6  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Työ- ja korkeakouluyhteisössämme ei suvaita syrjintää tai häirintää millään perusteella. Olemme inhimillisiä ja vastaamme jokainen omalta osaltamme siitä, ettemme itse toimi tai yllytä muita toimimaan syrjivästi tai halventavasti. Kohtelemme jokaista henkilöä, niin asiakkaita kuin kollegoitamme, samanarvoisesti riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai taustastaan. Emme suhtaudu kehenkään alentavasti, halveksivasti tai ennakkoluuloisesti. Kannustamme kaikkiin väestöryhmiin kuuluvia henkilöitä hakeutumaan töihin poliisihallintoon ja tuemme kaikkia tasavertaisesti urakehityksessä. 

Keväällä 2021 Poliisihallitus vahvisti valtakunnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2021-2023. Suunnitelma käsittelee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita koko poliisin osalta ja määrittelee ne kokonaisuudet, joita poliisihallinnossa erityisesti kehitetään. Suunnitelma sisältää sekä henkilöstöpoliittiset että toiminnalliset tavoitteet (kuvio 12).

Kuvio 12 Poliisin tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Henkilöstöpoliittiset tavoitteet ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusajattelun vahvistaminen, edistäminen ja seuranta, syrjintä- ja häirintävapaa poliisihallinto, monimuotoinen rekrytointi ja tasavertainen mahdollisuus urakehitykseen sekä naisten määrän kasvun tukeminen ylimmissä johtotehtävissä. Toiminnalliset tavoitteet ovat fyysinen ja digitaalinen esteettömyys sekä maantieteellinen tasapuolisuus, molemminpuolisen tietoisuuden lisääminen poliisin ja eri vähemmistöryhmien välillä sekä kielellisten oikeuksien toteutuminen.

Poliisin monimuotoisen rekrytoinnin edistämiseksi laadittiin erillinen toimenpidesuunnitelma vuonna 2021. Suunnitelmaan sisältyvien ratkaisujen tavoitteena on ollut edistää poliisiorganisaation monimuotoisuutta sekä tiivistää poliisin ja eri vähemmistöryhmien välistä yhteistyötä. Toimenpidesuunnitelman mukaisesti työssä on keskitytty tiedolla vaikuttamiseen, asenteisiin ja kokemuksiin vaikuttamiseen sekä monimuotoiseen rekrytointiin liittyvien rakenteellisten esteiden poistamiseen. Työtä monimuotoisen rekrytoinnin edistämiseksi ja erilaisten toimenpiteiden toteuttamista on tehty vuosien 2021-2022 aikana yhteistyössä Poliisihallituksen, Poliisiammattikorkeakoulun, useiden poliisiyksiköiden, eri viranomaisten sekä eri vähemmistöryhmien kanssa. Monimuotoisuuden edistämiseksi tehtävän työn tehostamiseksi ja vakiinnuttamiseksi monimuotoisuuden edistäminen on suunniteltu osaksi poliisihallinnon rakenteita ja poliisiyksiköiden vuoden 2023 tulossopimuskirjauksia. Tämän lisäksi on laadittu poliisihallinnon yhteiset toimenpidesuositukset.

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita on raportoitu osaltaan myös poliisin vastuullisuusraportissa.