Poliisiylijohtajan puhe poliisien valajuhlassa 15.4.2024

Poliisiylijohtajan puhe poliisien valajuhlassa 15.4.2024

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen
Tampere-talo

Arvoisa sisäministeri, rehtori, valanantajat, hyvä juhlayleisö

Lasten väkivalta on järkyttänyt meitä kaikkia. Poliisin tietoon on kymmenen vuoden ajan tullut yhä enemmän alaikäisten tekemiä väkivaltarikoksia. 

Väkivalta on raaistunut ja muuttunut. Viertolan kouluampuminen on tästä äärimmäinen esimerkki. Tässä murheellisessa tilanteessa emme pystyneet yhteiskuntana estämään tekoa ennalta. 

Poliisin näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että saamme tietoja pienistäkin havainnoista, jos henkilön käyttäytyminen poikkeaa jotenkin normaalista. Toiveemme onkin, että alaikäisten rikollisia tekoja estämään tarkoitettuihin Ankkuri-tiimeihin saataisiin sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi opetustoimen osaajia. 

Yhteiskuntaan tarvitaan lisäksi yhdenmukaiset mallit puuttua väkivaltaan, hybridiyksiköt väkivaltaisimmille lapsille, viranomaisten tiedonvaihdon sääntelyn selkeytystä, opettajia ankkuritiimeihin ja tukea perheille. 

Viertolan tapaus on poikinut myös uhkauksia muihin kouluihin. Haluan muistuttaa, että laiton uhkaus on rikos ja poliisi tutkii ne kaikki. Selvitämme parhaillaan, onko perättömien uhkausten tekijältä tai tämän vanhemmilta mahdollista periä työstä aiheutuneet kustannukset, samaan tapaan kuin turhissa palohälytyksissä.

Hyvä yleisö

Aloittaessani poliisiylijohtajana vuonna 2015 käsittelin ensimmäisessä valapuheessani yhteiskunnassa kasvavaa vastakkainasettelua sekä kyberuhkien myötä kasvavaa rajat ylittävää rikollisuutta.

Toisessa sivusin silloista turvapaikanhakijoiden aaltoa ja hybridiuhkia, joissa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välinen raja hämärtyy. Se, mikä näyttää vain rikollisten toiminnalta, voi itse asiassa olla valtiollinen operaatio.

Venäjä oli vallannut Krimin ja Suomeen kohdistui laajamittainen maahantulo. Turvapaikanhakijoiden rekisteröintiä varten perustettiin ensivaiheen vastaanottoyksikkö, järjestelykeskus.

Palkkasimme eläkeläisiä, komensimme kentälle opiskelijoita, jäädytimme suuren osan täydennyskoulutuksesta sekä tingimme tietoisesti lakisääteisistä tehtävistämme, kuten yleisvalvonnasta, liikennevalvonnasta ja omaisuusrikosten tutkinnasta. 

Samaan aikaan poliisissa valmistauduttiin sopeuttamiseen ja poliisien määrän vähentämiseen. Muissa Pohjoismaissa oli toimintaympäristön analyysin perusteella päädytty lisäämään poliisin voimavaroja. 

Tänään, yhdeksän vuotta myöhemmin, teemat ovat ajakohtaisempia kuin olisimme halunneet. Samalla ne kietoutuvat toisiinsa tavalla, jota emme aina edes hahmota. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Venäjä yrittää tietoisesti omalla toiminnallaan heikentää suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ja yhtenäisyyttä. 

Venäjän hyökkäyssota on kansallisesti vahvistanut käsitystämme siitä, että Suomi on puolustamisen arvoinen maa, niin sodassa kuin rauhassa. Maanpuolustustahto on korkeammalla kuin koskaan sen mittaushistoriassa. 

Poliittiset päättäjät ovat ymmärtäneet toimintaympäristön voimakkaan muutoksen vaikutukset maamme sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Suomi liittyi sotilasliittoon ja poliisin voimavaroja päätettiin lisätä. 

Hallitusohjelmassa operatiivista toimintaa vahvistetaan nostamalla poliisitehtävissä toimivien määrä 8000 henkilötyövuoteen. Se luo luottamusta tulevaisuuteen, jotta pystymme selviytymään poliisille osoitetuista tehtävistä osana Suomen kokonaisturvallisuutta. 

