Riihimäen Jokikylässä kartoitetaan mahdollisia sodanaikaisia räjähteitä viranomaisyhteistyönä

Julkaisuajankohta 8.12.2023 15.47
Uutinen

Riihimäen Jokikylän alueelle on kaavailtu asuntomessuja vuodelle 2027 ja alueen esirakentaminen on käynnistymässä. Koska Riihimäen kaupunki ja erityisesti rautatieaseman alue olivat sodan aikana pommitusten kohteena, saattaa alueella olla sodanaikaisia räjähteitä. 

Riihimäen Jokikylän alueelle on kaavailtu asuntomessuja vuodelle 2027 ja alueen esira-kentaminen on käynnistymässä. Koska Riihimäen kaupunki ja erityisesti rautatieaseman alue olivat sodan aikana pommitusten kohteena, saattaa alueella olla sodanaikaisia räjäh-teitä. 

Riihimäen kaupunki on tilannut Jokikylän alueen maaperän tutkimuksen, jonka tarkoituk-sena oli selvittää mahdollisten sodanaikaisten lentopommien esiintyminen alueella. Tä-män tutkimuksen perusteella alueella on kuusi kohdetta, jotka saattavat olla sodanaikaisia pommeja. 

Selvityksen pohjalta Hämeen poliisilaitos, Puolustusvoimat ja Riihimäen kaupunki ovat tehneet tilannearvion, jonka mukaan kohteet on parasta tarkastaa nyt, kun alue on raken-tamaton.  

Poliisi on pyytänyt alueen tarkastamiseen ja raivaamiseen virka-apua puolustusvoimilta. Puolustusvoimat varmistaa raivaamistoiminnallaan alueen turvallisuuden räjähteiden osalta. Tarkoitus on näin mahdollistaa alueen rakentaminen turvallisesti ilman vaaraa räjähteistä. 
.
Itse tarkastus- ja raivaamistyö alkaa maanantaina 11.12.2023, jolloin Puolustusvoimat tuo alueelle raivaamiskalustoaan ja eristää alueen. Alue merkitään tilapäisesti Puolustusvoi-mien käyttöön raivaamistyön ajaksi. Alue eristetään nauhoin viikonlopun aikana ja alueen läheisyydessä parkissa oleville autoille on annettu siirtokehotus. Liikenne ohjataan alueen ohi, eikä raivaamisesta aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

Riihimäen Jokikylässä oleva alue rajautuu siten, että sen reunoilla ovat rautatie, Siltakatu, Kanavapolku ja Vantaanjoki. 

Työn etenemisestä tiedotetaan tarvittaessa ja alueen läheisyydessä olevien turvallisuus varmistetaan joka tilanteessa. 

Hämeen poliisilaitos Riihimäki Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta