en ändringsansökan till den myndighet som utfärdat det ursprungliga tillståndet (Polisstyrelsen eller polisinrättningen). Lämna din ändringsansökan per e-post eller brev. En ändringsansökan för ett tills vidare giltigt penninginsamlingstillstånd kan du även lämna via den elektroniska ärendehanteringen.

En ändringsansökan för ett gammalt tidsbegränsat penninginsamlingstillstånd kan inte lämnas via den elektroniska ärendehanteringen. Ändringsansökningar för gamla penninginsamlingstillstånd lämnas således i samtliga fall på pappersblankett (per e-post eller brev).

Fyll alltid omsorgsfullt i blanketten och följ anvisningarna på dessa sidor. Genom att göra det kan du faktiskt påskynda behandlingen av ditt ärende!

För hur lång tid kan jag söka ett penninginsamlingstillstånd?

Alla tillstånd som avses i den nya penninginsamlingslagen är i kraft tills vidare. Nya penninginsamlingstillstånd har alltså inget fastslaget utgångsdatum.

När du ska fylla i en ansökan om ett penninginsamlingstillstånd ska du tänka ut en lämplig tidpunkt då insamlingen skall inledas och anteckna detta datum i ansökan. Tänk på att ett tillstånd inte kan beviljas retroaktivt. Penninginsamling får alltså inte påbörjas innan tillstånd har beviljats. Du får inte ansöka om tillstånd i efterhand för en insamling som redan har påbörjats.

Vi har ett penninginsamlingstillstånd som avses i den gamla lagen. Hur kan jag uppdatera det gamla tillståndet till ett tillstånd som avses i den nya lagen?

Tillstånd med stöd av den gamla lagen förblir i kraft till den dag som fastställts i tillståndsvillkoren. Om det återstår giltighetstid, är det ju inte bråttom att förnya tillståndet.

Om du det oaktat redan tidigare vill ansöka om ett nytt tillstånd, ska du sammanställa en ny ansökan om penninginsamlingstillstånd på vanligt sätt i enlighet med anvisningarna på dessa sidor. På samma gång ska du be Polisstyrelsen återkalla det gamla penninginsamlingstillståndet.

Om det gamla penninginsamlingstillståndet har utfärdats av polisinrättningen, ska du lämna din nya tillståndsansökan till Polisstyrelsen och din begäran om att återkalla det gamla tillståndet till polisinrättningen. Begäran om återkallande bör lämnas senast då det nya tillståndet är beviljat. Med ett återkallat tillstånd får du inte samla in pengar.

Vad avses med allmännytta och hur är begreppet relaterat till penninginsamlingstillstånd?

Med allmännyttig verksamhet avses verksamhet för allmänna sociala, kulturella eller ideella syften eller annan allmän medborgerlig verksamhet.

Allmännytta hänför sig till penninginsamlingar på två sätt. För det första kan ett penninginsamlingstillstånd i allmänhet endast utfärdas till en förening eller stiftelse vars verksamhet har ett allmännyttigt syfte. Detta innebär att det ändamål som nämns i organisationens stadgar ska vara allmännyttigt. Dessutom ska verksamheten i sig vara allmännyttig. För att ett tillstånd ska kunna beviljas, får endast en del av den verksamhet insamlingens arrangör bedriver vara av annat slag än allmännyttig.

Medel från en penninginsamling ska för det andra användas för ett allmännyttigt ändamål. Medlen ska i sin helhet användas för ett allmännyttigt ändamål som definieras i tillståndet. Det är inte tillåtet att använda medlen för något annat ändamål.

I tillståndsansökan efterfrågas ändamålet för medlen från insamlingen. Hur detaljerat bör det anges i ansökan?

Så detaljerat och praktiskt utformat som möjligt. Av ansökan bör framgå vad medlen verkligen används till. Om ändamålet inte beskrivs tydligt och konkret, är det omöjligt att bedöma allmännyttan av verksamheten.

