Räjäytystyömailla havaittiin edellisvuotta vähemmän puutteita

Julkaisuajankohta 22.9.2022 8.07
Uutinen

Poliisi toteutti valtakunnallisen räjäytystyömaiden valvontaviikon 5.9. -11.9.2022. Viikon aikana tarkastet-tettiin 253 työmaata eri poliisilaitosten aluielta. Huomautuksia annettiin 22 ja toimenpiteisiin johtavia ilmoituksia laadittiin yksi. Yksi sakkovaatimus annet-tiin räjähteiden määräystenvastaisesta kuljettamisesta.

Viime vuonna vastaavat määrät olivat 38 huomautusta ja seitsemän toimenpiteisiin johtajaa ilmoitusta.

Tarkastuksia tehtiin yhteistyössä aluehallintovirastojen (AVI) kanssa. Poliisi käytti tarkastuksiin työaikaa lähes 900 tuntia.

Tavoitteena taata turvallisuus

Valvontaviikon tarkoituksena oli riskianalyysiin perustuen tarkastaa räjäytystyömaita ja kiinnittää huomio-ta erityisesti räjähteiden turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön työmailla. Poliisi tarkasti samalla panosta-jien pätevyyskirjoja. 

Valvonnan tavoitteena oli myös käydä keskustelua toimijoiden kanssa sekä puuttua tehokkaasti mahdolli-sesti havaittuihin epäkohtiin.

Tarkastukset kohdistettiin pääsääntöisesti työmaihin, joista poliisille oli tehty ilmoitus räjäytystyöstä. Tar-kastettavia työmaita oli yhteensä 253 eri poliisilaitoksien alueella.
Asutulla alueella tapahtuvissa räjäytystöissä tarkastettiin, että määräysten mukaiset vaatimukset täytty-vät. Valvonnassa tarkastettiin työmaan turvallisuussuunnitelma, räjäytyssuunnitelma ja tarvittaessa työ-maasuunnitelma. Valvonnassa varmistettiin panostajien pätevyysasiakirjat ja niiden voimassaolo.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta