Lapissa palaillaan normaaliin arkeen poliisin tilastojen valossa

27.7.2021 14.25
Uutinen

Covid19 -pandemian vaikutus on näkynyt viimeiset puolitoista vuotta poliisitehtävissä selvästi, toteaa Lapin poliisilaitoksen poliisipalvelulinjan johtaja, apulaispoliisipäällikkö Jyrki Pelkonen. Vuoden 2021 alkupuoli näyttää jo normalisoitumisen merkkejä. Tilastoista voidaan nähdä kuitenkin edelleen rajoitusten vaikuttaneen muun muassa tutkintaa hidastavasti, lupapalvelujen alhainen kysyntä vielä tämän vuoden kevättalvella sekä hälytystehtävien siirtymä normaaliaikaa enemmän neljän seinän sisälle. Kesän mittaan useat tehtävämäärät ovat kuitenkin palanneet lähes normaalitasoille.

Rikoslakirikosten määrä Lapissa on säilynyt ennallaan

Lapin poliisille ilmoitettujen kaikkien rikoslakirikosten määrä on pysynyt lähes 2020 alkuvuoden tasolla. Määrässä on kasvua alle prosentti. Rikoslakirikoksia kirjattiin Lapin poliisilaitoksella alkuvuoden 2021 aikana 7 721 kappaletta. 

Poliisin toiminnan mittarina käytetään usein rikoslakirikoksia, joista liikennerikokset on rajattu pois. Näitä vakavampia rikoslakirikoksia ovat omaisuusrikokset, henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, huumausaine-, seksuaali-, liikenne-, ym. rikokset, joista säädetään rikoslaissa. Näiden rikosten seuraamukseksi on säädetty vankeusuhka. Mainittuja rikoksia kirjattiin alkuvuodesta 2021 Lapissa reilu 14 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Selvitettyjen rikosten tutkinta-ajoissa näkyvät tutkinnan haasteet

Tutkinta-aika tarkoittaa keskimääräistä vuorokausien määrää, joka lasketaan tutkinnan aloittamisesta selvitetyn rikoksen päättämiseen poliisiasiain tietojärjestelmästä. Tutkinta-aika rikoslakirikoksissa, pois lukien liikennerikosten osuus, oli alkuvuoden 2021 aikana keskimäärin 184 vuorokautta. Ajan pidennys oli valtakunnallisessa keskiarvossa, 17 vuorokautta. Omaisuusrikosten tutkinta-aika heikkeni seitsemällä (7) vuorokaudella. Sen sijaan väkivaltarikosten tutkinta-aikaa saatiin hiukan parannettua, vajaalla kahdella (2) prosentilla.

Syitä kehitykseen on useita, pohtii rikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Jukka Haataja. Vanhoja juttuja on saatu tutkittua valmiiksi ja tämä osaltaan nostaa tilastoteknisesti tutkinta-aikoja. Väkivaltarikostutkintaan on priorisoitu ja tutkinta-ajat on saatu pysymään edellisten vuosien tasolla.

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on laskenut

Lapin poliisilaitoksen tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä laski hieman yli 32 prosenttiyksikköä aiemman vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Törkeäksi luokiteltuja huumausainerikoksia oli muutama enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Jukka Haatajan mukaan valtakunnalliset huumausaineprojektit, muun muassa "silkkitie", nostivat edellisenä vuonna huumausainerikosten määrää huomattavasti pitkäaikaista keskiarvoa korkeammalle tasolle. Tänä vuonna on palattu pitkän aikavälin keskiarvon tuntumaan.

Väkivaltarikosten määrä on säilynyt lähes ennallaan

Lapin poliisilaitoksen tietoon tulleiden väkivaltarikosten kokonaismäärä säilyi ennallaan reilussa 500 rikoksessa. Väkivaltarikoksia ovat henkirikokset, pahoinpitelyrikokset ja tietyt seksuaalirikokset yrityksineen.

Pahoinpitelyrikosten yhteismäärä väheni hiukan (-1,2 %). Pahoinpitelyrikokset yleisillä paikoilla vähenivät reilulla 14 prosenttiyksiköllä. Vastaavasti yksityisellä paikalla tehtyjen pahoinpitelyjen määrä kasvoi vajaalla kahdella (2) prosenttiyksiköllä. Myös törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavien pahoinpitelyrikoksien määrä kasvoi noin 14 prosenttia ja henkirikosten määrä nousi kahdella (2) seitsemästä (7) yhdeksään (9) rikokseen.

Seksuaalirikoksia kirjattiin Lapissa alkuvuoden 2021 aikana 31 kappaletta enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020. Seksuaalirikoksia tuli poliisin tietoon yhteensä 75 kappaletta. Näistä 24 kirjattiin raiskausrikokseksi ja 37 lasten seksuaalisen hyväksikäyttö -nimikkeellä. Muita seksuaalirikoksia kirjattiin yhteensä 14. Jukka Haatajan mukaan koronan aikana väkivaltarikoksia on tapahtunut yksityisillä paikoilla enemmän kuin aikaisempina vuosina ja tämä suuntaus näkyy myös seksuaalirikosten määrän kasvuna. Osasyynä arvioidaan olevan myös ilmoitusaktiivisuuden nousun. 