Uttryck som “Till stöd för egen verksamhet”“Stadgeenlig verksamhet” eller “Utgifter för föreningens allmännyttiga verksamhet” talar inte alls om vad medlen i verkligheten används till. Till exempel “För barnskyddsarbete” är likaså en alltför allmän beskrivning. Däremot får man faktiskt en mycket bättre uppfattning om ändamålet av beskrivningen “Medlen används till barnskyddsarbete. till betalning av kostnader för sommarkoloni- och fritidsverksamhet för barn från mindre bemedlade familjer med missbrukarproblem.” Utöver en exakt beskrivning ska du försöka ange ändamålet så omfattande formulerat att ändamålet beskrivat i tillståndet inte hela tiden behöver ändras.

Ett hurdant bankkonto kan jag använda som penninginsamlingskonto? Kan alla föreningens konton vara penninginsamlingskonton?

För en penninginsamling får endast det kontonummer användas som anges i penninginsamlingstillståndet. Uppge i din ansökan om penninginsamlingstillstånd alla de bankkonton som kommer att användas, dvs. alla de konton allmänheten ombeds donera till.

Antalet penninginsamlingskonton är inte begränsat. Det får finnas flera insamlingskonton. Penninginsamlingsmedlen måste emellertid alltid hållas separat, skilt från tillståndshavarens övriga tillgångar. Tillståndshavaren ska till tillståndsmyndigheten även efter insamlingen rapportera hur medlen har använts. Därför är det i allmänhet tydligast att till insamlingskonto utse ett konto som enbart används för penninginsamlingen. Penninginsamlingskontot eller kontona bör i sin helhet planeras så att du underlättar ditt arbete och tänker ut hur du enkelt kan redovisa medlens användning.

Om ett konto förutom för penninginsamling används för ett annat ändamål, är det viktigt att penningtrafiken för penninginsamlingens del klart kan separeras från övrig penningtrafik exempelvis med referensnummer.

I en penninginsamling får inte användas andra bankkonton än de som fastställts i tillståndet.

Vilka bilagor ska fogas till tillståndsansökan?

Till en ansökan om penninginsamlingstillstånd ska alltid fogas:

 • En redogörelse som beskriver hur man kommer att övervaka användningen av medlen från insamlingarna
 • Ett högst 3 mån gammalt förenings- eller stiftelseregisterutdrag eller utdrag ur registret för religiösa samfund eller det register som upprätthålls av en offentligrättslig förening.
 • En kopia av samfundets eller stiftelsens stadgar
 • En kopia av senaste godkända bokslut eller annan motsvarande redogörelse över sökandens finansiella tillstånd.
 • Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan eller annan redogörelse över sökandens verksamhet.

Kunde Polisstyrelsen själv exempelvis skaffa utdrag ur förenings- och stiftelseregistret direkt från förenings- och stiftelseregistret?

Polisstyrelsen får inte uppgifter direkt från registret, varför de som söker tillstånd även i fortsättningen själva måste lämna de bilagor som krävs.

Varför efterfrågas personuppgifter i ansökan? Är det obligatoriskt att uppge personbeteckning i ansökan?

Personuppgifter efterfrågas i ansökan för att tillståndsmyndigheten ska kunna gör behövliga bakgrundskontroller om rätt personer och på så sätt bedöma personernas tillförlitlighet. Därför är uppgifterna nödvändiga. I ansökan ska namn och personbeteckning uppges för samtliga personer som fattar beslut om saker som har att göra med anordnandet av penninginsamlingen. Dessa personer kan åtminstone vara:

 • personer med befogenhet att använda penninginsamlingens konto
 • ledamöter i styrelse, förvaltningsråd eller lagstadgade organ
 • verksamhetsledare verkställande direktör eller ledande funktionär
 • ombud
 • firmatecknare
 • finansieringsansvariga, ekonomichef
 • kassör, sekreterare

Förteckningen är inte uttömmande. Därför ska du innan ansökan lämnas, överväga vilka personer i din organisation som kommer att ha beslutanderätt i ärenden som berör penninginsamlingen.

