"Sopeuttamistoimet olisivat turvallisuuden kannalta kestämättömät"

Julkaisuajankohta 18.8.2021 10.01
Tiedote

”Poliisille kaavaillut säästöt eli sopeutustoimet vastaisivat Itä-Uudellamaalla esimerkiksi sitä, että koko poliisilaitoksemme alue olisi ilman ainoatakaan poliisipartiota joka toinen yö, jos säästöt kohdennettaisiin pelkästään poliisin valvonta- ja hälytystoimintaan”, kirjoittaa poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki blogitekstissään.

Vielä keväällä näytti siltä, että poliisin resurssikehitys etenee myönteisesti - esimerkiksi valtioneuvoston toukokuussa julkaisemassa sisäisen turvallisuuden selonteossa poliisien tavoitemääräksi on kirjattu 8 200, joka on 800 enemmän kuin tällä hetkellä. 

Nyt olemme kuitenkin yllättäen tilanteessa, jossa Poliisihallitus on käynnistänyt poliisiyksiköiden kanssa suunnittelutyön ensi vuoden ja tulevien vuosien osalta toimintamme sopeuttamiseksi. Poliisihallitus on laskenut, että pelkästään ensi vuonna nykyisen henkilöstömäärän säilyttämiseksi rahoitusvaje on 35 miljoonaa euroa. Kun valtaosa poliisilaitoksen kuluista muodostuu henkilöstömenoista, sopeuttaminen johtaisi väistämättä satojen poliisien vähentämiseen jo ensi vuonna. 

”Säästöt vastaisivat pelkästään meidän poliisilaitoksemme osalta esimerkiksi koko poliisin liikennevalvonnan lakkauttamista.”

Aloitin nykyisessä Itä-Uudenmaan poliisipäällikön tehtävässäni viime syksynä. Tulin johtamaan poliisilaitosta, jossa resurssivaje näkyi monella tavalla. Rikostutkinnassa oli ennennäkemätön ”jutturuuhka”: Edessäni oli tuhansia aloittamattomia rikostutkintoja, laillisuusvalvojalle tehtyjä kanteluita, asiakkaiden turhautuneita yhteydenottoja ja aluehallintoviraston henkilökuntaa koskeva psykososiaalista kuormaa käsittelevä tarkastus. Samaan aikaan alueemme partiovahvuudet ovat viime vuosina vähentyneet. 

Yksi arvoistamme on henkilöstön hyvinvointi. Uskomme, että hyvinvoiva henkilökunta palvelee asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Jo nyt tästä arvosta kiinni pitäminen on kuitenkin hyvin vaikeaa.

On tärkeää huomata, että jokaisella rikoksella on pääsääntöisesti aina uhri. Nyt rikoksen uhri joutuu odottamaan oikeuksiensa toteutumista, eikä hän saa pahimmassa tapauksissa oikeutta ikinä, jos rikoksentekijää ei saada vastuuseen tai poliisipartio ei tule ajoissa apuun. Rikoksentekijän vastuun toteuttamisen lisäksi uhrilla on muitakin oikeuksia, jotka voivat toteutua vain viivytyksettömän esitutkinnan kautta. 

Olemme resurssivajauksen takia kierteessä, joka ei voi jatkua. Minun ja johtamani poliisilaitoksen henkilökunnan käsissä on osaamisestamme huolehtiminen, johtaminen, oikeudenmukainen toiminta ja luottamuksesta huolehtiminen. Teemme eduskunnan meille antamilla resursseilla kaikkemme hoitaaksemme virkavelvollisuutemme asukkaiden hyväksi ja kehitämme toimintaamme, emmekä myöskään epäröi arvioida kriittisesti omaa tekemistämme – asioita voidaan aina tehdä paremmin. 

Meillä on osaamista, tahtoa ja kansalaisten luottamus. Jatkuva kiire vaikuttaa kuitenkin työmme laatuun. Tarvitsemme toimintaedellytyksiä.

Kerroimme syksyllä eduskunnan oikeusasiamiehelle seikkaperäisesti poliisilaitoksen resurssivajeesta, tutkintapaineesta ja kehittämistoimista, joita olemme tehneet ja tulemme tekemään tilanteen korjaamiseksi. Laillisuusvalvoja teki keväällä merkittävän päätöksen, jossa todetaan kehittämistarpeiden ohella henkilöresurssitarpeista rikostutkinnan ongelmien korjaamiseksi.

”Jos säästöt kohdennettaisiin pelkästään poliisin valvonta- ja hälytystoimintaan, koko poliisilaitoksemme alue olisi ilman ainoatakaan poliisipartiota joka toinen yö”

Sopeuttamiskeinoja ja niiden vaikutuksia asukkaiden turvallisuuteen arvioidaan parhaillaan. Jotta voisin kuvata asian mittaluokkaa ja asian vakavuutta, havainnollistan Itä-Uudenmaan poliisin osuutta säästöistä seuraavasti: Jos säästöt kohdennettaisi pelkästään liikennevalvontaan, vastaisivat säästöt pelkästään meidän poliisilaitoksemme osalta esimerkiksi koko poliisin liikennevalvonnan lakkauttamista. 

Jos säästöt kohdennettaisiin pelkästään poliisin valvonta- ja hälytystoimintaan, koko poliisilaitoksemme alue olisi ilman ainoatakaan poliisipartiota joka toinen yö.

Jos säästöt taas kohdennettaisiin pelkästään ennalta estävään toimintaan tai vakavien rikosten tutkintaan ja torjuntaan, vastaisivat säästöt näiden molempien lakkauttamista. Ennalta estävällä toiminnalla vaikutetaan erityisesti lapsiin ja nuoriin - puhumattakaan siitä, kuinka kriittistä olisi karsia vakavien rikosten tutkinnasta.

Edellisten esimerkkien on tarkoitus kuvata sitä, kuinka sopeuttamiskeinot olisivat turvallisuuden kannalta kestämättömiä, samoin kuin muutkin ratkaisut.

Poliisin toimintaympäristö on muuttunut ja muutokset ovat tulevaisuudessa yhä nopeampia. Päätöksentekijöillä on suuri vastuu siitä, että poliisilla on valmiudet hoitaa tehtävänsä kaikissa olosuhteissa. Näitä toimintaedellytyksiä, joista päättää maan hallitus ja eduskunta, ovat tehtävien edellyttämät henkilöresurssit, nykyaikainen välineistö, terveelliset toimitilat ja toiminnan mahdollistama lainsäädäntö. 

Toimintaedellytykset suhteessa poliisin työmäärään eivät ole tällä hetkellä edes tyydyttävät, mutta sopeuttamistoimien jälkeen tilanne olisi oleellisesti vieläkin huonompi. Vetoan turvallisen Suomen puolesta maan poliittisiin päättäjiin, että poliisien vähentämisen sijasta viime vuonna alkanut myönteinen resurssikehitys voisi jatkua. 

Haluamme pitää kiinni muistakin arvoistamme kuten ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta, osaamisesta ja palvelusta. Arvojemme mukainen toiminta riippuu keskeisesti myös resurssikehityksestä.

Ilkka Koskimäki
poliisipäällikkö
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Ilkka Koskimäki Itä-Uudenmaan poliisilaitos Liikenne Poliisin ennalta estävä toiminta Poliisin lupapalvelut Poliisin toiminta ja kehittäminen Rikokset ja tutkinta Tutkimus- ja kehittämistoiminta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta