Ulkomaalaisasioiden tila

Tekijät
Ulkomaalaisasioiden tila -työryhmä, puheenjohtaja Ari Jokinen
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2021
Numero
1
ISSN
1798-7121 (painettu)
ISSN (pdf)
2242-5640 (verkkojulkaisu)
ISBN
978-952-7267-17-2
ISBN (pdf)
978-952-7267-16-5
Sivut
36
Tilattavissa
Poliisihallitus
Tiedosto
Lataa

Poliisihallitus asetti 13.10.2020 ulkomaalaisasioiden tila -työryhmän, jonka tehtävänä on ollut selvittää poliisille ulkomaalaislaissa (301/2004) määrättyjen tehtävien ja toiminnan nykytila, tehdä johtopäätöksiä kehittämistarpeista sekä laatia toimenpide-ehdotukset toiminnan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. 

Ulkomaalaisasioiden kokonaisuutta poliisissa ei ole aikaisemmin tarkasteltu valtakunnallisesti. Viime vuosina poliisin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi esimerkiksi vuoden 2015 turvapaikanhakijatilanteen seurauksena. Poliisille ulkomaalaislain nojalla kuuluvissa tehtävissä on tapahtunut muutoksia myös muun muassa ulkomaalaislupien ja turvapaikkatutkinnan toimivallan siirtyessä Maahanmuuttovirastolle vuonna 2016. 

Työryhmä on selvittänyt poliisilaitosten ulkomaalaisryhmien organisointia ja niiden tehtäviä sekä ulkomaalaisvalvonnan järjestämistä ja toteutusta poliisilaitoksissa. Lisäksi työryhmä on kartoittanut kehittämisehdotuksia ulkomaalaisvalvonnan saamiseksi nykyistä paremmin kiinteäksi osaksi poliisin perustyötä sekä ulkomaalaisryhmien toiminnan kehittämiseksi poliisilaitosten toimintaa paremmin tukevaksi kokonaisuudeksi. Ulkomaalaisasioiden järjestämistä poliisilaitoksilla ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi selvitettiin kirjallisesti sekä poliisilaitoksia haastattelemalla. Työryhmän tehtäviin kuulunutta, Helsingin säilöönottoyksikön lakkauttamisen ja uuden säilöönottoyksikön perustamisen vaikutusten selvitystä ei säilöönottoyksikön lakkauttamisen siirtymisestä johtuen tehty. 

Ulkomaalaisasioiden tila poliisissa valtakunnallisesti on yleisesti todettu hyväksi. Poliisilaitosten ulkomaalaisryhmien henkilöstö on asiantuntevaa ja yhteistyö poliisilaitosten välillä on toimivaa. Uusi ulkomaalaisvalvontaohje, ulkomaalaisvalvonnan kenttämuistio sekä kaikille poliisimiehille pakollinen ulkomaalaisasioiden verkkokurssi on koettu hyviksi välineiksi ulkomaalaisvalvonnan saamiseksi paremmin kiinteäksi osaksi päivittäistä poliisitoimintaa. Selvitysten ja haastattelujen perusteella kehittämisen kohteet poliisin ulkomaalaisasioissa liittyvät suurilta osin koulutuksen ja ulkomaalaisasioiden osaamisen varmistamiseen myös poliisilaitosten ulkomaalaisryhmien ulkopuolella. Selvityksessä on ilmennyt myös monia hyviä, jo käytössä olevia käytäntöjä, joita on syytä jatkaa edelleen. Työryhmä on selvitystyönsä pohjalta esittänyt yhteensä 23 toimenpidesuositusta. Toimenpidesuositusten perusteella laaditaan erillinen toimenpideohjelma, jossa suositusten toteutus aikataulutetaan ja vastuutetaan, sekä järjestetään toteutuksen seuranta.