Nato-jäsenyys luo turvaa ja ulkoisen pelotteen, mutta samalla hybriditoimien uhka kasvaa. Näitä uhkia hallitaan ensisijaisesti sisäisen turvallisuuden toimivaltuuksin. Teot ilmenevät ensivaiheessa pääosin rikoksina ja vakavina yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiriötiloina. 

Epävarmuuden kasvaessa on tärkeää, että poliisi tuo yhteiskuntaan omalla toiminnallaan vakautta ja jatkaa päivittäistä työtään ammattitaitoisesti ja sovinnollisuutta edistäen. Meidän tehtävänä on palvella ja tarjota perusturvallisuutta kaikille. 

Hyvät kuulijat

Tänään, viimeisessä puheessani teille valanantajille, haluan nostaa kovien tehtävien ja tavoitteiden rinnalle sen, miten me ne parhaiten saavutamme. Kysymys on arvoista.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi virkaanastujaispuheessaan, että yhteiskuntamme tärkeimmät kulmakivet ovat luottamus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Jos joku ei pärjää, silloin me yhdessä autamme. 

Poliisin on osaltaan pidettävä huolta siitä, että nämä arvot toteutuvat päivittäisessä työssämme. Meidän on jo lainkin mukaan toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä yhdenvertaista kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen.

Poliisin uudessa strategiassa luottamuksen ylläpitäminen on keskeisimpiä tavoitteitamme. Ilman sitä emme voisi hoitaa tehokkaasti omia lakisääteisiä tehtäviämme. Se on myös merkittävä yhteiskuntarauhaa tukeva tekijä.  Suomalaisten luottamus turvallisuusviranomaisiin on maailmanennätysluokkaa.

Oikeudenmukaisuus on sitä, että poliisi on luotettava ja lahjomaton. Toimimme esimerkkinä muille niin virkatehtävissä kuin yksityiselämässä. Kohtelemme kaikkia henkilöitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Tätä varten olemme vahvistaneet korruptionvastaisen toimintapolitiikan sekä päivitämme parhaillaan poliisin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. 

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat turvallisuuden kantavia voimia. Niiden vastavoimia ovat puolestaan eriarvoistuminen ja syrjäytyminen. Yhteisöllisyydellä on vahva yhteys myös siihen, miten selviämme henkisesti kriiseistä. Henkinen kriisinkestävyys ilmenee tahtona toimia valtiollisen itsenäisyyden, väestön elinmahdollisuuksien ja turvallisuuden ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa. 

Yksi tasavallan presidentin mainitsemista arvoista - oikeudenmukaisuus - on mukana myös poliisin nykyisissä arvoissa. Muita arvojamme ovat palvelu, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi. 

Palvelua on se, että poliisi tarjoaa perusturvallisuutta kaikille kansalaisille. Palvelemme asiakkaitamme ja asiakastyytyväisyys on tärkeimpiä mittareitamme.

Osaaminen tarkoittaa sitä, että poliisin työympäristö ja -menetelmät muuttuvat jatkuvasti ja jatkuva uuden oppiminen on edellytys työstä suoriutumiselle. Jokaisen työpanoksella on merkitystä työyhteisössä.

Henkilöstön hyvinvointi on tärkeää, jotta saamme aikaan tuloksia. Vaikutamme itse positiiviseen ja kannustavaan ilmapiirin, yhdessä tekemiseen ja omaan työkykyymme. Arvostamme työkavereitamme. Johtaminen on ammattitaitoista.

Tällä arvopohjalla olemme toimineet viimeiset 15 vuotta. Henkilöstöbarometrin mukaan puolet poliisin henkilöstöstä pitää nykyisiä arvoja selkeinä ja ymmärrettävinä. Sidosryhmien mielestä oikeudenmukaisuus ja henkilöstön osaaminen toteutuvat arvoista parhaiten, palveluhenkisyys ja henkilöstön hyvinvointi keskimääräistä huonommin. 

Arvot heijastelevat, miten suhtaudumme asioihin ja ihmisiin, miten toimimme eri tilanteissa ja miltä organisaatio näyttää ulospäin. Se, että voimme rehellisesti sanoa olevamme kaikkien turvaaja, edellyttää, että arvomme ovat kestävällä pohjalla ja ajantasalla. Arvot eivät lausuttuina merkitse vielä mitään, niitä tulkitaan tekojemme kautta. 

