Lapset seksuaalirikosten kohteena - miten päästään kohti turvallisempaa arkea

Julkaisuajankohta 10.1.2022 15.25
Uutinen

Tämän päivän lapset elävät maailmassa, jossa kuulee ja näkee enemmän kuin tarvitsisi ja kokee enemmän kuin haluaisi. Jo hyvin pienet lapset törmäävät muun muassa sosiaalisessa mediassa ja verkossa ikäviin ilmiöihin, kuten ikätasolle haitallisiin sisältöihin, häirintään ja houkutteluun.

Riittävän ajoissa aloitettu seksuaali- ja turvataitokasvatus olisivat osa ratkaisua; tätä ei edelleenkään kovin paljoa Suomessa tehdä. Seksuaalikasvatusta tulisi tehdä ikätasoisesti ja oikea-aikaisesti yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa. 
Setlementti Puijola, Kys Barnahus -hanke ja Itä-Suomen poliisilaitoksen Ankkuritoiminto lähtevät vastaamaan tähän tarpeeseen kohdentamalla seksuaali- ja turvataitokasvatusta Pohjois-Savon alakouluille tammikuusta 2022 alkaen.

Taustaa    

Digitalisaation myötä lapset ovat yhteiskunnassamme yhä useammin alttiina seksuaaliselle hyväksikäytölle ja seksuaalisiin tekoihin houkuttelulle. Lapseen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa sekä erilaista häirintää saattaa tapahtua sekä aikuisen että ikätoverin toimesta. 

Tutkimusten mukaan 9 - 12 vuoden ikä on merkittävä verkkoon liittyvän riski-käyttäytymisen osalta. Lasten ja nuorten kyky tunnistaa tilanteita, joissa he ovat vaarassa joutua seksuaaliväkivallan kohteeksi esimerkiksi tilanteessa, jossa aikuinen pyytää lapselta kuvamateriaalia, ei ole vielä kehittynyt. He tarvitsevat tilanteisiin aikuisten opastusta. 

Kouluterveyskyselyn tulosten (2021) mukaan Pohjois-Savon alueen 4. ja 5. –luokkien kyselyyn vastanneista oppilaista 7,6% oli kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana. Kaksi vuotta aiemmin tehtyyn kouluterveyskyselyyn verrattuna luku on lähes kaksinkertaistunut. Myös niitten lasten osuus 4. ja 5. –luokkalaisista, jotka ovat kokeneet seksuaalista koskettelua tai painostamista, on kaksinkertaistunut edelliseen kyselyyn verrattuna. 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on poliisille ilmoitettujen tapausten mukaan lisääntynyt viimeisen viiden vuoden ajan. Valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti grooming-rikollisuus, jossa lapsia houkutellaan eri tavoin seksuaalisiin tarkoituksiin, on myös lisääntynyt. Esimerkiksi seksuaalissävytteinen kuvamateriaali lapsista sekä kuvien lähettäminen eteenpäin ovat lisääntyneet poliisille tehdyissä ilmoituksissa huomattavasti. Tapausten kasvua poliisitilastoissa selittää osaltaan se, että kyseisten rikosten selvittämiseen on pystytty panostamaan aiempaa enemmän.
 
Kun tarkastellaan Itä-Suomen alueella alle 15-vuotiaisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, niin vuonna 2020 tällaisia rikoksia tuli poliisin tietoon 121 tapausta ja viime vuonna 186 tapausta. 15-17-vuotiaitten asianomistajien määrä on puolestaan pysynyt Itä-Suomessa samalla tasolla useamman vuoden ajan. Huolestuttavaa on, että lapsiin kohdistuneet törkeimmät tekomuodot ovat lisääntyneet Itä-Suomen alueella ja varsinkin Pohjois-Savossa.        

Seksuaali- ja turvataitokasvatushanke alkaa Pohjois-Savossa          

Pohjois-Savossa seksuaalikasvatustyötä tekevä Setlementti Puijola toivoo, että seksuaalikasvatusta tehtäisiin jatkossa järjestelmällisesti ja säännöllisesti kaikissa päiväkodeissa ja alakouluissa. Myös vanhempien on tärkeä tietää lasten käyttämistä sosiaalisen median sovelluksista, niihin liittyvistä ilmiöistä ja vaaranpaikoista sekä aloittaa lapsilleen turvataitokasvatus ikä-tasoisesti lapsen syntymästä lähtien.

Tammikuussa 2022 alkavan hankkeen aikana pidetään seksuaali- ja turva-taitokasvatusta 4-, 5- ja 6-luokkien oppilaille Kuopiossa, Siilinjärvellä, Iisalmessa ja Lapinlahdella. Oppituntien lisäksi toteutetaan koulukohtaiset vanhempainillat. 
Seksuaalikasvatustyöllä vahvistetaan lasten kykyä asettaa omaa kehoaan koskevia rajoja ja tuetaan lasten kasvua kohti nuoruutta. Turvataitokasvatuksella tuetaan lapsia tunnistamaan myös mahdolliset vaaratilanteet internetissä ja sen ulkopuolella.

Setlementti Puijola, Kys Barnahus-hanke sekä Itä-Suomen poliisilaitos toivovat tämän vuosina 2022 - 2023 toteutettavan seksuaali- ja turvataitokasvatuskokonaisuuden olevan alkusysäys Pohjois-Savon alueelle kehitettävälle säännöllisesti toteutettavalle seksuaalikasvatustyölle. 

Toivomme, että seksuaalikasvatusoppitunneista tulisi kouluilla vuosittainen käytäntö ja tällaisen työskentelyn tarve otettaisiin huomioon myös suunniteltaessa uuden Pohjois-Savon hyvinvointialueen resursseja. Hyvinvointialueella tulisi olla erikseen seksuaalikasvattaja, joka tekee täysipäiväisesti seksuaali- ja turvataitokasvatusta yhteistyössä Pohjois-Savon koulujen kanssa.
 

Itä-Suomen poliisilaitos Pohjois-Savo Poliisin ennalta estävä toiminta Uutinen