Helsingin taksiliikenteessä havaittiin useita puutteita

Julkaisuajankohta 5.11.2022 12.30
Uutinen

Helsingin poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita tietojen esittämisessä.

Perjantaina 4.11. Helsingissä toteutettuun valvontaiskuun osallistui kahdeksan poliisia, neljä asiantuntijaa Liikenne- ja viestintävirastosta, neljä verotarkastajaa Verohallinnosta ja viisi tarkastajaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita:

•    Ajoneuvon määräaikaiskatsastus suorittamatta -
•    Ajoneuvovero maksamatta 1
•    Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 15
•    Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 15
•    Hintatietojen esittämisessä puutteita 9
•    Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 4
•    Ajoneuvossa ei ole taksivalaisinta -
•    Ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 1
•    Luvaton taksiliikenteen harjoittaminen 1
•    Ajopäiväkirjaa ei ollut esittää/oli puutteellinen 21

Muita huomioita: poliisi kirjoitti 25 liikennevirhemaksua, neljä rangaistusmääräyssakkoa ja määräsi yhden ajokiellon. Takseja tarkastettiin yhteensä 80 kpl, joista yhteensä 37:ssä todettiin puutteita.

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

− Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on aivan liikaa, arvio ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisilaitokselta.

Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta, ja jokaisesta tarkastetusta taksista löytyi myös taksivalaisin. 

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat yhä aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puutteet. Eniten puutteita havaittiin tietojen esittämisessä.  Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

− Noin joka kolmannesta tässä valvonnassa tarkastetusta taksista puuttuivat joko luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot tai kuljettajan nimitiedot tai kummatkin. Myös taksin hintojen esittämisessä havaittiin kehittämisen tarvetta, sillä hintatiedot puuttuivat tai merkinnät olivat puutteellisia yhdeksässä tapauksessa, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

− Toivomme taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän mainittujen tietojen esilläpitoon ja hintatietojen yhtenäiseen esittämistapaan enemmän huomiota, Hautalahti jatkaa.

Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. Tässä valvonnassa liikennelupien mukana pitäminen oli neljää tapausta lukuun ottamatta hoidettu asianmukaisesti, taksiliikennelupa esitettiin joko paperilla tai sähköisesti pyydettäessä. 

Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

−  Vaikka taksien tehovalvontahanke Verohallinnossa on päättynyt, kohdistamme luonnollisesti jatkossakin toimenpiteitä niihin, jotka ovat pyrkineet välttämään verovelvoitteitaan. Kehitämme valvontaa muutenkin niin, että Verohallinto saa hyviä aloitteita vaikkapa poliisilta, vaikka emme olisi kaikissa valvontatapahtumissa mukana, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.

Ulkomaisen työvoiman käyttö ja työnantajan toiminta aluehallintoviraston valvonnassa

Etelä-Suomen aluehallintovirastosta valvoi työsuojeluviranomaisena ulkomaisen työvoiman käyttöä, työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti ulkomaalaislain, työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä.

Keskeiset valvottavat asiat olivat työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus, ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan.

Valvonnan ohessa työsuojeluviranomainen jakoi työntekijöille ja työnantajille tietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisen työvoiman käytössä.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun havainnoissa ei havaittu työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia työntekijöitä. Ajopäiväkirja puuttui tai oli puutteellinen 21 työntekijältä. Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle.

Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella 2023.

Helsingin poliisilaitos Helsinki Liikenne Uusimaa Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta