Erävalvontaviranomaiset valvoivat hirvenmetsästystä

Julkaisuajankohta 6.11.2023 14.06
Uutinen

Poliisi valvoi tehostetusti hirvieläinten metsästystä 7.-29.10.2023 välisenä aikana yhteistyössä muiden erävalvontaviranomaisten kanssa.

Poliisi suoritti tehostettua erävalvontaa yhteistyössä muun muassa Rajavartiolaitoksen, Riistanhoitoyhdistysten sekä Metsähallituksen erävalvojien kanssa koko maassa. Poliisi kohdensi valvontaa paitsi metsästysmenetelmien asianmukaisuuteen, myös erityisesti turvallisuusnäkökohtiin, kuten metsästäjien kykyyn toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattamiseen.  

Valvonnasta tiedotettiin paikallisesti myös sosiaalisessa mediassa. Poliisi käytti valvontaan valtakunnallisesti yhteensä lähes tuhat työtuntia, joka on yli kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä selittyy sillä, että tehostettuun valvontaan käytetty ajanjakso oli nyt neljä viikkoa aiemman kahden viikon sijaan, ja poliisilaitokset pystyivät mainitulla ajanjaksolla kohdentamaan valvontaa alueellisesti parhaaksi harkittuun ajankohtaan.

Metsästäjien ja erävalvojien kohtaamiset koettiin tärkeiksi

Valvontaa suorittaneet viranomaiset kohtasivat henkilökohtaisesti yli kaksi tuhatta metsästäjää, vuosi aiemmin vastaava määrä oli noin 700 metsästäjää. Poliisi kirjasi valvonnan yhteydessä 53 huomautusta, seitsemän sakkovaatimusta ja kuusi rikosilmoitusta. Määrät ovat lähes kaksinkertaisia vuoteen 2022 verrattuna.

Yleisin kirjallisiin poliisitöihin johtanut nimike oli metsästysrikkomus, joissa oli kyse pääsääntöisesti joko riistanhoitomaksun suorittamatta jättämisestä, tai sitten asetta kuljetettiin autossa kielletyllä tavalla. Kahdelta metsästäjältä oli myös unohtunut oikeanlainen, metsästysasetuksen vaatimusten mukainen oranssi tai oranssinpunainen vaatetus. Asia, joka on erittäin merkittävä metsästyksen turvallisuuden näkökulmasta.

Havaittujen epäkohtien määrä suhteutettuna valvonnan määrään oli varsin pieni. Tätä tärkeämpää oli metsästäjien ja erävalvojien kohtaamiset. Viranomaisyhteistyönä toteutettu erävalvonta ja siitä tiedottaminen koettiin laajasti positiiviseksi ja tarpeelliseksi tehtäväksi. Poliisihallitus kiittää metsästäjiä, yhteistyötahoja sekä poliisilaitoksia onnistuneesta valvontateemasta. 

Poliisilaitokset tiedottavat alueellisista tuloksista ja/tai paikallisista erityispiirteistä ja havainnoista tarkemmin.

Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta