Taksiliikenteen valvontaisku osoitti useita puutteita Oulussa

Julkaisuajankohta 12.11.2022 12.21
Uutinen

Oulun poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.

Perjantaina 11.11.2022 Oulussa ja lähialueilla toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 62 taksia, joista yhteensä 26:ssä oli huomautettavaa. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana yhteensä 14 liikennevirhemaksua ja yhden rangaistusvaatimuksen. Yleisin liikennevirhemaksun syy oli taksinkuljettajan nimitiedon nähtävillä pitämisen laiminlyöminen. Liikennevirhemaksu määrättiin myös niille viidelle taksille, joista puuttui liikennelupa tai selvitys ilmoituksenvaraisesta taksiliikenteen harjoittamisesta. Lisäksi valvonnassa tavattiin yksi etsintäkuulutettu henkilö. 
Valvontaan osallistui kahdeksan poliisia Oulun poliisilaitoksen liikennevalvonnasta, kaksi asiantuntijaa Traficomista, neljä verotarkastajaa Verohallinnosta ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja.
Valvonnalle tarvetta
Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on edelleenkin liikaa. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta ja myös taksiliikennelupa oli voimassa kaikilla tarkastetuilla. 
Seuraamusten suuri lukumäärä osoitti valvonnan tärkeyden. Tarkastetuista takseista joka noin joka viidennelle määrättiin liikennevirhemaksu. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, asioiden pitäisi olla kunnossa kaikilta osin, toteaa ylikonstaapeli Markku Nygård Oulun poliisilaitoksen liikenneyksiköstä.
Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi
Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava mm. siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Noin kolmasosassa tässä valvonnassa tarkastetussa taksissa havaittiin puutteita näiden tietojen esittämisessä. Taksiliikenteen harjoittamisen perusasiat, kuten liikennelupien ja taksinkuljettajien ajolupien voimassaolo sekä ajoneuvon rekisteröinti luvanvaraiseen käyttöön olivat kunnossa kaikilla tarkastetuilla takseilla. Sen sijaan vaadittujen tietojen esilläpidossa - erityisesti taksin hintatietojen osalta - on vielä selvästi kehittämisen varaa, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti. 
Viisi taksinkuljettajaa oli laiminlyönyt taksiliikenneluvan tai sen jäljennöksen mukana pitämisen.  Asiakirja voidaan esittää pyydettäessä tarkastusviranomaiselle paperilla tai sähköisesti, joten edellytys on vaivattomasti täytettävissä, kertoo Hautalahti.
Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn
Vaikka taksien tehovalvontahanke Verohallinnossa on päättynyt, kohdistamme luonnollisesti jatkossakin toimenpiteitä niihin, jotka ovat pyrkineet välttämään verovelvoitteitaan. Kehitämme valvontaa muutenkin niin, että Verohallinto saa hyviä aloitteita vaikkapa Poliisilta, vaikka emme olisi kaikissa valvontatapahtumissa mukana, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta. 


Ulkomaisen työvoiman käyttö ja työnantajan toiminta aluehallintoviraston valvonnassa
Työsuojeluviranomainen (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) valvoi valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tältä osin keskityttiin muun muassa tavattujen työsuhteisten työntekijöiden työnteko-oikeuksiin, lakisääteisten vakuutusten voimassaoloon sekä työsuhteen vähimmäisehtoihin. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Valvonnan keskiössä oli reilujen työehtojen noudattamisen valvominen ja harmaan talouden ehkäiseminen.
Suoritetuissa työsuojelutarkastuksissa valvottiin ulkomaista työvoimaa käyttävän työnantajan osalta esimerkiksi ulkomaalaislaissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamista sekä työntekijän työsuhteen ehtojen täyttymistä. Tällaisen valvonnan kautta pyritään mahdollistamaan kaikille työntekijöille samoilla ehdoilla toimivat työmarkkinat.
Valvonnassa kuljettajien työnteko-oikeudet olivat kunnossa. Muut työnantajan velvollisuuksiin sekä työsuhteen vähimmäisehtoihin liittyvien asioiden valvonnan tulokset valmistuvat myöhemmin.
Lisätietoja:
Oulun poliisilaitos: ylikonstaapeli Markku Nygård, puh. 040 5662021
Traficom: johtava asiantuntija Pasi Hautalahti p. 029 534 6503
Verohallinto: apulaisjohtaja Tarja Valsi, p. 029 512 4449 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: tarkastaja Jukka Pekkinen, p. 029 501 7517 
 

Liikenne Oulu Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Uutinen