Murupolku

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely poliisissa -hero

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely poliisissa

Poliisi käsittelee tehtävissään usein henkilötietoja. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen on poliisin lakisääteinen tehtävä. Poliisi käsittelee henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Kerromme näillä sivuilla niistä oikeuksista, joita sinulla on rekisteröitynä. Lisäksi kerromme, miten voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi poliisissa. Sivustolta löydät myös tiedon siitä, miten tietoturvan ja tietosuojan toteutumisesta on huolehdittu poliisissa. 

Sormenjäljet tietokoneen näytöllä.

Tietosuojalainsäädännön yleisesittely

Tietosuojalainsäädännön yleisesittely

Euroopan Unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui keväällä 2016. Toukokuussa 2016 julkaistiin EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja niin sanottu rikosasioiden tietosuojadirektiivi.

EU:n tietosuojalainsäädännön uudistuksen tavoitteena on

 • henkilötietojen suojan EU-tasoinen harmonisointi
 • tietosuojasääntelyn ajantasaistaminen vastaamaan teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin, henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin
 • yksilön oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen
 • tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen.

Rikosasioiden osalta erityisenä tavoitteena on varmistaa henkilötietojen korkeatasoinen ja johdonmukainen suoja henkilötietojen käsittelyssä rikosasioissa. Tavoitteena on lisäksi helpottaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä.

Samanaikaisesti edellä mainitun tietosuojalainsäädännön kanssa hyväksyttiin myös direktiivi matkustajarekisteritietojen (PNR) hyödyntämisestä rikostorjunnassa. EU:n matkustajarekisteridirektiivi on pantu täytäntöön lentoliikenteen matkustajarekisterilailla.

Tietosuojalainsäädännön kansallinen täytäntöönpano

Tietosuojalaki

Tietosuojalakia sovelletaan rinnakkain EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

Tietosuojalaissa säädetään muun muassa

 • tietosuojaan liittyvästä valvontaviranomaisesta
 • oikeusturvasta
 • erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä 
 • eräistä tietojenkäsittelyn erityistilanteista, kuten sananvapauden tai tieteellisen tutkimuksen ja henkilötietojen suojan yhteensovittamisesta
 • tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavasta ikärajasta.

Rikosasioiden tietosuojalaki

Rikosasioiden tietosuojalailla on pantu täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivi.

Rikosasioiden tietosuojalakia sovelletaan poliisin, syyttäjien, yleisten tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja, kun kysymys on

 • rikoksen ennalta estämisestä, paljastamisesta, selvittämisestä tai syyteharkintaan saattamisesta
 • rikokseen liittyvästä syyttäjän toiminnasta
 • rikosasian käsittelemisestä tuomioistuimessa
 • rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpanemisesta
 • yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelemisesta tai tällaisten uhkien ehkäisemisestä.

Laki on edellä mainituissa tilanteissa sovellettava yleislaki, jonka sääntelystä voidaan erityislainsäädännössä poiketa. Laissa säädetään

 • käyttötarkoitussidonnaisuudesta ja muista henkilötietojen käsittelyn yleisistä periaatteista
 • rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuusta
 • tarkastusoikeudesta ja muista rekisteröidyn oikeuksista
 • tietoturvavaatimuksista
 • tietosuojavastaavan nimeämisestä ja tehtävistä
 • vaatimuksista siirrettäessä henkilötietoja kolmansiin maihin
 • lain noudattamisen valvonnasta
 • käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista ja seuraamuksista.

Poliisin henkilötietolaki

Poliisin henkilötietolaki on erityislaki, joka täydentää rikosasioiden tietosuojalakia ja EU:n tietosuoja-asetusta sekä tietosuojalakia.

Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevat uudet säännökset valmisteltiin sisäministeriössä. Lainsäädäntö saatettiin vastaamaan eurooppalaisia vaatimuksia sekä toimintaympäristön ja poliisilainsäädännön muutoksista johtuvia henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan tarpeita.

Yksi keskeisistä muutoksista oli siirtyminen rekisterikohtaisesta henkilötietojen käsittelystä käyttötarkoitussidonnaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Poliisin henkilötietolaki on tullut voimaan 1.6.2019.

EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön soveltaminen poliisissa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sitä täydentävää tietosuojalakia sovelletaan poliisissa silloin, kun käsitellään esimerkiksi lupa-asioita, turvapaikka-asioita tai hankintoihin liittyviä asioita.

Rikosasioiden tietosuojalakia sovelletaan poliisissa silloin, kun poliisi käsittelee rikosasioita.
Poliisin henkilötietolaki on erityislaki, jota sovelletaan ensisijaisesti poliisin lakisääteisissä tehtävissä. Muita lakeja sovelletaan poliisin henkilötietolakia täydentävästi.

Tutkija katsoo tietokoneen näyttöjä, jotka täynnä koodia.