Oulun poliisilaitoksen vuosi 2021

Julkaisuajankohta 3.2.2022 13.06
Uutinen

Vuosi 2021 oli kokonaisuudessaan koronapandemian värittämä. Oulun poliisilaitos selviytyi haasteellisesta vuodesta kuitenkin toiminnallisesti varsin hyvin. Poliisilaitoksen alueella rikokset vähenivät kokonaisuudessaan, kun taas yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät pysyivät jokseenkin vuoden 2020 tasolla.

Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon lähes 1200 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2020 – henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia puolestaan 75 kappaletta enemmän.

Liikennerikosten määrä lisääntyi huomattavasti – kuitenkin sekä rattijuopumuksia että törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin selvästi vuotta 2020 vähemmän. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset – käytännössä siis ylinopeutta ajamiset lisääntyivät merkittävästi – noin tuhannella kappaleella edellisvuoteen verrattuna. 

Oulun poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä väheni lähes viidenneksellä. Merkille pantavaa on, että huumausainekauppa on voimakkaasti siirtynyt verkkoon perinteisen ”katukaupan” ohella tai jopa sijasta. 

Rikosten selvitystaso kohentui Oulun poliisilaitoksella entisestään – erityisesti väkivaltarikoksia saatiin selvitettyä edellisvuotta tehokkaammin.

Erilaisia hälytystehtäviä Oulun poliisin hoidettavaksi tuli noin 1000 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2020. Hengen ja terveyden suojaan ja liikenneonnettomuuksiin liittyvien tehtävien määrä sen sijaan lisääntyi. Kaikkien kotihälytysten määrä väheni selvästi vaikkakin kokonaismäärä on aika suuri – sen sijaan perheväkivallaksi luokiteltujen hälytystehtävien määrä lisääntyi runsaalla sadalla kappaleella. Rikosilmoituksia näistä tehtävistä kirjattiin kuitenkin edellisvuotta vähemmän. 

Poliisin myöntämien lupien määrä kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna mutta oli edelleen huomattavasti vuoden 2019 tason alapuolella. Esimerkiksi passeja myytiin vuonna 2021 noin 40 200 kappaletta määrän ollessa edellisenä vuonna noin 31 200 kappaletta. Vuoteen 2020 verrattuna ainoastaan aselupien määrä oli viime vuonna pienempi.

Rikosten määrä väheni selvästi

Rikollisuuden määrää kuvattaessa tarkastellaan yleensä rikoslakirikoksia, joita ovat esimerkiksi varkaudet, pahoinpitelyt, petokset tai rattijuopumukset. Oulun poliisin tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä väheni edellisvuoteen verrattuna varsin paljon. Kokonaismäärä väheni yli kahdeksan prosenttia, kappalemääräisesti tämä tarkoittaa 2 400 rikoksen vähennystä. Määrä laski tasaisesti rikoslajeittain mutta varkauksissa, henkirikoksissa ja seksuaalirikoksissa kirjattiin edellisvuotta suurempia lukemia.

Erilaisia omaisuusrikoksia Oulun poliisin tietoon tuli noin 1 200 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2020. Aiempiin vuosiin verrattuna volyymiltään uutena ilmiönä on noussut katalysaattorivarkaudet. Noin 230 autosta Oulun poliisilaitoksen alueella varastettiin viime vuonna katalysaattori, kun määrä oli vuonna 2020 30 ja vuonna 2019 kahdeksan kappaletta. Erilaisia petoksia Oulun poliisin tietoon tuli 270 kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna mutta lähes sama määrä kuin sitä edellisenä. Netissä tapahtuneiksi ilmoitettujen petosten määrä lisääntyi neljänneksellä. Tietoverkoissa tapahtuvat huijaukset ovat kehittyneet merkittävästi – niissä käytetty suomen kieli on yleensä varsin hyvää ja niissä käytetään erilaisia luotettavaksi tunnettuja tahoja. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta muistuttaa edelleen, että mikäli myynnissä oleva tavara tai muu tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen edulliselta tai pyydetty maksusuoritus poikkeaa jollain tapaa tavanomaisesta, tulisi hälytyskellojen soida. Poliisi on koostanut nettisivuilleen varsin kattavan kokonaisuuden erilaisista huijauksista ja niihin varautumisesta.

Tulitko huijatuksi -tunne yleisimmät petosrikollisuuden ilmiöt - Poliisi 

Väkivaltarikollisuuden määrä on ainakin tilastojen valossa pysynyt suunnilleen samalla tasolla useamman vuoden ajan. Kehitys on kuitenkin ollut kaksijakoista – pahoinpitelyrikosten määrä oli viime vuonna selvästi edellisvuotta pienempi mutta henkirikosten ja niiden yritysten sekä seksuaalirikosten määrä lisääntyi.

