Poliisi ei aloita lyhytaikaista majoitustoimintaa koskevaa esitutkintaa

19.2.2021 13.28
Uutinen
Kaksi miespoliisia on kumartunut sisätiloissa katsomaan etualalle jotain.

Lapin poliisilaitoksella tehdyn lyhytaikaista majoitustoimintaa koskevan esitutkintalain tarkoittaman esiselvityksen perusteella, asiassa ei käynnistetä esitutkintaa.

Lapin poliisilaitos on tiedottanut 6.6.2019 majoitustoimintaan liittyvästä esitutkintalain tarkoittamasta esiselvityksestä. Esiselvitys liittyi poliisille tehtyyn tutkintapyyntöön, jos-sa pyydettiin poliisia selvittämään, onko Rovaniemen rakennusvalvonta toiminut lainvas-taisesti salliessaan ammattimaisen majoitustoiminnan asuinkerrostalossa Rovaniemellä. Asiaa on selvitetty yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin pelastuslaitoksen ja Ve-rohallinnon edustajien kanssa. Poliisi on tehnyt asiassa päätöksen olla aloittamatta esi-tutkinta, koska asiassa ei ole perusteltua syytä epäillä rikosta.

Poliisille annetun selvityksen perusteella Rovaniemen rakennusvalvonta on valvonut kohteita, valvonnassa ole havainnut kaavamääräysten tai rakennusluvan vastaista toimin-taa, myöskään sellaista olennaista käyttötarkoituksen muutosta, mikä edellyttäisi taloyh-tiössä rakennuslupaa, ei ole havaittu. Kaupunginlakimiehen mukaan ei ole selkeää lain-säädäntöä, joka velvoittaisi kuntia valvomaan tai puuttumaan epätyypillisiin vuokrasuh-teisiin muuten kuin valvomalla rakennusten kaavan ja rakennusluvan mukaisuutta. 

Yhden esiselvitykseen liittyvän kiinteistön osalta, Rovaniemen kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeamisen liiketilojen käyttötarkoituksesta niin, että liiketilojen muutta-minen majoitus- ja kahvilatiloiksi voidaan toteuttaa poikkeamishakemuksen mukaisesti. Toisessa selvitykseen liittyvässä kiinteistössä on Rovaniemen kaupungin ympäristölauta-kunnassa muutettu hakemuksen perusteella rakennuksen käyttötarkoitus asuinrakennuk-sesta liike- ja majoitusrakennukseksi. 

Asiaan liittyen ei Lapin palo- ja pelastustoimen valvontasuunnitelmiin liittyvässä valvon-nassa ole tehty havaintoja lyhytaikaisen majoitustoiminnan harjoittamisesta asuinkäyt-töön tarkoitetuissa kiinteistöissä. Pelastusviranomaisen pelastuslain mukainen toimivalta on sidoksissa ihmisten toimintaan kiinteistössä. Käyttötarkoitukseltaan majoitustilaa koskee tiukemmat paloturvallisuusmääräykset kuin asuinrakennusta. Lyhytaikaista ma-joitustoimintaa saatetaan harjoittaa kiinteistöissä, jotka ovat käyttötarkoitukseltaan asuinrakennuksia. Pelastustoimelle ei kuitenkaan tule suoraan tietoa toimintaa harjoitta-vista kohteista. Merkittävänä tekijänä pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan on ra-kennuksen käyttötarkoitus, jota koskeva tieto saadaan väestötietojärjestelmän kautta. Rakennuksen käyttötarkoituksen määrittely kuuluu kunnan rakennusvalvonnalle, eikä pelastusviranomainen ole asiassa toimivaltainen. 

Verohallinnon havaintojen mukaan lyhytaikainen majoitustoiminta on usein ammatti-maista. Verohallinto kerää vertailutietoja, joiden perusteella lyhytaikaiseen majoitustoi-mintaan liittyviä vuokratuloja jää ilmoittamatta verottajalle. Valtakunnallisesti (vuonna 2019) lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan liittyviä verotuloja jäi ilmoittamatta verottajalle arvioilta noin 15 miljoonaa euroa. Tätä selvitystä tehtäessä, ei Lapin alueella tullut ilmi tapauksia, joissa kynnys rikosilmoituksen tekemiseen poliisille olisi ylittynyt. 

Poliisin toimivalta rajoittuu rikosten esitutkintaan ja laissa erikseen poliisin tehtäväksi säädettyjen asioiden tutkintaan, eikä poliisi tutki asioiden yleistä lainmukaisuutta. Suori-tetun selvityksen perusteella asiassa ei tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden vuoksi olisi ol-lut perusteltua syytä epäillä rikosta. Näin ollen asiassa ei käynnistetä esitutkintaa ja asian selvittäminen poliisissa lopetetaan. 

Lapin poliisilaitos Lappi Rikokset ja tutkinta Rovaniemi Uutinen
Lapin poliisilaitos
majoitustoiminta
talousrikokset