Alkuvuosi 2021 Sisä-Suomessa - esillä seksuaalirikokset ja lupamenekki

28.7.2021 9.35
Uutinen

Kiireelliset tehtävät vähenivät, mutta kotihälytystehtävät lisääntyivät. Sisä-Suomen poliisilaitoksen tilastoissa tammi-kesäkuussa näkyy myös henkilöstön väheneminen.

Rikoslakirikosten määrä väheni

Rikoslakirikoksia ovat rikokset, joiden tunnusmerkistöstä ja rangaistavuudesta säädetään rikoslaissa eli mm. omaisuus-, seksuaali-, liikenne-, huumausaine- sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.

Tammi - kesäkuun aikana Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli 31 000 rikoslakirikosta. Määrä väheni noin 1 500 rikoksella edellisestä vuodesta eli lähes viisi prosenttia. Mainittavaa lukumäärällistä vähenemistä oli omaisuus- ja huumausainerikoksissa. Vastaavasti lisäystä esiintyi lähinnä liikenne- ja seksuaalirikoksissa.

Poliisin toimintaa mitataan usein rikoslakirikoksilla, joista liikennerikokset on rajattu pois. Niiden määrä väheni edellisestä vuodesta lähes 2 000 rikoksella eli yli kahdeksan prosenttia.
Aiemmin poliisin toimintaan liittyvissä tilastoissa tarkasteltiin myös kaikkien rikosten määriä ja määrien muutoksia. Tästä osuudesta luovuttiin vuoden 2020 aikana tieliikennelain muutosten seurauksena, jolloin liikennevirhemaksu korvasi suuren osan tieliikenteessä määrätyistä sakoista. Koska liikennevirhemaksu on hallinnollinen maksuseuraamus, se ei ole mukana rikostilastoissa.

Myös omaisuusrikosten määrä väheni

Toiselle kuuluvan omaisuuden oikeudettomien ottamisten lisäksi omaisuusrikoksiin kuuluvat mm. petokset, kiristykset, kavallukset, kätkemiset, vahingonteot ja väärentämiseen liittyvät rikokset.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli vuoden 2021 alkupuoliskolla lähes 14 000 omaisuusrikosta. Määrä väheni edellisestä vuodesta 1 300 rikoksella, mutta vuoteen 2019 verrattuna omaisuusrikosten määrä lisääntyi.

Voimakkaimmin vähenivät varkaudet ja varkauden yritykset. Myönteinen kehitys näkyy myös luvatta tunkeutuen toteutetuissa varkausrikoksissa, joiden määrä yhteensä väheni lähes 27 prosenttia. Asuttujen asuntojen osalta rikosten väheneminen oli maltillista, mutta esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen kohdalla rikosten määrä väheni alle puoleen.

Varkausrikosten lisäksi mainittavaa vähenemistä oli myös vahingonteko-, näpistys- ja väärään rahaan liittyvissä rikoksissa.

Mainittavaa lisäystä omaisuusrikosten osalta oli kiristysrikoksissa, jotka liittyvät psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon. Valtaosa rikoksista kirjattiin poliisin järjestelmiin vuoden 2020 lopulla, mutta rikoksia on tullut poliisin tietoon vielä vuoden 2021 ensimmäisten kuukausien aikanakin. Myös petosrikosten määrä on jatkanut kasvua ja internet tekopaikkana on edelleen lisännyt suosiotaan. Ihmisten arkeen liittyvien toimintojen siirtyminen verkkoon lisää myös siellä tapahtuvien rikosten määrää ja usein rikosten "tehtailu" verkossa on sen ulkopuolista maailmaa vaivattomampaa.

Ryöstöjen kokonaismäärä lisääntyi edellisestä vuodesta, törkeiden ryöstöjen määrä lisääntyi 21 rikoksesta 36 rikokseen. Törkeän tekomuodon tunnusmerkistö täyttyy mm. silloin, kun käytetään hengelle tai terveydelle vaarallista välinettä, aiheutetaan tahallisesti vaikea ruumiinvamma tai rikos toteutetaan erityisen raa'alla tavalla.

Väkivaltarikosten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla

Väkivaltarikoksia ovat henki- ja pahoinpitelyrikokset yrityksineen sekä seksuaalirikoksista raiskausrikokset yrityksineen.
Väkivaltarikosten kokonaismäärä väheni kuudella rikoksella edellisestä tammi - kesäkuusta ja poliisin tietoon niitä tuli 2 400. Myös muutokset eri rikosryhmissä olivat vähäisiä.
Pahoinpitelyrikoksissa pahoinpitelyiden määrä lisääntyi 112 rikoksella, mutta samaan aikaan lievät pahoinpitelyt vähenivät lähes yhtä paljon. Pahoinpitelyrikoksissa muutosta oli myös siinä, että yleisen paikan rikokset vähenivät ja yksityisen paikan rikokset lisääntyivät. Tämä selittyy Koronan torjuntaan liittyvillä rajoituksilla, jonka seurauksena alkoholipitoinen juhlinta on siirtynyt ravintoloista asuntoihin.

Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä lisääntyi

Seksuaalirikosten ryhmään kuuluvat väkivaltarikoksiinkin luettavien raiskausrikosten lisäksi myös lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja muut seksuaalirikokset, joiden osalta rikosten määrät lisääntyivät. Usein seksuaalirikoksia jää ilmoittamatta poliisille niiden arkaluonteisuuden vuoksi.

Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät rikokset lisääntyivät 140 rikoksesta 223 rikokseen eli lähes 60 prosenttia. Rikoksista alle puolet on tapahtunut vuoden 2021 aikana, mutta ne tilastoituvat kuluvalle vuodelle ilmoituspäivämäärän mukaisesti. Jutuista vanhimmissa tapahtuma-aikana on ollut vuosi 2000.

Muut seksuaalirikokset -ryhmään kuuluvien rikosten määrä lisääntyi 72 rikoksesta 107 rikokseen. Eniten lisääntyivät pakottamiset seksuaaliseen tekoon, joissa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tavoin rikosten tapahtuma-ajat ovat pidemmältä aikaväliltä (vuodesta 2009 alkaen) ja noin puolet rikoksista on tapahtunut vuoden 2021 aikana. Lisäystä oli myös seksuaalisessa ahdistelussa, jotka kuuluvat muiden seksuaalirikosten rikosryhmään.

Huumausainerikokset vähenivät

Lähes kaikki poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset kirjataan rikosnimikkeellä huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos tai törkeä huumausainerikos. Kaikkien ko. huumausainerikosten määrät vähenivät edellisestä vuodesta.

Poliisi tutki vuosina 2019 ja 2020 yhdessä muiden viranomaisten kanssa verkon kauppapaikoilla tapahtuneita huumausaineiden ja huumaavien lääkeaineiden myyntejä, jonka seurauksena lukuisia rikoksia onnistuttiin paljastamaan ja rikosten määrä lisääntyi voimakkaasti. Vuoden 2021 aikana ko. kokonaisuuteen liittyvien huumausainerikosten määrä Sisä-Suomen poliisilaitoksessa ja koko valtakunnassa on vähentynyt voimakkaasti, mikä on vaikuttanut poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrään.

Huumausainerikokset ovat pääosin piilorikollisuutta ja rikokset tulevat poliisin tietoon lähinnä poliisin oman aktiivisen toiminnan seurauksena. Osa huumausainerikoksista tulee poliisin tietoon liikennevalvonnan oheistuotteena.

Ilmoitetut talousrikokset vähenivät

Sisä-Suomen poliisilaitos kirjasi vuoden 2021 tammi - kesäkuussa 96 rikosilmoitusta, jotka rikoksen tunnusmerkistön mukaan luokiteltiin talousrikoksiksi. Talousrikoksiksi luokiteltujen rikosilmoitusten määrä väheni 36 prosenttia edellisestä vuodesta eli 54 rikosilmoituksella. Edellisen kerran talousrikoksiksi luokiteltuja rikosilmoituksia kirjattiin vähemmän vuoden 2012 tammi - kesäkuussa, jolloin niitä oli 92 kappaletta. Vuosi 2020 oli vastaavasti poikkeuksellisen runsas, jolloin talousrikoksiksi luokiteltuja rikosilmoituksia kirjattiin koko vuoden aikana 250 kappaletta. Edellinen runsaampi vuosi oli 2001, jolloin rikosilmoituksia kirjattiin 260 kappaletta.

Lisääntyneet liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisäsivät liikennerikosten määrää

Poliisin tietoon tulleet liikennerikokset lisääntyivät yli 400 rikoksella edellisestä vuodesta eli noin viisi prosenttia. Mainittavaa lisäystä oli vain liikenneturvallisuuden vaarantamisissa.
Suuri osa liikenneturvallisuuden vaarantamisista on kohtalaisia nopeusrajoituksen ylityksiä ja niiden määrä lisääntyi entisestään vuoden 2021 aikana. Liikenneturvallisuuden vaarantamissa ylinopeuksia enemmän lisääntyivät tapaukset, jotka liittyivät risteysajoon ja väistämiseen, ajoetäisyyksiin sekä kaista-ajoon. Myös liikenteen ohjaamiseen, liikenteen haittaamiseen ja häiritsemiseen sekä ohittamisiin ja ohituskieltoihin liittyvät tapaukset lisääntyivät edellisestä vuodesta.