Apulaispoliisipäällikkö Karnaranta on pahoinpitelyjen vähenevään suuntaukseen luonnollisesti tyytyväinen. Huumausainerikollisuus yleensä tuo mukanaan väkivaltaista oheisrikollisuutta, velanperintää ym. – vähentynyt huumerikosten määrä näyttäisi vaikuttaneen myös tuohon. Oulun poliisin tietoon tuli viime vuonna 17 prosenttia vähemmän törkeitä pahoinpitelyitä - henkirikosten määrä yrityksineen sen sijaan kasvoi neljänneksellä. Liekö sitten kysymys siitä, että tämänkaltainen rikollisuus olisi oikeasti vähentynyt vai eikö niistä ilmoiteta tai uskalleta enää siinä määrin poliisille ilmoittaa, Karnaranta pohtii. 

Omaisuusrikosten määrällinen kehitys kaksijakoista

Merkittävä osa poliisin tietoon tulevasta rikollisuudesta kohdistuu omaisuuteen. Vuonna 2021 Oulun poliisin tietoon tuli yhteensä noin 16 000 omaisuusrikosta - edellisenä vuonna määrä oli lähes 1 200 kappaletta suurempi.  Kehitys oli epäyhtenäistä omaisuusrikoksia tarkemmin tarkasteltaessa – asunto- ja mökkimurrot hieman lisääntyivät, kun taas liikemurrot vähenivät viidenneksellä. Varkausrikokset lisääntyivät yli 550 kappaleella kun taas ryöstöt vähenivät kymmenellä kappaleella (-6%).

Erilaisten murtovarkauksien määrän kielteisen kehityksen eräänä selityksenä apulaispoliisipäällikkö Karnaranta pitää rajojen aukeamisen seurauksena jälleen maahan tulleita ulkomaalaisia rikollisryhmiä. Jos korona-ajasta jotain myönteistä haluaa löytää, niin ainakin rajat fyysisesti ylittävä rikollisuus on rauhoittunut rajakontrollin myötä, Karnaranta toteaa. 

Ulkomaalaisten osuus Oulun poliisin tietoon tulleista omaisuusrikoksista kasvoikin selvästi verrattuna vuoteen 2020. Törkeissä varkauksissa - joiksi esimerkiksi asuntomurrot luokitellaan - ulkomaalaisten osuus kasvoi 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Väkivalta kokonaisuudessaan vähentyi – erityisesti yksityisasunnoissa tapahtunut

Oulun poliisin tietoon tuli viime vuonna erilaisia väkivaltarikoksia kaikkiaan noin 40 kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna kokonaismäärän ollessa kuitenkin yli 2900 kappaletta. Väkivaltarikoksista suurin osa on joko yleisellä tai yksityisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyrikoksia – yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten määrä säilyi jokseenkin vuoden 2020 tasolla - tämä selittynee Karnarannan mukaan suurelta osin jatkuneilla ravintoloiden aukioloaikojen rajoituksilla. Väkivalta ei myöskään näyttäisi siirtyneen yksityisasuntoihin, sillä niissä tapahtuneita pahoinpitelyjä poliisin tietoon tuli kymmenen prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Henkirikoksia yrityksineen Oulun poliisilaitoksen alueella tapahtui 41 kun määrä oli edellisvuonna 33. Toteutuneita henkirikoksia tapahtui yhdeksän, kun määrä vuonna 2020 oli kuusi. Törkeitä pahoinpitelyjä Oulun poliisin tietoon tuli sen sijaan kaksikymmentä kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna.

Kaikkien seksuaalirikosten määrä kasvoi selvästi – erityisesti raiskausrikoksissa ja ahdisteluissa nousua

Erilaisia seksuaalirikoksia viime vuonna Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli 458 kappaletta kun määrä oli edellisvuonna 410. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa noin 12 prosentin kasvua. Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten määrä lisääntyi selvästi mutta kuitenkin muuta seksuaalirikollisuutta vähemmän.  Apulaispoliisipäällikkö Karnaranta korostaa edelleen erityisesti nuoria ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen ja pelisäännöistä sopimiseen sosiaalisessa mediassa. Tuntemattomien henkilöiden kaveri- ja seuraamispyyntöjä ei tule hyväksyä. Profiilit kannattaa laittaa yksityisiksi. Suuressa osassa nuoriin kohdistuneista seksuaalirikoksista on ensin oltu yhteydessä sosiaalisen median kautta, minkä jälkeen on ollut muutakin kanssakäymistä ja yhteydenpitoa.

Raiskausrikoksia Oulun poliisin tietoon tuli 36 tapausta enemmän kuin vuonna 2020. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin yhdeksän kappaletta enemmän kuin edellisvuonna. Seksuaalisia ahdisteluja poliisin tietoon tuli 14 kappaletta edellisvuotta enemmän.

