Utlänningsärendens läge

Tekijät
Arbetsgruppen Utlänningsärendens status, Ordförande Ari Jokinen
Julkaisusarja
Polisstyrelsens publikationsserie
Julkaisuvuosi
2021
Numero
1
ISSN
1798-7121 (tryckt)
ISSN (pdf)
2242-5640 (elektronisk)
ISBN
978-952-7267-17-2
ISBN (pdf)
978-952-7267-16-5
Sivut
36
Tilattavissa
Polisstyrelsen
Tiedosto
Lataa

Polisstyrelsen tillsatte arbetsgruppen Utlänningsärendens läge 13.10.2020, vars uppgift har varit att utreda nuläget beträffande uppdragen och verksamheten som fastställs för polisen i utlänningslagen (301/2004), dra slutsatser om utvecklingsbehov samt utarbeta förslag till åtgärder för övergripande utveckling och harmonisering av verksamheten. 

Polisen har inte tidigare granskat utlänningsärenden som helhet på nationell nivå. Under de senaste åren har polisens verksamhetsmiljö förändrats avsevärt, till exempel till följd av situationen med asylsökande 2015. Det har också skett förändringar i de uppgifter som tillhör polisen enligt utlänningslagen, till exempel när behörigheterna för utlänningstillstånd och asylutredning överfördes till Migrationsverket 2016. 

Arbetsgruppen har undersökt polisinrättningarnas organisering av utlänningsgrupper och deras uppgifter samt organisering och verkställande av utlänningsövervakning vid polisinrättningarna. Dessutom har arbetsgruppen kartlagt utvecklingsförslag för att göra utlänningsövervakning till en mer integrerad del av polisens grundläggande arbete och för att utveckla utlänningsgruppernas verksamhet till en helhet som bättre stöder polisinrättningarnas verksamhet. Organisationen av utlänningsärenden vid polisinrättningarna och förslag till utveckling av verksamheten utreddes skriftligen och genom att intervjua polisinrättningar. På grund av att nedläggningen av förvarsenheten i Helsingfors sköts upp, utfördes inte den utredning av konsekvenserna av nedläggningen av förvarsenheten i Helsingfors och grundandet av en ny förvarsenhet , som hörde till arbetsgruppens uppgifter. 

Läget för utlänningsärenden inom polisen på riksnivå har i det stora hela konstaterats vara bra. Personalen i utlänningsgrupperna vid polisinrättningarna är sakkunnig och samarbetet mellan polismyndigheterna fungerar väl. Den nya anvisningen för utlänningsövervakning, fältmemorandumet om utlänningsövervakning och en för alla polismän obligatorisk webbkurs om utlänningsärenden har upplevts vara bra verktyg för att göra utlänningsövervakningen till en bättre integrerad del av det dagliga polisarbetet. Utifrån utredningarna och intervjuerna hänför sig utvecklingsobjekten inom polisens utlänningsärenden till stor del till att säkerställa utbildning och kompetens inom utlänningsärenden även utanför polisinrättningarnas utlänningsgrupper. I samband med utredningen har även framkommit många bra rutiner som redan är i bruk och som det lönar sig att fortsätta att tillämpa. Arbetsgruppen har utgående från sitt utredningsarbete framfört sammanlagt 23 åtgärdsrekommendationer. Utgående från åtgärdsrekommendationerna ska ett separat åtgärdsprogram uppgöras. I programmet utarbetas ett tidsschema och definieras ansvarsfördelningen för verkställandet av rekommendationerna samt organiseras uppföljningen av verkställandet.