Poliisiylijohtajan puhe poliisien valajuhlassa 23.5.2023

Poliisiylijohtajan puhe poliisien valajuhlassa 23.5.2023

Poliisiammattikorkeakoulu, Tampere
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen


Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut turvallisuusympäristömme perusteellisesti ja pysyvästi. Suomi on Naton jäsen ja suomalaisten maanpuolustustahto on korkeampi kuin koskaan sen mittaushistoriassa. 

Suomalaisen varautumisen perustana on kokonaisturvallisuus, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa. 

Yksi näistä elintärkeistä toiminnoista on sisäinen turvallisuus. Suomi sijoittuu edelleen kärkimaiden joukkoon kansainvälisissä vertailuissa, joissa mitataan arjen turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa, demokratiaa, perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja luottamusta viranomaisiin sekä oikeusjärjestelmään.

Sisäinen turvallisuus ja hyvä turvallisuuden tunne luovat edellytykset ja kyvyn ulkoisen turvallisuuden kriiseistä selviämiselle. 

Nato-jäsenyyden myötä poliisille tulee hoidettavakseen sekä Naton suorituskykyyn että Naton toiminnan tukemiseen liittyviä tehtäviä. Olemme tunnistaneet neljä keskeistä osa-aluetta, joita ovat hybriditoimet, terrorismi, isäntämaatuki ja resilienssityö. 

Poliisi on systemaattisesti valmistautunut jäsenyyden tuomiin muutoksiin ja on valmis myös nämä tehtävät hoitamaan. 

Venäjän hyökkäyssota on osoittanut, miten suunnitelmallista painostusta, häirintää, vaikuttamista, tiedonhankintaa tai vaikkapa epäloogisina rikoksina ilmeneviä tekoja hyödyntäen yhteiskuntarauhaa pyritään horjuttamaan useiden vuosien ajan ennen sotilaallisiksi toimiksi tunnistettuja tekoja. 

Suomessa hybriditoimiin ensivasteen antaa poliisi, joka vastaa myös niiden esitutkinnasta, oli kyse sitten terrori-iskuista, onnettomuuksiksi naamioiduista sabotaaseista tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden horjuttamisyrityksistä. 

Lainsäädännön viimeaikaiset uudistukset auttavat tässä työssä. Poliisi voi nyt saada aiempaa laajemmin puolustusvoimilta ja rajavartiolaitokselta sotilaallisen voimankäytön mahdollistavaa virka-apua, jos poliisi sitä oman tehtävänsä tueksi tarvitsee. 

Naton siviilivalmiuksien osalta painopisteenä on kehittää relisienssiä eli kykyä sopeutua ja kestää häiriöitä. Poliisilla on tärkeä rooli muun muassa valtionhallinnon toiminnan jatkuvuuden ja kriittisen palveluiden turvaamisessa, demokraattisen yhteiskunnan rakenteiden ylläpidossa ja väestöliikkeiden hallinnassa. 

Nato-joukkojen läsnäoloon, kauttakulkuun ja harjoitteluun liittyvä niin sanottu isäntämaatuki voisi aiheuttaa merkittäviäkin lisätehtäviä poliisille.

Hyvät kuulijat,

Poliisin tehtäviin vaikuttavat muutosvoimat näyttäytyvät monessa eri suunnassa. Rikollisuus kansainvälistyy, kovenee ja siirtyy verkkoon. Väestö ikääntyy, vähenee ja kaupungistuu. Monipaikkaisuus vaikuttaa arkeen. 

Vieraskielisten ja yksin asuvien määrä kasvaa. Vuorovaikutus monipuolistuu ja virtualisoituu edelleen. Kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön lisääntyminen ja yhteensovittaminen korostuvat. Ilmastonmuutos ja geopoliittiset riskit haastavat. 

Perinteinen rikollisuus monipuolistuu. Palvelut sähköistyvät ja tekoälyn kyvykkyys nousee. Valeuutisointi ja hybridivaikuttaminen heikentävät luottamusta. Kasvottomat rikokset lisääntyvät. 

Muutosten ohella syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus ovat yhä Suomen sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia. Turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen varmistaminen koko maassa ja kaikille ihmisille ovat sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan ydintä

Poliisihallitus julkistaa piakkoin niin kutsutun pääoma-analyysin, jossa arvioidaan poliisin kyvykkyyttä vastata toimintaympäristön muutoksiin. Kyse on hyvin laajasta kokonaisuudesta. Analyysissa on huomioitu niin inhimillinen, taloudellinen, rakenteellinen ja fyysinen pääoma kuin myös suhdepääoma. Nostan tässä yhteydessä muutaman huomion poliisin inhimillisen pääoman osalta. 

Poliisin tehtävät ja vaatimukset sekä̈ sen myötä tarpeet ovat muuttuneet merkittävästi. Mikäli tämänhetkinen toimintakenttä vielä laajenee, on pohdittava millaisella ja kuinka suurella henkilöstömäärällä ja muilla resursseilla palvelut kyetään kansalaisille tuottamaan.

Poliisin työ monimuotoistuu. Suomen väestöstä̈ jo noin 400 000 on vieraskielisiä ja meidän pitää pystyä palvelemaan yhdenvertaisesti erilaisia, eri taustoista tulevia ihmisiä. Yli puolet ulkomaalaistaustaisista asuu Uudellamaalla. Turvallisuuden tunne ja luottamus viranomaisiin jakautuu hyvin eri tavoin eri väestöryhmien välillä. 

