Navigeringsmeny

Hittegods

Hittegods

Till exempel mobiltelefoner, nycklar och cyklar är vanliga hittegods. 

Om du hittar ett borttappat föremål ska du antingen meddela ägaren eller lämna hittegodset till polisen så snart som möjligt. Polisen har hittegodsverksamhet i rätt stor omfattning i hela landet. 

Lämna omedelbart sådan egendom till polisen som det är förbjudet att förvärva eller inneha eller som kräver tillstånd av en myndighet. Till exempel narkotika, olaglig alkohol och vapen är sådan egendom. Den närmaste polisstationen hittar du på polisens webbplats genom att söka kommunens namn under menyn för kontaktuppgifter.

Meddela polisen om du inte kan transportera hittegodset på ett säkert eller problemfritt sätt.

Du kan också lämna eller anmäla hittegodset till ett samservicekontor med vilket polisen har avtalat om mottagning av hittegods.

Inlämningsfynd

Överlämna föremål som du hittat till personalen vid fyndplatsen eller till dess hittegodsbyrå, om du hittar föremålet

 • i ett fortskaffningsmedel i allmän trafik
 • på en järnvägs- eller busstation eller på en motsvarande plats
 • i en affärslokal
 • i ett ämbetsverk
 • i ett kontor
 • på en arbetsplats
 • i en läroinrättning
 • på ett sjukhus
 • i en teater
 • i en idrottshall
 • i motsvarande lokaler
 • utomhus på en anmälnings- eller tillståndspliktig offentlig tillställning som ordnas på en viss plats. 

Hittelön och äganderätt till hittegods

Ägaren har rätt att få tillbaka hittegodset om denna betalar hittelön till dig och betalar de kostnader som du har lagt ut. 

Hittelönen är tio procent av föremålets gängse värde, dock minst fyra euro. Ersättning för normala förvaringskostnader är fem procent av föremålets gängse värde, dock högst 17 euro. Om kostnaderna för förvaring är mindre än fyra euro behöver de inte uppbäras.

Om ägaren inte har hämtat hittegodset inom tre månader efter att det har lämnats till polisen, övergår äganderätten, med några undantag, till upphittaren, dvs. dig. Om hittegodset har lämnats till polisen, ska du hämta det hos polisen inom tre månader från äganderättens övergång. Därefter övergår hittegodset till staten. 

Hittegods som har övergått till staten säljs på auktion eller på annat lämpligt sätt eller också tas det i bruk av staten eller förstörs.

Du kan inte få äganderätt till:

 • handlingar som kan dödas och vilkas ägare är okänd
 • läkemedel
 • nycklar, identitets- och tillståndsbevis, bank- och kreditkort samt annan motsvarande egendom, såsom anordningar med minne (bl.a. mobiltelefoner och bärbara datorer)
 • egendom som inte får förvärvas eller innehas utan tillstånd, om inte upphittaren har ett sådant tillstånd.

Du får heller inte äganderätt till en cykel eller moped som du hittat. Cyklar och mopeder som inte avhämtats av sina ägare säljs på auktion. Du har rätt att få en tredjedel av försäljningspriset.

Ingen hittelön betalas för inlämningsfynd och äganderätten till fyndet övergår inte under några omständigheter till upphittaren. 

Om du tar ett föremål du hittat i eget bruk kan du göra dig skyldig till förskingring.

Lågvärdigt hittegods

Lågvärdigt hittegods anses vara sådant vars penningvärde är högst 20 euro och som uppenbarligen inte har något särskilt bruks-, känslo- eller annat personligt värde för ägaren. 

Om du tar hand om lågvärdigt hittegods, som inte är inlämningsfynd, ska du anmäla detta till ägaren om denne är känd. Du får behålla ett lågvärdigt hittegods, om det inte utan oskälig svårighet går att reda ut vem som är dess ägare.

Etualalla vuoronumeroautomaatti poliisin toimipisteessä. Taustalla aula, jossa ihmiset ovat hoitamassa asioitaan.