Liikennerikosten kokonaismäärän nousu jatkuu 

Liikennerikoksia ovat liikenteessä tapahtuneet vakavammat teot, kuten liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ym. rikokset, joiden rangaistavuudesta säädetään rikoslaissa. Määrällisesti suurimman massan muodostavat liikenneturvallisuuden vaarantamiset, joita ovat muun muassa turvallisuutta vaarantavat nopeusrajoituksen ylitykset ja liikenneonnettomuudet, joista seurauksena on ollut omaisuus- tai henkilövahinkoja.

Liikennerikosten kokonaismäärä nousi alkuvuonna 2021 Lapissa yli 24 prosentilla. Liikennerikoksia kirjattiin kaiken kaikkiaan 3 581 kappaletta. Suurin nousu oli liikenneturvallisuutta vaarantavissa teoissa. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset sen sijaan laskivat viidenneksellä. Määrän nousua selittää valvonta- ja hälytyssektorin johtajan, ylikomisario Rauno Pätsin mukaan kenttähenkilöstön suorittaman liikenteen valvonnan lisääntyminen. Myös alkuvuodesta Lappiin saatujen lisävirkojen, niin sanottujen harvavirkojen työpanoksesta osa kohdentui liikenteen valvontaan. 

Liikennerikoksista rattijuopumusten määrä laski lähes 24 prosenttiyksikköä. Niitä kirjattiin alkuvuonna 433 kappaletta. Laskua selittää ainakin se, että edellisenä vuonna rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon poikkeuksellisen paljon.  

Poliisin hälytystehtävien määrä väheni Lapissa

Poliisin hälytystehtävien (A+B) määrä Lapin poliisilaitoksen alueella laski kevään aikana edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna noin yhdeksällä prosentilla. A-kiireellisyysluokan tehtävät laskivat Lapissa vielä enemmän. 

Luvuissa näkyvät edelleen erilaiset koronarajoitusten vaikutukset muun muassa matkailun ja erityisesti baari- ja ravintolarajoitusten kautta, toteaa Rauno Pätsi. Ravintoloiden ollessa hyvin rajoitetusti avoinna tai jopa suljettuina, ei niistä ole aiheutunut järjestyshäiriöitä aikaisempien vuosien tapaan. Kotihälytysten nousua selittää sama syy.

Toimintavalmiusajoissa parannusta 

Aikamäärää, joka ensimmäiseltä poliisipartiolta kuluu hälytyksestä tehtäväpaikalle saapumiseen, kutsutaan toimintavalmiusajaksi. Alkuvuoden 2021 aikana poliisi ehti Lapin poliisilaitoksen alueella A-kiireellisyysluokan tehtävissä paikalle keskimäärin 11,7 minuutissa. Aika parani puoli minuuttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. A+B -kiireellisyysluokan tehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika sen sijaan heikkeni 17,2 minuuttiin.

A-hälytystehtävien toimintavalmiusaikojen parantumiseen on vaikuttanut ainakin kyseisten tehtävien lukumäärien lasku sekä harvavirkojen saaminen Ylä-Lappiin ja rajaseuduille, pohtii Rauno Pätsi. 

Poliisin myöntämien lupien kysyntä on lähtenyt nousuun

Lapin poliisilaitoksen käsittelemät lupamäärät nousivat alkuvuonna 2021 11 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan lupia käsiteltiin 14 793 kappaletta. Näistä myönnettiin passeja 6 406 kappaletta ja henkilökortteja lähes 6 000 kappaletta. Suurin nousu, lähes 53 prosenttia, oli turvallisuusalan lupahakemuksissa, kertoo lupasektorin komisario Olli Murtola.
Poliisiasemilla asiakaspalvelun järjestäminen on koronatoimenpiteiden vuoksi edelleen normaalia työläämpää. Lapin poliisilaitos suosittelee edelleen ajanvarauksen käyttöä, sillä lyhennämme jonotusaikoja. 

Henkilöstön määrä on säilynyt lähes ennallaan

Lapin poliisilaitoksen henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 2021 yhteensä 424, joka on kuusi (6) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisen vuoden keväästä poliisien kokonaismäärä on kasvanut yhdellä ja muun henkilöstön määrä vähentynyt seitsemällä.

Lapin poliisilaitoksen tilastot 2021 tammi-kesäkuu 
Lapin poliisilaitoksen tilastot 2021 tammi-kesäkuu ulkomaalaisten osuus

Lapin poliisilaitoksen tilastot löytyvät Tietoa poliisista - Toimintaympäristö ja tilastot - Tilastot -sivulta poliisilaitoksen kohdalta.

Lapin poliisilaitos Lappi Liikenne Poliisin ennalta estävä toiminta Poliisin lupapalvelut Poliisin toiminta ja kehittäminen Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Lapin poliisilaitos
tilastot