Du kan lämna personuppgifterna till Polisstyrelsen på ett enkelt och säkert sätt antingen via den elektroniska ärendetjänsten eller genom att skicka dem via krypterad e-postförbindelse på adressen https://securemail.poliisi.fi/.

Hur ska vi göra, om vi alldeles nyligen grundade föreningen och därför ännu inte kan lämna något bokslut? Kan vi trots det få ett insamlingstillstånd?

Ett penninginsamlingstillstånd kan även utfärdas till en ny förening eller stiftelse. En nyetablerad aktör kan till ansökan i stället för en verksamhetsberättelse foga en verksamhetsplan och i stället för ett bokslut exempelvis en finansieringsplan. I planerna är det emellertid bra att så realistiskt och fullständigt som möjligt beskriva organisationens verksamhet och ekonomiska situation.

Foga även stadgarna, registerutdraget till ansökan samt en redogörelse som beskriver hur man kommer att övervaka användningen av medlen från insamlingarna.

Till ansökan ska fogas en redogörelse som beskriver hur man kommer att övervaka användningen av medlen från insamlingarna. Vad ska man berätta i den här redogörelsen?

Redogörelsen ska innefatta en plan om hur ni själva ämnar se till att penninginsamlingen och användningen av de insamlade medlen kommer att övervakas inom er organisations verksamhet. I planen kan ni beskriva hur och när de insamlade medlen kommer att användas, hur beslut fattas om användning av medlen samt hur övervakningen av medel går till.

Om exempelvis finansiellt stöd från insamlade medel beviljas för samarbetspartners verksamhet, skulle det i redogörelsen vara bra att beskriva på vilket sätt de instanser som mottar stöd rapporterar om användning av medlen, vilka upplysningar er organisation har möjlighet att få om användning av medlen eller hur ni i annat fall kan övervaka medlens användning.

Ni kan sammanställa en fritt formulerad redogörelse. Inga särskilda krav ställs på redogörelsens form. Även ett separat avsnitt i en verksamhetsplan räcker till, förutsatt att planen uttryckligen beskriver hur penninginsamlingen anordnas. Väsentligt är att er organisation har en plan som visar att penninginsamlingslagens bestämmelser iakttas i insamlingen och att skyldigheterna i tillståndet uppfylls.

Hur mycket kostar ett penninginsamlingstillstånd och hur ska avgiften betalas?

År 2020 tas vid Polisstyrelsen en avgift på 300 € ut för behandling av ett nytt penninginsamlingstillstånd och för behandling av en ansökan om ändringstillstånd en avgift på 100 euro. Även för behandling av en årsanmälan tas en avgift på 100 euro ut.

Avgifternas belopp fastställs årligen genom en avgiftsförordning från polisen. Avgift tas ut för behandling av såväl en ny ansökan om penninginsamlingstillstånd som för behandling av ansökan om ändring av ett tillstånd oavsett om beslutet blir positivt eller negativt.

Tillståndet faktureras efter att beslutet har fattats. Fakturan skickas till den adress du har uppgett i ansökan. Om du lämnar ansökan på elektronisk väg, tas behandlingsavgiften för ansökan ut när du lämnar ansökan. I detta fall skickas alltså ingen faktura i efterhand.

Du kan även betala avgiften för årsanmälan via den elektroniska ärendehanteringen på samma gång som du lämnar anmälan. Om du lämnar årsanmälan per post eller e-post, skickas en faktura till den adress du har uppgett som faktureringsadress i anmälan.

Är det obligatoriskt att skaffa ett penninginsamlingstillstånd eller lämna en anmälan om småskalig insamling, då det i vår förenings stadgar nämns att föreningen kan motta donationer?

Lagar är tvingande och bestämmelser på en högre nivå än stadgar med stöd av en intern överenskommelse hos en förening. Med stöd av en förenings stadgar får man inte underlåta att följa lagen. Utifrån ett enda omnämnande i stadgarna är det inte möjligt att anordna en penninginsamling utan penninginsamlingstillstånd eller anmälan om en småskalig insamling.