Emerituspiispa Eero Huovinen totesi kuukausi sitten poliisipäälliköille, että poliisin on noudatettava velvollisuuksia ja käskyjä, mutta toisaalta tehtävä sitä, mistä on eniten hyötyä: itselle, toisille ja koko yhteisölle. 

Hän kannusti meitä kaikki pohtimaan, miten voisi olla vieläkin hyödyllisempi omalle organisaatiolleen. Arvioinnissa korostuu neljä hyvettä: viisaus, oikeamielisyys, rohkeus ja kohtuullisuus.

Viisautta on oivaltaa olennainen ja taito arvioida tekojen seurauksia. Oikeamielisyyttä on suoruus, rehellisyys, luotettavuus ja yhteinen hyvä. Rohkeutta on uskallus ottaa riskejä sekä etsiä uutta ja sietää epävarmuutta. Kohtuullisuutta on nöyryys, itsekriittisyys ja kyky tehdä kompromisseja. 

Poliisin strategian päivittämisen jälkeen on hyvä hetki arvioida, onko arvojamme perusteltua muuttaa.  Käynnistämme kuluvan vuoden aikana arvokeskustelun, johon pyydämme mukaan henkilöstön lisäksi kansalaisia ja keskeisiä sidosryhmiä. Kutsun myös teidät mukaan keskusteluun.

Ovatko poliisin arvot muuttuneet tai täydentyneet ajan kuluessa? Ohjaavatko ne työtämme? Kokeeko henkilöstö ne omikseen? Miten arvot näkyvät johtamisessa? Mikä vaikutus toimintaympäristön muutoksilla on ollut ja on arvoihimme?

Sanotaan, että organisaation todelliset arvot määrittävät sen, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole näkemässä. Kun on mahdollisuus valita oikean ja väärän välillä. Poliisissa työskentelevän arvokompanssin tulee osoittaa aina kestävään suuntaan.

Hyvät valanantajat

Poliisin oma, erityinen menestystekijä on ollut kansainvälisestikin arvostettu suomalainen poliisikoulutus. Poliisiammattikorkeakoulu ja sen edeltäjät ovat rakentaneet perustaa pitkäjänteisesti yli sadan vuoden ajan. Jokainen sukupolvi on tuonut kokonaisuuteen oman palansa.

Koulutus on kehittynyt valtavin harppauksin. Itse osallistuin kokelaskurssille vuonna 1982 ja sain virka-aseen ja virkamerkin viiden kuukauden koulutuksen jälkeen. Tänä päivänä poliisin perustutkinto on kolmivuotinen korkeakoulututkinto. Se on edellytys vaativassa poliisityössä pärjäämiseen.

Tämä päivän poliisityö edellyttää tekijältään moniosaamista. Tilanteet ovat vaikeutuneet, teknologia on ottanut harppauksia, ihmisten käytös on monimutkaistunut, erilaisia virikkeitä ja ärsykkeitä on verrattoamsti enemmän, sosiaalinen media luo virtuaalitodellisuuksia, juridiikka on monimutkaistunut ja ihmisten vaatimisen taso noussut. 

Haasteista huolimatta olen vakuuttunut, että saamanne koulutuksen myötä teillä on paremmat valimiudet selvitä niistä kuin edeltävillä ikäluokilla, omani mukaanlukien.

Olette valinneet ammatin ja uran, jossa olette kukin omassa tehtävässänne tunnuslauseemme arvoisia: Kaikkien turvaajia, kaikkina aikoina. Suomalainen yhteiskunta luottaa teihin ja arvostaa tekemäänne työtä. 

Toivon, ja asiallisesti edellytän, että te kaikki ymmärrätte valassanne antamanne lupauksen siitä, että pyritte parhaan kykynne ja taitonne mukaan käyttäytymään aina ja kaikissa tilanteissa poliisin arvolle sopivalla tavalla. 

Tehkää työnne jämäkän oikeudenmukaisesti, mutta inhimillisesti ja erilaiset ihmiset heidän taustansakin huomioon ottaen.  Luottakaa koulutuksessanne saamiinne oppeihin, mutta pitäkää itsenne ajan tasalla jatkuvan oppimisen kautta.

Toivotan teille onnea ja menestystä vaativassa tehtävässänne!