Rikosten määrässä kasvua ja laiminlyöntejä liikenneturvallisuuden noudattamisessa - Hämeen poliisin vuosi 2020

2.2.2021 10.29
Uutinen

Kun yhteiskunnassa tapahtuu muutos, sivuaa se aina tavalla tai toisella poliisin toimialaa. Vuotta 2020 leimaa korona -pandemia. Vaikka poliisi ei ole päätoimija pandemian vastaisissa toimissa, kosketti korona Hämeen poliisia näkyvimmin Uudenmaan sulun Puomi-operaatiossa.

Eri rikoslajit ja häiriötyypit poikkeavat toisistaan niin paljon, että yhteiskunnan kriisi lisää joissakin rikoslajeissa tapauksia ja joissakin niitä vähentää. Rikos tarvitsee tapahtuakseen motivoituneen tekijän, uhrin ja tilaisuuden. Rikokset ja häiriöt siirtyivät kaduilta koteihin. Kotoa käsin tehtävissä olevat rikokset kasvoivat kuten nettipetokset. Jostain syystä törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät ilmiön koskiessa koko maata. Loppu saldona poliisin tietoon tulleen rikollisuuden määrä kasvoi.

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset leimasivat vuotta

Vuotta 2020 leimasi lisääntyneet törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset.  Suuret ylinopeudet ja vakavat liikennerikokset ovat lisääntyneet, samoin kuin ajokieltoihin johtavat nuorten kuljettajien vakavat ylinopeudet ja muut liikennerikokset. Myös huumausaineiden ja päihteiden käyttö liikenteessä on lisääntynyt. Rattijuopumuksista huumerattien osuus vakiintui noin puoleen tapauksista. 

Rikosperusteisia ajokieltoasioita käsiteltiin vuonna 2020 yhteensä 2625 kpl, mikä on 25 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kun otetaan huomioon myös muut ajo-oikeuspäätökset (terveysperusteiset ajokiellot, toistuvat rikkomukset, vakavat piittaamattomuudet jne.), oli ajo-oikeuspäätösten kokonaismäärä Hämeessä yli 7000 kpl, mikä on huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Aktiivisella näkyvällä valvonnalla vaikutusta lähiöturvallisuuteen

Valvonta- ja hälytystoiminta onnistui kokonaisuudessaan hyvin vuonna 2020. Katuturvallisuusindeksi parani edellisvuodesta. Poliisin oma-aloitteinen aktiivisuus heijastui poliisin näkymisessä häiriöalttiilla paikoilla ja puuttumisina ei-toivottuun käyttäytymiseen liikenteessä. Rattijuopumukseen ja törkeään liikenneturvallisuuteen syyllistyneitä oli enemmän kuin vuonna 2019.

Kiireellisten hälytyspalveluiden saatavuus parani. Kiireellisille A-tehtäville ehdittiin reilu puoli minuuttia edellisvuotta nopeammin. 

Katu- ja lähiöturvallisuutta pidettiin tehokkaasti yllä poliisin aktiivisella näkymisellä häiriöalttiilla alueilla. Tämä osaltaan vaikutti siihen, että yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt ja vahingonteot vähenivät. Toki myös koronarajoituksista johtunut ihmisten liikkuvuuden väheneminen ilta- ja yöaikaan vaikutti edellä mainittuun myönteiseen tulokseen. Hälytystehtävien kokonaismäärässä oli lisäystä samoin kuin kotihälytysten määrässä.

Rikosten määrä lisääntyi Hämeessä

Hämeen poliisille ilmoitettiin vuonna 2020 rikoslakirikoksia (pl liikennerikokset) 13 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna ja tutkinta-aika nousi 132 vuorokaudesta 141 vuorokauteen. Kehityssuunta on pitkälläkin aikavälillä tarkasteltuna poikkeuksellinen. Osaltaan ilmiötä selittää ns. Vastaamo-jutut, joita Hämeen poliisilaitokseen kirjattiin lähes 1000 kappaletta. 

Vastaamo-jutut selittävät myös kiristysrikosten määrän suurta kasvua vuonna 2020. Kiristysrikoksia ilmoitettiin Hämeen poliisille 933 kappaletta, kun vuonna 2019 ilmoituksia tuli 51 kappaletta. 

Omaisuusrikokset Hämeessä lisääntyivät 14 %. Vuonna 2020 poliisin tietoon tuli 18 063 tapausta. Omaisuusrikoksista petosrikokset lisääntyivät eniten. Vuonna 2020 petosrikoksia kirjattiin noin 18 % enemmän kuin vuonna 2019. Petosrikoksista suurin osa oli netissä tehtyjä, joista taas suurin osa oli ns. tilauspetoksia. Tilauspetosten määrä laskenee vahvan tunnistamisen tulemisen myötä. 

Asuntomurrot vähenivät 9 %, kun taas vapaa-ajan asuntomurrot lisääntyivät lähes 8 %. Asuntomurtojen vähenemiseen liittynee korona rajoitusten myötä rajat ylittävän rikollisuuden vähenemiseen.

Ilmoitetut talousrikosjutut lisääntyivät 64 %. Talousrikosten määrää nostaa 50 rikoksen sarja liiketoiminnassa tehtyjä petoksia. Rikoshyötyä saatiin takaisin 1,41 miljoonaa euroa. 

Huumausainerikollisuudella vaikutusta monien muiden rikosten määriin

Hämeen poliisilaitokselle ilmoitettujen kaikkien huumausainerikosten määrä kasvoi 5,5 %.
Huumausainerikosten määrän kasvuun vaikuttaa osittain valtakunnalliseen nettihuumekaupan tutkintaprojektiin osallistuminen. Projekti liittyi Tullin ulkomailla tekemän anonyymipalvelimen ”Silkkitie” kotietsinnän tietojen perusteella suomalaisten ostajien ulkomailta tekemistä huumausainehankinnoista. Hämeen poliisissa tutkittiin Silkkitie juttuja lähes 250. 

Sekä Päijät-Hämeen että Kanta-Hämeen alueen huumausainerikollisuuteen vaikuttavat merkittävästi alueella toimivat järjestäytyneet rikollisryhmät. 

Hämeen alueella tyypillisesti vakavampaan huumausainerikollisuuteen liittyvät pahoinpitelyrikokset, omaisuusrikokset ja ampuma-aserikokset sekä erityyppiset tietoverkoissa tapahtuvat petosrikokset. Petokset tehdään tietoverkossa ja ne vaihtelevat yksinkertaisista tilauspetoksista aina monimutkaisempiin kokonaisuuksiin, joihin kuuluu identiteettivarkauksia joko yksityis- tai oikeushenkilöön kohdistuen.

Ampuma-aseet ja räjähteet liittyvät kiinteästi huumausainerikoksiin. Huumausainerikoksiin liittyvissä kotietsinnöissä löydetään usein ampuma-aseita, patruunoita tai räjähdysaineita.


Uhkaa aiheuttavia henkilöitä ohjataan oikean avun piiriin

Hämeen poliisilaitoksen uhkaryhmän toiminnan tavoitteena on tunnistaa huolta aiheuttavia henkilöitä ja uhkia sekä käsitellä näihin liittyviä vihjeitä. Uhkaryhmä on tunnistanut useita huolta aiheuttavia henkilöitä, joiden käyttäytymisen tai elämäntilanteen johdosta on herännyt erityinen huoli. 

Poliisin tavoitteena on mahdollisimman varhainen ja riittävän tehokas puuttuminen väkivaltaan ja sen uhkaan. Henkilöitä ohjataan oikean avun piiriin ja edistetään elämänhallintaa tukevia seikkoja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Keskeistä on arvioida minkälaisen uhkan henkilö itselleen tai muille tuottaa.
 

Ulkomaalaisvalvonta selvitti aktiivisesti maassa oleskelun edellytyksiä

Hämeen poliisilaitoksen ulkomaalaistutkinnassa suoritettiin turvapaikkatutkintaa vajaa 200 kertaa (174). Maasta poistamisen täytäntöönpanoja oli vuoden kuluessa noin 100 (94). Laitonta maassa oleskelua torjuttiin ulkomaalaisvalvonnan avulla selvittämällä aktiivisesti maassa oleskelun edellytyksiä.


Koronarajoitukset vaikuttivat lupapalveluiden suoritusmääriin

Poikkeuksellinen vuosi näkyi erityisesti lupapalveluiden asiakas- ja suoritemäärissä. Käyntiasiakkaiden määrä Hämeen poliisilaitoksen toimipisteissä tipahti edelliseen vuoteen verrattuna noin 20 000 asiakkaalla. Vuonna 2019 asiakkaita kävi reilu 70 000, kun vuonna 2020 määrä jäi 50 000.  Tarvetta passien ja henkilökorttien hakemiselle tai uusimisille ei ollut koronarajoitusten vuoksi, mikä selittää suurelta osin asiakasmäärän vähenemisen.  Esimerkiksi matkustusasiakirjoja haettiin noin 30 000 kpl vähemmän kuin vuonna 2019 (81527 kpl vs. 52278 kpl). 

Erityisen tyytyväisiä Hämeessä ollaan ajanvarausten käyttöasteen kasvuun, miltä osin tavoite ylitettiin. Käyntiasiakkaista 62% varasi ajan etukäteen, kun tavoite oli 50 %.

Korona ei vaikuttanut kuitenkaan turva-alan lupien ja muiden lupien (esim. pienkeräykset, yleisötilaisuudet, ilmoitukset räjäytystöistä ja ilotulituksista) kokonaismäärään suuresti. Vaikka yleisötilaisuuksia ei järjestettykään käytännössä lainkaan, haettujen lupien yhteismäärä pysyi lähes samana. Vuonna 2020 lupia haettiin 1584 kpl (1601 kpl). 

Aselupa-asioita käsiteltiin huomattavasti aiempaa enemmän

Aseasiat työllistävät poliisia yhä enemmän. Aselupahakemuksia haettiin vuoteen 2019 verrattuna 13,8 % enemmän. Asevalvonnan peruutus- ym. toimenpiteitä tehtiin 68,5 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Väestön ikääntyminen ja esimerkiksi sen myötä tuleva terveydentilan heikentyminen näkyy toimenpiteissä tehokkaan lupavalvonnan lisäksi.  

Kaikki tilastot https://poliisi.fi/tilastot

Edit: Tilasto-linkkeihin lisätty linkki ulkomaalaisten osuus -tilastoon. Lisätty kiristysrikosten määrä vuonna 2021.

Hämeen poliisilaitos Kanta-Häme Liikenne Poliisin lupapalvelut Päijät-Häme Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Hämeen poliisilaitos
tilastot