Polischefen: anpassningsåtgärderna skulle slutligen återspeglas i medborgarnas vardag och polisernas arbetstillfredsställelse

26.8.2021 11.18 | Publicerad på svenska 27.8.2021 kl. 11.25
Nyhet

Polischef Timo Saarinen vid polisinrättningen i Västra Nyland berättade på områdets intressentgruppsmöte den 25 augusti att han är oroad över vilka konsekvenser de eventuella anpassningsåtgärderna har på medborgarnas vardag och på arbetstillfredsställelsen för de anställda vid polisinrättningen.

I Västra Nyland tar polisen emot cirka 70 000 brottsanmälningar per år. An-talet utryckningar är cirka 80 000. Tillståndstjänsterna behandlar cirka 100 000 olika tillståndsansökningar per år. Verksamhetsmiljön, som sträcker sig från utkanten av huvudstaden till Hangö, är utmanande. Trots det har polis-inrättningen det minsta antalet poliser i Finland i proportion till invånaranta-let. 

Såsom Polisstyrelsen och polisenheter kraftigt har betonat under den sen-aste tiden kräver polisens obligatoriska utgifter och upprätthållandet av verksamheten på nuvarande nivå besparingar på 35–40 miljoner euro redan från nästa år om polisen inte anvisas ytterligare finansiering i regeringens budgetförhandling. De eventuella anpassningsåtgärderna skulle konkretise-ras för polisinrättningarna i resultatförhandlingarna som förs i november.

I polisarbetets vardag skulle man sträva efter att konsekvenserna förblir små. Enligt polischef Saarinen är det ändå klart att omfattande sparåtgärder inte kan genomföras utan att de påverkar såväl samhället som polisens egen personal.

– Under min egen 35-åriga karriär har vi inte befunnit oss i en situation av detta slag. Situationen är oroväckande.

Hot som väcker oro med tanke på den externa verksamhetsmiljön är enligt Saarinen till exempel den ökade it-brottsligheten samt spänningen som för-orsakas av radikalism och etniska grupper. När gränserna öppnas efter co-ronatiden återvänder den rörliga organiserade brottsligheten till Finland.  Po-lischefen är också oroad över situationen i anslutning till det förebyggande arbetet bland unga. 

– Polisen har fungerande verksamhetsmodeller för förebyggande arbete, men arbetet kan inte utföras om poliserna som ska utföra det deltar i utryck-ningar på fältet, vilket är fallet för närvarande.

Enligt Saarinen är den resurspina som polisen är van med självfallet inte bara någonting negativt, eftersom verksamheten under årens lopp har kun-nat utvecklas trots trycket. 

– Internt är jag ändå oroad över hur vår egen personal orkar då förväntning-arna och kraven som riktas mot oss redan nu är hårda, sade Saarinen av-slutningsvis.

Nyheter Nyland Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Västra Nyland
Polisinrättningen i Västra Nyland
resurser