Navigointivalikko

Tarkastusoikeus

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja poliisi käsittelee. Sinulla on myös oikeus tietää, mikäli poliisi ei käsittele sinua koskevia tietoja.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin periä maksun, mikäli pyynnöt ovat niiden toistuvuudesta tai muusta syystä ilmeisen kohtuuttomia tai perusteettomia. Maksun määrän perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa. Maksun suuruus määräytyy poliisin maksuasetuksen perusteella.

.

Tarkastusoikeuden käyttäminen

Poliisin henkilötietolaissa mainittujen käsittelytarkoitusten osalta tarkastusoikeuden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä rekisterinpitäjän luona (Poliisihallitus) tai poliisilaitoksessa. Tarkastusoikeuden käyttämisen yhteydessä sinun on todistettava henkilöllisyytesi.

 • Esitä pyyntö henkilökohtaisesti poliisin luona, mukanasi voi olla avustaja.
 • Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
 • Ilmoita pyyntöasiakirjassa, mihin poliisin käsittelemiin tietoihin haluat käyttää tarkastusoikeuttasi.
 • Poliisissa on laadittu valmiit lomakkeet tarkastusoikeuden käyttämiseksi.
  • Valmiiden lomakkeiden käyttö ei ole tarkastusoikeuden ehdoton edellytys, voit esittää pyyntösi myös muulla asiakirjalla.
  • Pyyntöasiakirjasta tulee kuitenkin selvitä, mitkä tiedoistasi haluat tarkistaa.

Jos haluat käyttää tarkastusoikeuttasi esimerkiksi ääni- ja kuvatallenteisiin, sinun tulee tietojesi etsimiseksi ilmoittaa paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin nauhoittaminen esimerkiksi kameravalvontajärjestelmällä on tapahtunut. Joskus sinun on tarpeen liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma kuvasi.

Tarkastusoikeuden käyttämisen yhteydessä saat tiedon, mikäli tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa välittömästi. Tarvittaessa rekisterinpitäjä tai poliisilaitos antaa tiedon siitä, milloin ja miten itseäsi koskevat tiedot ovat tarkastettavissa.

Tarvittaessa pyyntösi ohjataan muille viranomaisille tai tietosuojavaltuutetulle. Niissä tapauksessa, joissa sinulla ei ole tarkastusoikeutta, tietosuojavaltuutettu voi puolestasi varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden. 

Tarkastusoikeuden rajoitukset

Oikeudestasi tarkastaa tietosi voidaan joissain tapauksissa poiketa. Tarkastusoikeuttasi voidaan rajoittaa, jos se oikeutesi huomioon ottaen on oikeasuhtaista ja välttämätöntä

 • rikosten ennalta estämiselle, paljastamiselle, selvittämiselle tai rikoksiin liittyville syytetoimille taikka rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanolle aiheutuvan haitan välttämiseksi
 • viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi
 • yleisen turvallisuuden suojelemiseksi
 • kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi tai
 • muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi.

Mikäli vain osa tiedoistasi jää tarkastusoikeuden ulkopuolelle, sinulla on oikeus saada tietää muut sinusta talletetut tiedot.

Poliisin henkilötietolaissa säädetyt tarkastusoikeuden rajoitukset

Sinulla ei ole tarkastusoikeutta

 • poliisin henkilötietolain 9 §:ssä tarkoitettuihin tietolähdetietoihin
 • Schengenin tietojärjestelmän salaista tarkkailua ja erityistarkastuksia koskeviin henkilötietoihin
 • poliisin henkilötietolain 5 - 8 §:ssä tarkoitettuihin henkilötietoihin sisältyviin poliisin taktisia ja teknisiä menetelmiä koskeviin tietoihin
 • havainto- tai tietolähdetietoihin tai tekniseen tutkintaan käytettäviin tietoihin
 • henkilötietoihin, jotka on saatu poliisilain 5 luvun ja pakkokeinolain 10 luvun mukaisia tiedonhankintamenetelmiä käyttäen sekä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 §:n nojalla.

Milloin yhteys tietosuojavaltuutetun toimistoon?

Voit pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan henkilötietojesi ja niiden käsittelyn lainmukaisuuden, jos tarkastusoikeuttasi on lykätty, rajoitettu tai evätty tai jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimustasi henkilötietojesi oikaisemisesta, täydentämisestä, poistamisesta tai niiden käsittelyn rajoittamisesta.

Tarkastusoikeuden käyttäminen tietosuojavaltuutetun välityksellä

Jos tarkastusoikeuttasi lykätään, rajoitetaan tai se evätään, sinulla on oikeus ilman aiheetonta viivytystä saada siitä kirjallinen todistus. Sinulla on oikeus saada tieto lykkäämisen, rajoittamisen ja epäämisen perusteista, paitsi jos niiden ilmoittaminen vaarantaisi epäämisen tai rajoittamisen tarkoituksen. 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava sinulle oikeudestasi tehdä toimenpidepyyntö tietosuojavaltuutetulle tarkastusoikeuden lykkäämisen, rajoittamisen tai epäämisen johdosta sekä oikeudestasi käyttää tarkastusoikeutta tietosuojavaltuutetun välityksellä.

Tietosuojavaltuutettu voi pyynnöstäsi tarkastaa edellä mainittujen sinua koskevien tietojen lainmukaisuuden.

Tietosuojavaltuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta paljastaa tarkastuksessa saamiaan tietoja kyseisen rekisterin sisällöstä. Tämä merkitsee myös sitä, että tässä yhteydessä sinulle ei voida antaa tietoja siitä, onko tietojasi rekisteröity vai ei.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde 0295 666 700
Kirjaamo 0295 666 768
Faksi 0295 666 735
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot - Tietosuojavaltuutetun toimisto