Är värvning av understödjande medlemmar detsamma som penninginsamling?

Det beror på om värvning av understödjande medlemmar jämställs med sedvanlig medlemsvärvning. Det är bra att kontrollera om det i er förenings stadgar har definierats villkor för understödjande medlemmar, förmåner och skyldigheter för understödjande medlemskap samt medlemsavgift eller grund för fastställande av understödjande medlemmars medlemsavgift. Om dessa saker nämns i stadgarna och en behörig medlemsförteckning förs över understödjande medlemmar, är det inte fråga om penninginsamling, utan en stadgeenlig medlemsvärvning.

Värvning av understödjande medlemmar handlar det om i det fall att det inte i stadgarna har definierats villkor, förmåner och skyldigheter för understödjande medlemskap, och att understödjande medlemskap inte heller medför några medlemsförmåner för en sådan ”medlem”. Då erhålls inga förmåner som tillfaller vanliga medlemmar i utbyte mot medlemsavgiften som skulle medföra ett vederlag för avgiften. I detta fall är det alltså fråga om penninginsamling utan vederlag. Då ska värvningen planeras så att den inte förväxlas med egentlig medlemsvärvning och att donatorerna förstår att de inte blir medlemmar, utan enbart penningdonatorer. Exempelvis ska man inte meddela att det handlar om värvning av understödjande medlemmar när en sådan här penninginsamling genomförs.

Får jag samla in pengar av medlemmar utan tillstånd eller anmälan om småskalig insamling?

Ja, om penninginsamlingen de facto endast avser medlemmar. Du kan be föreningens medlemmar om donationer genom ett separat nätverk (intranet) som endast används av föreningens medlemmar. Du kan dessutom be föreningens medlemmar om donationer i brev eller i medlemstidningar som skickas enbart till personer som antecknats i medlemsregistret.

Om du även ber om donationer av andra personer än medlemmar, ska ett penninginsamlingstillstånd sökas eller en anmälan om en småskalig insamling lämnas.

Får man av personer som förekommer i ett donatorregister eller annan kontaktförteckning begära donationer utan tillstånd eller anmälan om en småskalig insamling?

Det får man inte. En penninginsamling förutsätter så när som på ett fåtal i lagen angivna undantag alltid ett penninginsamlingstillstånd eller en anmälan om en småskalig insamling.

Penninginsamling handlar det inte heller om i det fall att du av personliga bekanta ber om engångsdonationer till din egen bemärkelsedag. Om du däremot vill begära donationer av en större grupp, påverkas inte det faktum att det är fråga om en penninginsamling av att målgruppen för donationsbegäran dokumenteras eller registreras.

På vilket sätt hänför sig fadderverksamhet till penninginsamling?

Fadderverksamhet är en form av penninginsamling. Fadderverksamhet innebär till exempel att personer förbinder sig att stå för ett barns skolgångskostnader. Fadderavgiften betalas i allmänhet till en välgörenhetsorganisation som ser till att pengarna används som stöd för fadderbarnets skolgång. Den som går med i fadderverksamheten får inget annat vederlag för de pengar personen donerar än att det känns bra. Det handlar alltså om penninginsamling.

Är försäljning av immateriella gåvor penninginsamling?

Försäljning av immateriella gåvor är penninginsamling. Den som köper en immateriell gåva får inget vederlag för sin penningdonation. I stället ges den vara som representerar vederlaget för beloppet till hjälpbehövande i utvecklingsländer. Den som köper en immateriell gåva kan till exempel underrätta en vän om gåvan i stället för att ge vännen en köpt konkret gåva. Vännen får då i praktiken en trevlig känsla som inte heller i detta fall är något egentligt vederlag för det donerade beloppet.

Försäljning av immateriella gåvor ska genomföras så att alla har klart för sig att det inte är fråga om normal handel. I e-handel ska ingå ett tydligt budskap om att det handlar om en donation: den som köper en immateriell gåva skänker pengar till en organisation och den som får en immateriell gåva får av sin vän i gåva ett meddelande om att de pengar som reserverats för gåvan har skänkts till organisationen som exempelvis skaffar tre moskitnät för att förebygga malaria.

Är kollekt penninginsamling?

På sätt och vis, då kollekt är en penninggåva som begärs av allmänheten. För kollekt gäller dock en egen bestämmelse i penninginsamlingslagen, som möjliggör att kollekt uppbärs utan penninginsamlingstillstånd, men inte för vem som helst eller hur som helst.

Att uppbära kollekt utan penninginsamlingstillstånd förutsätter att den som uppbär kollekt är ett religiöst samfund som ingår i registret över religiösa samfund. Dessutom förutsätts det för insamling av kollekt utan tillstånd att kollekten bärs upp vid offentlig trosutövning och enbart bland dem som deltar i ceremonin. Att bära upp kollekt till exempel på internet är således inte möjligt utan penninginsamlingstillstånd. Kollekt får inte heller samlas in utan penninginsamlingstillstånd av personer som med hjälp av fjärrförbindelse följer ett evenemang.

Får en församling i form av en förening samla in kollekt utan tillstånd? Är det möjligt för andra instanser att vid sina evenemang samla in pengar utan tillstånd?

Registrerade föreningar, stiftelser samt Finlands Röda Kors får samla in pengar utan tillstånd vid sina egna evenemang på följande villkor:

 • Evenemanget ska vara avgiftsfritt och öppet för alla som önskar delta.
 • Evenemanget ska arrangeras inomhus eller utomhus på ett område som avgränsats för tillställningen
 • Evenemanget ska ha ett programinnehåll
 • Evenemangets och insamlingens arrangör måste alltid vara antingen en registrerad förening, en stiftelse, Finlands Röda Kors eller en verksamhetsenhet inom Finlands Röda Kors.

De medel som samlats in ska användas till stöd för insamlingsarrangörens stadgeenliga verksamhet. Medlen får inte användas som stöd för näringsverksamhet.

Vid ett evenemang får även insamlas en kollektliknande penninggåva till stöd för en registrerad religiös förenings egen verksamhet.

Kräver massfinansiering penninginsamlingstillstånd?

Ja, om syftet är att genom penninginsamlingen be om vederlagsfria penningdonationer. Om man däremot har för avsikt att till exempel sälja produkter eller bedriva placeringsverksamhet handlar det inte om penninginsamling och tillstånd behövs inte.

Om verksamheten faktiskt handlar om penninginsamling men man på ett eller annat sätt försöker få det att se ut som till exempel försäljning av produkter är verksamheten inte tillåten. Massfinansiering får alltså inte användas som en sådan förtäckt penninginsamling.

Är det tillåtet att i syfte att hjälpa en enskild människa eller familj arrangera en penninginsamling?

Ja, det är det. Detta förutsätter emellertid att personen eller familjen som ska få hjälp befinner sig i ekonomiska svårigheter till exempel till följd av en olycka, en sjukdom eller en annan händelse eller omständighet. Till exempel är det inte nog att en olycka inträffat. Den måste även ha lett till ekonomiska svårigheter.

En penninginsamling till förmån för en enskild människa eller familj kan genomföras med ett penninginsamlingstillstånd, om syftet med insamlingen i det beviljade insamlingstillståndet täcker en sådan verksamhet. En penninginsamling till förmån för en enskild människa eller familj kan även genomföras som småskalig insamling, vilket innebär en anmälan till polisinrättningen.

Dessutom får en kyrklig samfällighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, eller en sådan församling inom den kyrkan som inte hör till en kyrklig samfällighet samt en församling inom den ortodoxa kyrkan i Finland samla in medel för diakonverksamhet med stöd av ett penninginsamlingstillstånd eller en anmälan om småskalig insamling. Inom denna diakonverksamhet kan även enskilda personer eller familjer understödjas.