Kaikkien huumausainerikosten määrä edellisvuotta selvästi pienempi - törkeitä huumausainerikoksia viidennes vähemmän

Oulun poliisin tietoon tuli viime vuonna yhteensä noin 2 000 huumausainerikosta, jossa on edellisvuoteen verrattuna vähennystä noin 18 prosenttia – vuoden 2020 voimakas kasvu jokseenkin nollaantui.  Laskua oli niin käyttörikoksissa, huumausainerikoksissa kuin erityisesti törkeissä huumausainerikoksissa, joita Oulun poliisin tietoon tuli yli 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020.

Paljastettujen huumausainerikosten määrä on kutakuinkin vuoden 2019 tasolla, joten rikosten määrät ovat tilastollisesta vähenemisestä ja vaihtelusta huolimatta suuria. Arto Karnaranta toteaa edelleen, että ammattimaisen huumausainekaupan seurannaisvaikutuksena on laaja kirjo liitännäisrikollisuutta, oululaisittain näkyvimpiä esimerkkejä on polkupyörävarkauksien suuri määrä. Oulussa anastettiin viime vuonna runsaat 1 500 polkupyörää. Poliisin käsityksen mukaan suuri osa anastetuista arvokkaimmista pyöristä toimii huumekaupan vaihdannan välineenä. Anonyymin Tor -verkon sekä salattujen viestisovellusten merkitys huumausainekaupan aktiivisuuteen on voimakas.

Rattijuopumusten määrä vähentyi – ylinopeuksia sen sijaan edellisvuotta enemmän

Kaikkien liikennerikosten määrä lisääntyi Oulun poliisilaitoksen alueella noin 600 kappaleella. Oulun poliisi kohtasi viime vuonna noin 8 600 liikenneturvallisuuden vaarantamista - määrä oli 14 prosenttia edellisvuotta suurempi. Apulaispoliisipäällikkö Karnarannan mukaan kielteiseen kehitykseen vaikutti suurelta osin ylinopeutta ajaneiden määrän lisääntyminen. Positiivista oli sen sijaan, että vaikka liikennevalvontaan on panostettu kohdennetusti ja alueelliseen analyysiin perustuen, kohtasi poliisi törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia 19 kappaletta vähemmän (- 4%) kuin vuonna 2020 ja rattijuopumuksia 140 kappaletta vähemmän (- 9%). 

Hälytystehtävien määrä lisääntyi hieman - toimintavalmius koheni edellisvuodesta

Oulun poliisi hoiti vuonna 2021 aikana lähes 87 000 tehtävää, joista kiireellisesti tai viipymättä hoidettavia hälytystehtäviä oli 43 000 kappaletta. Edellisenä vuonna määrät olivat 86 400 ja 44 100. Kiireellisimpien, A-luokan tehtävien määrä väheni edellisvuodesta yli 1 000 kappaleella eli noin 14 prosentilla.  Kotihälytystehtävien määrä kokonaisuudessaan väheni noin 500 tapauksella – perheväkivaltatehtäviä viime vuonna oli kuitenkin noin viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 eli lähes 2 500 tapausta. Näistä 440 tapauksessa epäily perheväkivallasta johti rikostutkintaan.

Kaikkien hälytystehtävien toimintavalmius koheni hieman vuoteen 2020 verrattuna. Oulun poliisiaseman tilaongelmat ja toimintojen hajallaan olo monessa toimipaikassa vaikuttavat edelleen hälytystehtävien hoitamiseen ja poliisin näkyvillä oloon Oulun kaupungin alueella ja lähiympäristössä. Konkreettisena vaikutuksena apulaispoliisipäällikkö Karnaranta mainitsee edelleenkin, että kiinniotettujen kuljettaminen joko Haukiputaalle tai Raaheen tarkoittaa tehtävän hoitamiseen kuluvan tunnista kahteen aiempaa enemmän. Kuljetusajan poliisipartiot ovat pois muiden hälytystehtävien hoitamisesta tai yleisten paikkojen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnasta. 

Matkustusasiakirjojen kysyntä lisääntyi edellisvuoden pudotuksen jälkeen – aseluvissa vähennystä

Oulun poliisilaitokselta myönnettiin vuonna 2021 noin 40 200 passia ja 28 800 henkilökorttia. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli passien osalta lähes 30 prosenttia. Isoihin kasvuprosentteihin vaikuttaa suurelta osin se, että vuonna 2020 koronapandemia ja matkustusrajoitukset vaikuttivat kehitykseen merkittävästi - eroa toki osaltaan selittää myös se, että vuosi 2019 oli matkustusasiakirjojen myynnin suhteen ennätysvuosi.

Aseluvat muodostavat myös ison kokonaisuuden myönnetyistä luvista. Niitä myönnettiin viime vuonna runsaat 8 400 kappaletta mikä on noin seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän mutta jokseenkin vuoden 2019 tasoa. 

Kainuu Liikenne Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Poliisin ennalta estävä toiminta Poliisin lupapalvelut Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta fi