Henkilöstöbarometrin mukaan tyytyväisyys omaan organisaatioon, johtamiseen ja tiedonkulkuun ovat parantuneet. Työyhteisö ja työkaverit koetaan voimavarana, jopa aiempaa vahvemmin. Näiden vastapainona kiire ja henkilöstövajaukset kuormittavat.

Sisäisessä seurannassa olemme tunnistaneet useita rekrytointihaasteita. Kilpailu osaavasta henkilöstöstä kasvaa. Harva-alueille ja pienemmille poliisiasemille on vaikea saada pysyvästi nuoria poliiseja, samoin ruotsinkielisille alueille ja rikostutkinnan tiettyihin tehtäviin. 

Poliisissa teemme kaiken mahdollisen, jotta toimintaympäristön muutosten ja kyvykkyyksien välinen kuilu ei kasvaisi liian suureksi. 

Edellinen hallitus vahvisti poliisin rahoituspohjaa ja tekninen kehyspäätös mahdollistaa suunnittelun pidemmälle aikajänteelle. Olemme saaneet olla laaja-alaisesti kuultavana myös uuden hallituksen neuvotteluissa, joissa olemme parhaamme mukaan pyrkineet tuomaan esiin näkemyksiämme siitä, miten poliisin toimintakyky voidaan turvata. 

Sisäministeriö on osaltaan teettänyt kehittämistä tukevia selvityksiä poliisin rahoituksen turvaamisesta, hallintorakenteen ja toimipisteverkoston kehittämisestä sekä rikostiedustelusta.

Yhteiskunnan kannalta olisi tärkeää, että poliisia kohtaan tunnettua luottamusta ja poliisin kykyä turvata kaikkia pystyttäisiin vahvistamaan: kaikissa tilanteissa, valtakunnallisesti ja tasapuolisesti, myös poikkeusoloissa.

Hyvät valanantajat, 

Poliisin oma, erityinen menestystekijä on ollut kansainvälisestikin arvostettu suomalainen poliisikoulutus. Poliisiammattikorkeakoululla on vahva maine myös kansallisesti. Opinahjonne on alle 30-vuotiaiden suomalaisten mielestä maan arvostetuin ammattikorkeakoulu. 

Te olette valinneet ammatin ja uran, jossa olette kukin omassa tehtävässänne tunnuslauseemme arvoisia: Kaikkien turvaajia, kaikkina aikoina. Suomalainen yhteiskunta luottaa teihin ja arvostaa tekemäänne työtä. 

On selvää, että tulevissakin haasteissa tärkein voimavaramme on työhönsä sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Meidän täytyy saada oikeat ihmiset töihin ja näkemystä yhteiskunnan eri alueilta. Vetoa ja pitoa tulee jatkuvasti kehittää. Keskeistä on, että poliisi on jatkossakin kiinnostava ja haluttu työpaikka – myös ja erityisesti rikostorjuntatyön osalta. Tällä turvaamme tulevaisuutemme menestyksen.

Toivon, että olette koulutuksenne myötä saaneet myös kipinän elinikäiseen oppimiseen, jonka keskiössä ovat kumppanuudet, verkostot, osaamisen johtaminen, ketteryys ja tutkimustoiminta.

Sitä periaatetta pyrimme noudattamaan myös organisaation tasolla. Poliisihallitus on käynnistänyt poliisikoulutuksen kehittämistarpeita koskevan selvityksen, joka koskee kaikkia tutkintoja sekä täydennyskoulutusta. Selvityksen tavoitteena on arvioida, miten hyvin poliisin tutkintokoulutus tuottaa työelämässä tarvittavaa osaamista ja vastaa yhteiskunnan kehityksen tarpeisiin. 

Epävarmuuden kasvaessa on tärkeää, että poliisi tuo yhteiskuntaan omalla toiminnallaan vakautta ja jatkaa päivittäistä työtään ammattitaitoisesti ja sovinnollisuutta edistäen. Meidän tehtävänä on palvella ja tarjota perusturvallisuutta kaikille. 

Ihmisten on luotettava siihen, että yhteiskunta pystyy puuttumaan turvallisuutta vaarantaviin ilmiöihin, estämään ne ennalta tai selvittämään ne viimeistään kiireellisessä hätätilanteessa.  Se miten te hoidatte omat tehtävänne, vaikuttaa myös muihin toimijoihin kokonaisturvallisuuden kentällä.

Kaiken keskiössä on luottamus. Se on ansaittava, eikä sitä ole missään olosuhteissa varaa menettää. Luottamuksen sinettinä on se, että noudatamme poliiseina myös itse tinkimättömästi lakia niin virantoimituksessa kuin vapaa-aikanakin. 

Toivon, ja asiallisesti edellytän, että te kaikki ymmärrätte valassanne antamanne lupauksen siitä, että pyritte parhaan kykynne ja taitonne mukaan käyttäytymään aina ja kaikissa tilanteissa poliisin arvolle sopivalla tavalla. 

Tehkää työnne jämäkän oikeudenmukaisesti, mutta inhimillisesti ja erilaiset ihmiset heidän taustansakin huomioon ottaen.  

Toivotan teille onnea ja menestystä vaativassa tehtävässänne.