En privatperson får inte anordna en penninginsamling till stöd för en enskild person eller familj.

Vad är en insamlingssymbol och när används en sådan?

En insamlingssymbol är ett minnesföremål av ringa penningvärde som ges till donatorer och som symboliserar insamlingen, till exempel en pin eller ett klistermärke. Om en insamlingssymbol används, bör den lämnas till donatorn i samband med donationen eller strax efter att donationen ägt rum. En insamlingssymbol är likväl ingenting obligatoriskt.

Insamlingssymbolen behöver inte längre lämnas till tillståndsmyndigheten som bilaga till penninginsamlingstillstånd eller anmälan om småskalig insamling.

Insamlingssymbolen är inte detsamma som marknadsföringsmaterial som åtföljer en begäran om en donation. Dessa saker bör hållas skilt från varandra. Det är inte tillåtet att använda dem i de båda ovan nämnda fallen.

Får jag ge dem som deltar i insamlingen en gåva som tack eller någonting annat som vederlag för donationen?

I en penninginsamling får man i allmänhet inte ge dem som donerar pengar något vederlag, då det är donationer man erhåller i en penninginsamling. Du får likväl i samband med donationsbegäran till exempel distribuera reklammaterial såvida materialet skiljer sig från föremål som används som insamlingssymboler. Dessutom kan donatorerna erbjudas möjligheten att få sitt namn publicerat i en hedersförteckning i form av en tavla på fastighetens vägg, på internet, i en televisionssändning eller något liknande sammanhang.

Du kan även hedra donatorerna genom att arrangera olika sammankomster för donatorer. Donatorerna kan inbjudas till offentliga evenemang eller separata tillställningar inom ramen för sedvanligt samarbete med intressentgrupper. Dessa evenemang betraktas inte som vederlag för donationer.

Tänk i alla fall på att en penninginsamling inte någonsin får förväxlas med handel. 

Hurdana instanser kan beviljas penninginsamlingstillstånd?

Tillstånd till penninginsamling kan beviljas:

 • allmännyttig förening som är införd i föreningsregistret
 • allmännyttig stiftelse som är införd i föreningsregistret
 • ett i partiregistret antecknat parti med allmännyttigt syfte
 • ett i Finland registrerat religionssamfund med allmännyttigt syfte
 • en i Finland verksam oregistrerad sammanslutning med allmännyttigt syfte, om orsaken till att sammanslutningen inte har registrerats är att dess ställning regleras i lagstiftningen i Finland
 • ett universitet
 • en yrkeshögskola
 • Nationalgalleriet
 • centralfonden för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 • en kyrklig samfällighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, eller en sådan församling inom den kyrkan som inte ingår i en kyrklig samfällighet, samt en församling inom den ortodoxa kyrkan i Finland
 • en församling inom den ortodoxa kyrkan i Finland.

Tillstånd till penninginsamling kan beviljas enbart finländska aktörer. Huvudsakligen kan tillstånd beviljas enbart i Finland registrerade aktörer. Dessutom kan tillstånd beviljas oregistrerade sammanslutningar med verksamhet i Finland och som är oregistrerade i överensstämmelse med finsk lagstiftning.

Med universitet och yrkeshögskolor avses finska universitet och yrkeshögskolor som avses i lagen om universitet och lagen om yrkeshögskolor. Även Nationalgalleriet är en finsk aktör. Med den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan avses den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan i Finland. En del av dem som är berättigade till ett tillstånd till penninginsamling berörs av en specialreglering som bl.a. avser de insamlade medlens användningsändamål.

Tillstånd till penninginsamling kan inte beviljas andra än dessa instanser som i lagen om penninginsamling förordnats till arrangörer av penninginsamling. Härav följer att exempelvis privatpersoner inte kan beviljas tillstånd till penninginsamling. Tillstånd kan inte heller beviljas ett samfund som inte uppfyller ovan stående krav. Till exempel kan inte en oregistrerad förening få tillstånd till penninginsamling.