Tieliikennelaki muuttui kesäkuussa 2020 ja ylinopeuksien osalta muutokset vaikuttivat siten, että pienistä ylinopeuksista ei enää ole seurauksena sakko, vaan liikennevirhemaksu, joka ei ole liikennerikkomuksen tavoin rikos, vaan hallinnollinen maksuseuraamus.

Vuoden 2020 aikana lähinnä ylinopeuksiin liittyvät törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät voimakkaasti. Kuluvan vuoden aikana määrä on tasaantunut, mutta vuoteen 2019 verrattuna määrä on edelleen kohollaan.

Rattijuopumukset ja törkeät rattijuopumukset vähenivät edellisestä vuodesta. Pitkään jatkunut muun huumaavan aineen (kuin alkoholi) osuus rattijuopumuksista näyttää vuoden 2021 aikana tasaantuneen, mikä on vaikuttanut rikosten kokonaismäärään. Myös niiden rattijuopumusten, joissa päihtymyksen on aiheuttanut alkoholi tai alkoholi ja muu huumaava aine, määrä väheni edellisestä vuodesta.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähenivät Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella 234 onnettomuudesta 170 onnettomuuteen, joka oli seurausta loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien vähenemisestä. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrässä ei ollut edelliseen vuoteen verrattuna muutoksia.

Selvitystasoissa ei suuria muutoksia, tutkinta-ajat pitenivät

Poliisin tilastoissa rikosten selvitystaso tarkoittaa selvitettyinä päätettyjen rikosten määrän suhdetta samalla aikavälillä järjestelmään kirjattujen rikosten määrään nähden.
Rikoslakirikoksissa, joissa liikennerikokset eivät ole mukana, selvitystaso parani 54,7 prosentista 55,6 prosenttiin, kun paikallispoliisin keskimääräinen selvitystaso oli 54,7 prosenttia. Niiden rikosten osalta, joissa rikoksesta epäillyn henkilöllisyys ei ollut poliisin tiedossa rikosilmoitusta kirjattaessa, selvitystaso heikkeni edellisestä vuodesta, mutta pysyi paikallispoliisin keskimääräisen selvitystason paremmalla puolella.

Omaisuusrikosten selvitystaso parani 42,9 prosentista 44,5 prosenttiin, kun paikallispoliisin keskimääräinen selvitystaso oli tasan 42 prosenttia. Pimeänä Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tulleiden rikosten selvitystaso heikkeni 20 prosentista 18 prosenttiin, kun paikalispoliisin vastaava keskimäärinen selvitystaso oli 15,1 prosenttia.

Väkivaltarikosten selvitystaso heikkeni 79,7 prosentista 75 prosenttiin, vaikka henkirikosten (yrityksineen) selvitystaso parani 86,2 prosentista 110 prosenttiin. Selvitystason on mahdollista nousta yli 100 prosentin silloin, kun samalla aikavälillä rikoksia päätetään selvitettyinä enemmän kuin uusia rikoksia kirjataan järjestelmään.

Tutkinta-aika tarkoittaa vuorokausien määrää tutkinnan aloittamisesta siihen, kun rikos päätetään selvitettynä järjestelmästä. Tutkinta-ajat pitenivät kauttaaltaan Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkimissa rikoksissa. Tutkinta-ajat pitenivät myös valtakunnallisesti.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkimien rikoslakirikosten (ilman liikennerikoksia) tutkinta-aika piteni 126 vuorokaudesta 154 vuorokauteen, kun tutkinta-aika paikallispoliisissa oli keskimäärin 165 vuorokautta. Omaisuusrikosten tutkinta-aika kasvoi 123 vuorokaudesta 155 vuorokauteen (paikallispoliisi keskimäärin 162 vuorokautta) ja väkivaltarikosten tutkinta-aika 174 vuorokaudesta 198 vuorokauteen (paikallispoliisi keskimäärin 223 vuorokautta).

Ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudessa 

Ulkomaan kansalaisten osuudesta rikollisuudesta on Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkimissa rikoksissa tehty erillinen tilasto, jossa ulkomaan kansalaisella tarkoitetaan kaikkia niitä rikoksesta epäiltyjä ja asianomistajia, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta. Suomessa oleskelun syyllä tai pituudella ei ole merkitystä.

Tilastossa on nähtävillä rikosten määriä rikosryhmittäin ja rikosnimikkeittäin siten, että ylempänä näkyvät kaikki ne rikokset, joissa rikoksesta epäilty tai asianomistaja on tiedossa ja niiden alla niiden rikosten määrät, joissa rikoksesta epäilty tai asianomistaja on ulkomaan kansalainen. Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat hankaloittaneet maahan pääsemistä, mikä näkyy tiettyjen omaisuusrikosten määrissä, joissa rikoksesta epäilty on ollut ulkomaan kansalainen.

Kiireellisten tehtävien määrä väheni edellisestä vuodesta

Poliisin tehtävät jaetaan niiden kiireellisyyden perusteella kolmeen luokkaan, joista A on korkein kiireellisyys, B kiireellinen ja C kiireetön. Tilasto ei sisällä kiireettömien tehtävien määriä.

A+B -tehtävien määrä väheni Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella 32 535 tehtävästä 30 284 tehtävään. Tehtävät vähenivät lähinnä A -kiireellisyysluokassa, sillä B -kiireellisyysluokan tehtävät vähenivät alle kaksi prosenttia. Tehtävät vähenivät kaikissa tehtäväryhmissä perus- ja valvontatehtävä sekä ennalta ehkäisevän toimintaa lukuun ottamatta.

Kotihälytystehtävien määrä lisääntyi 5 383 tehtävästä 5 911 tehtävään eli lähes 10 prosenttia. Suurin lisäys oli tehtävissä häiritsevä meteli tms., mutta myös perheväkivaltaan liittyvien tehtävien määrä lisääntyi. Koronan torjuntaan liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet kotihälytysten määrän lisääntymiseen, kun alkoholipitoista juhlintaa on siirtynyt ravintoloista yksityisasuntoihin. Myös häiritsevien ja häiriintyvien asukkaiden lisääntynyt asunnoissa oleskelu on vaikuttanut tehtävien määrän kehitykseen.

A -kiireellisyysluokan tehtävien toimintavalmiusaika parani merkittävästi

Toimintavalmiusaika tarkoittaa aikamäärää minuuteissa, mikä ensimmäiseltä partiolta kuluu tehtäväpaikalle pääsemiseen, kun tehtävä on annettu poliisille hoidettavaksi.
A -kiireellisyysluokan tehtävien toimintavalmiusaika Sisä-Suomen poliisilaitoksen toiminta-alueella lyheni 10,2 minuutista 9,2 minuuttiin. Keskimäärin paikallispoliisissa ehdittiin tapahtumapaikalle 9,5 minuutissa.

Kun tarkastellaan tehtäviä A- ja B -kiireellisyysluokkien osalta yhteensä, niin toimintavalmiusaika Sisä-Suomen poliisilaitoksen osalta kasvoi 15,1 minuutista 15,2 minuuttiin. Lukemat ovat lähes vastaavat kuin paikallispoliisissa keskimäärin.

Poliisin myöntämien lupien määrä lisääntyi

Poliisin myöntämien lupien määrä lisääntyi alle 61 000 luvasta 67 000 lupaan eli yli 10 prosenttia, mikä oli seurausta henkilökorttien kysynnän lisääntymisestä.
Koronan torjuntaan liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet poliisin myöntämien lupien kysyntään voimakkaasti. Mm. passien, yleisötilaisuutta koskevien ilmoitusten, järjestyksenvalvojiin liittyvien lupien määrä on vähentynyt voimakkaasti, kun ulkomaille suuntautunut matkustaminen on ollut vähäistä ja runsaampi ihmisten kokoontuminen kiellettyä. Rokotusten kattavuuden lisäännyttyä tilanne on kuitenkin muuttumassa, mikä vaikuttaa olennaisesti lupien kysyntään ja saattaa hetkellisesti myös ruuhkauttaa lupiin liittyviä toimintoja. Lupien kysynnässä on jo havaittavissa lisäystä, mutta Koronaa edeltäneen aikakauden lukuihin on vielä matkaa.

Henkilökorttien kysyntä oli vuoden 2019 aikana runsasta, kun voimaan tuli laki, joka tiukensi henkilöllisyyden todistamisen laatuvaatimuksia. Vuoden 2020 aikana kysyntä väheni, mutta on jälleen kuluvan vuoden aikana lisääntynyt. Henkilökortteja on ilmeisesti haettu passien sijaan, koska sitä on kokonsa puolesta helpompi kuljettaa mukana ja se kelpaa useissa Euroopan maissa myös matkustusasiakirjana.

Henkilöstön määrä väheni

Sisä-Suomen poliisilaitoksen henkilöstön määrä väheni 1 073 henkilöstä 1 033 henkilöön, kun verrataan vuoden 2021 alkua keskimäärin edellisen vuoden vastaavaan aikaväliin. Vähennystä oli tasaisesti kaikissa henkilöstöryhmissä.


 

Poliisin lupapalvelut Poliisin toiminta ja kehittäminen Rikokset ja tutkinta Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Sisä-Suomen poliisilaitos
tilastot