Helsingin rikollisuus kansainvälistyy ja huolta aiheuttavien nuorten määrä kasvaa
Brottsligheten i Helsingfors internationaliseras och antalet unga som orsakar bekymmer ökar

24.11.2020 8.46 | Publicerad på svenska 25.11.2020 kl. 10.16
Nyhet

För merparten av ungdomarna i Helsingfors går det bra, men en liten del visar symtom på brottslighet och begår brott. Hos vissa har problemen hopat sig mer än tidigare. En del av ungdomarna som visar symtom på brottslighet har utländsk bakgrund.

– Polisen i Helsingfors delar uppfattningen med dem som utför ungdomsarbete vad gäller unga som inger oro och information delas kontinuerligt. Polisen gör en barnskyddsanmälan när en minderårig visar brottssymtom eller när oro för en ung person annars väcks hos polisen, berättar kommissarie Katja Nissinen.

Det gemensamma målet för helsingforspolisen och dess samarbetspartner är att bryta brottsspiralen för så många unga som möjligt.

Bakom de ungas våldsbrott ligger droger och bärande av eggvapen
Våldsbrott begångna av minderåriga som kommit till helsingforspolisens kännedom har minskat som helhet i januari–september jämfört med motsvarande period i fjol. De traditionella misshandelsfallen visar till och med en liten nedåtgående trend.

Ungdomsgruppen vid helsingforspolisen som utreder brott begångna av minderåriga har dock i sitt arbete märkt att våldssituationerna allt oftare har en koppling till droger och rån i samband med försäljning av droger. Dessutom bär unga allt oftare på sig eggvapen, som de enligt egen utsago i allmänhet har ”för sin egen säkerhet”. I år har man hos under 18-åringar observerat en tydlig topp i innehav av olika föremål som kan användas för att skada andra.

I en stor del av de allvarliga våldsbrotten är den gemensamma nämnaren utsatthet och marginalisering. Bakom brottsligheten hos vuxna och unga ligger ofta också missbruksproblem och psykiska problem.

Brott mot liv och fall av misshandel i Helsingfors som misstänks vara begångna av minderåriga och kommit till polisens kännedom i januari–september 2020 2020 2019
Försök till dråp  4 0
Grov misshandel  8 7
Försök till grov misshandel 0 1
Misshandel 224 248
Försök till misshandel  8 3
Lindrig misshandel  42 49
sammanlagt  286 308

I anslutning till narkotikabrott av olika grader har ungdomsgruppen i år registrerat över 150 brottsanmälningar, med över 200 misstänkta. Cirka trettio av brottsanmälningarna gäller fall där minderåriga sålt droger. Olika grader av rån har registrerats ungefär lika många som i fjol och för närvarande finns cirka 70 brottsanmälningar registrerade. I dessa fall finns i regel flera misstänkta eftersom brott där minderåriga är misstänkta och särskilt rån i allmänhet utförs i grupp.

– Rånbrott som utförs i grupp upphör ofta när personerna uppnår vuxen ålder. När det gäller dem som gjort sig skyldiga till narkotikabrott är prognosen sämre, eftersom en del av dem blir medlemmar i narkotikaorganisationer. Särskilt i fallen av misstanke om försäljning av droger och rånbrott är minderåriga med invandrarbakgrund överrepresenterade, berättar kriminalkommissarie Marko Forss.

Helsingforspolisens ungdomsgrupp försöker förebygga nya brott av minderåriga också genom olika tvångsmedel, man kan exempelvis särskilt vad gäller minderåriga nämna reseförbud och effektiviserat reseförbud som övervakas elektroniskt. Med dessa medel har man strävat efter att binda minderåriga till exempelvis barnhem, eftersom barnskyddets egna möjligheter att ingripa har varit otillräckliga. Man har till exempel inte kunna förhindra ungas olovliga frånvaro tillräckligt bra.

Helsingforspolisen har sedan mars 2018 haft en ungdomsgrupp med syfte att bryta en ung persons brottsspiral och ingripa i brottsfenomen tillsammans med Ennalta estävä toiminta (brottsförebyggande verksamhet). För en ung som hamnat i brottsspiralen utses en "egen polis”, som utreder alla brottsmisstankar mot personen. Dessutom försöker man styra barnet till projektet Pasila inom Aseman lapset, där man försöker involvera barnet i myndigheternas tjänster. Syftet är att den egna polisen ska ha en heltäckande bild av den ungas situation, som kartläggs via olika myndighetskällor samt i samarbete med till exempel Ankkuri-gruppen inom Ennalta estävä toiminta, socialmyndigheterna, intressegrupper, skolan och föräldrarna.

Narkotikabrottslighet som yrke växer och internationaliseras
Utifrån de observationer som polisinrättningen i Helsingfors har gjort i sina utredningar av den organiserade brottsligheten är narkotikahandeln i Helsingfors mycket internationell och kriminella sammanslutningar med utländsk bakgrund börjar väga allt tyngre. Dessa kriminella sammanslutningar består ofta av yrkeskriminella med samma etniska ursprung, som till följd av sin bakgrund har starka internationella kontakter runt om i Europa.

Vissa av gruppernas medlemmar bor i huvudstadsregionen och vissa besöker Finland endast för att sköta uppgifter i anslutning till import och spridning av narkotikan. Grupperna är välorganiserade och när polisen griper en medlem kommer ofta snabbt en ny person för att ta den gripnes plats.

– De utländska kriminella sammanslutningar som verkar i Finland och deras internationella kontakter behärskar hela narkotikahandelns kedja, från anskaffning och smuggling till mottagning och spridning av drogerna, berättar kriminalinspektör Markku Heinikari.

Infödda finländare kommer ofta emot i brottsutredningen första gången först i användarledet. Mc-gängen, som traditionellt förknippas med organiserad kriminalitet, står helt utanför dessa grupper. Den vinning av brott man fått från försäljningen av droger, transporteras ut ur landet.

Utifrån observationer i utredningar av den organiserade brottsligheten har personer kommit från utlandet även för att utföra våldsbrott i anslutning till narkotikahandeln i Finland. Narkotikahandel och våld är tätt sammanflätade och när man utreder grova narkotikabrott avslöjas ofta även allvarliga våldsbrott, utpressning och skjutvapenbrott. Narkotikahandel är ofta motivet för andra allvarliga brott.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Helsingfors Övervakning och larmverksamhet
allmän ordning
brottmål
unga förbrytare
ungdomar
ungdomsbrottslighet