Inte heller kan en registrerad förening vars verksamhet inte är allmännyttig få ett penninginsamlingstillstånd. Därför kan inte föreningar som bedriver affärsverksamhet få ett penninginsamlingstillstånd.

Penninginsamlingstillstånd kan inte utfärdas till staten, landskap, kommuner eller samkommuner.

Vilka skyldigheter följer av ett penninginsamlingstillstånd?

Då en penninginsamling anordnas måste penninginsamlingslagens bestämmelser och tillståndsvillkor alltid noggrant iakttas:

 • Håll alltid medlen från penninginsamlingen åtskils från din organisations övriga tillgångar
 • Se till att intäkterna från insamlingen sin helhet används till det ändamål som fastställts i tillståndet
 • Tala i samband med begäran för allmänheten om vem som arrangerar insamlingen, vad de insamlade medlen ska användas. Ange även tillståndsnumret eller numret på den småskaliga insamlingen
 • Underrätta tillståndsmyndigheten om personbyten hos din organisation (ifall de personer som beslutar om penninginsamlingsfrågor byts ut) och likaså om andra väsentliga ändringar i insamlingsarrangemangen senast en månad efter att ändringar ägt rum
 • Observera att potentiella donatorer inte någonsin får pressas till donationer och inte heller på något sätt störas eller skuldbeläggas
 • Lämna alltid sanningsenlig information om penninginsamlingen till allmänheten.

Tänk också på att användningen av medlen från penninginsamlingen ska kunna verifieras i efterhand. I ett penninginsamlingstillstånd ingår alltid redovisningsskyldighet eller skyldighet att lämna årsanmälan.

Lämna alltid redovisning och årsanmälan på eget initiativ och inom rätt tidsfrist.

I redovisning och årsanmälan rapporteras medlen från penninginsamlingen jämte användningen av medlen till tillståndsmyndigheten. Förutom kontroll av redovisning och årsanmälan genomför tillståndsmyndigheten även slumpvis mer omfattande inspektioner.

Vad händer, om jag glömmer bort årsanmälan eller meddelanden om ändringar i omständigheterna? Eller om jag av misstag bryter mot tillståndsvillkoren?

Det beror på hur allvarlig försummelsen är och om något liknande även har inträffat tidigare. Om det är fråga om en ringa försummelse, blir påföljden för glömska vanligtvis en anmärkning. Om allt går bra efter anmärkningen, får glömskan inga andra påföljder.

Om försummelserna är allvarliga eller ofta förekommande, kan Polisstyrelsen i fortsättningen förbjuda penninginsamlingen och användningen av medlen. Om det felaktiga förfarandet eller försummelserna inte ens härefter korrigeras, kan tillståndet återkallas helt och hållet.

Då det gäller försummelse av årsanmälan eller ändringsanmälan kan försummelsen tolkas som straffbar handling i form av penninginsamlingsbrott. Vid användning av medel i strid med tillståndsvillkoren kan det handla om verksamhet som motsvarar en brottsrubricering om penninginsamlingsbrott.

Vad innebär ett återkallande av tillståndet i praktiken?

Återkallelse innebär att tillståndsmyndigheten beslutar att återkalla tillståndet och att penninginsamlingen därefter inte får fortsättas.

Ett penninginsamlingstillstånd återkallas oftast på tillståndshavarens egen begäran när denne inte längre vill fortsätta penninginsamlingen och svara för de skyldigheter som härrör från tillståndet.

Tillståndet kan emellertid även återkallas på myndighetens initiativ. Skälet kan då vara att tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för att beviljas ett tillstånd. Det kan också handla om en situation där tillståndshavarens verksamhet inte längre är allmännyttig.

Ibland kan ett tillstånd även återkallas på grund av tillståndshavarens förseelser och försummelser. I det fallet kommer återkallelsen likväl inte någonsin som en överraskning, utan har alltid föregåtts av att tillståndshavaren har hörts i ärendet. Dessutom kan anmärkningar, varningar och/eller ett eventuellt beslut om förbud redan föreligga.