Vuonna 2022 Oulun poliisilaitos kohdisti voimavaroja poliisin näkyvyyteen ja läsnäoloon

Julkaisuajankohta 14.3.2023 9.17
Uutinen
Poliisiauto ruohikolla asvalttitien laidassa. Taustalla näkyy peltoa.

Oulun poliisilaitos selviytyi toiminnallisesti varsin hyvin viime vuodesta. Se tuli lähemmäksi kansalaisia ja panosti poliisin näkyvyyteen ankkuripoliisi-, lähipoliisi-, polkupyöräpoliisi- sekä Harvaturva-toimintojen kautta.

Oulun poliisilaitos on yksi Suomen 11 poliisilaitoksesta. Se vastaa poliisitoiminnasta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien maantieteellisesti laajalla alueella. Asukkaita koko toimialueella on noin 487 000. Kuntia ja kaupunkeja alueella on 38. Niistä suurin on Oulu (noin 212 000 asukasta) ja pienin Hailuoto (noin 960 asukasta). Alueen ominaispiirre on voimakas kahtiajako asukastiheydessä eli tiiviisti asutettu Oulun seutu ja laaja, harvempaan asuttu alue.

Oulun poliisilaitos on innovatiivinen ja toimintaansa jatkuvasti kehittävä organisaatio. Vuoden 2022 aikana se on panostanut muun ohella poliisin näkyvyyteen ja läsnä-oloon lähellä kansalaista. Esimerkkeinä mainittakoon polkupyöräpoliisitoiminnan jatkaminen Oulun kaupungissa, lähipoliisitoiminnan kehittäminen kaikissa poliisilaitosalueen kunnissa sekä niin sanotuilla harva-alueilla aktiivisesti toteutettu suunnitelmallinen poliisitoiminta.

Vuonna 2022 käynnistettiin ankkuripoliisitoiminta Oulussa. Aiemmin sitä on ollut Kainuussa ja Jokilaaksoissa. Ankkuripoliiseja on Oulussa, Raahessa ja Kajaanissa. Ankkuripoliisitoiminnan osalta on saatu hyviä kokemuksia, ja toiminta jatkuu myös vuonna 2023.

Toinen uusi asia on ollut Hoito syytteen sijaan -hanke (HSS), jossa Oulun poliisilaitos on mukana. HSS on viranomaisten yhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli. Se on tarkoitettu ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneille alle 29-vuotiaille, joille tarjotaan rangaistuksen sijaan mahdollisuutta päihdehoitoon.

Rikoslakirikosten kokonaismäärässä oli kasvua

Oulun poliisilaitos selviytyi vuodesta toiminnallisesti varsin hyvin. Rikoslakirikosten määrä oli lievässä kasvussa, kun sitä vastoin yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät vähenivät vuodesta 2021.

Oulun poliisilaitos saavutti rikostorjunnassa kohtuulliset selvitysprosentit mitattavissa rikoslajikokonaisuuksissa. Vaikka selvitysprosentit hieman laskivat kaikkien rikoslakirikosten ja henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten osalta vuodesta 2021, olivat Oulun poliisilaitoksen selvitysprosentit silti jokaisella osa-alueella valtakunnallista keskiarvoa korkeammat. Omaisuusrikosten osalta valtakunnallisessa poliisilaitosvertailussa Oulun poliisilaitos sijoittui neljännelle sijalle, henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa kolmannelle sijalle ja kaikissa rikoslakirikoksissa neljännelle sijalle.

Poliisilaitoksen alueella rikoslakirikosten määrä kasvoi 675 rikoksella vuodesta 2021: niiden määrä oli 25 716 vuonna 2021 ja 26 373 vuonna 2022. Valitettavalla tavalla merkille pantavaa oli vuoden aikana poliisin tietoon tulleet henkirikokset yrityksineen. Henkirikoksia ja niiden yrityksiä oli yhteensä 45, kun vuonna 2021 niitä oli 41. Henkirikoksissa ja niiden yrityksissä oli kasvua siis noin 10 prosenttia. Henkirikoksia tehtiin kuusi enemmän kuin vuonna 2021.

Väkivaltarikosten määrä nousi, liikennerikosten määrä väheni

Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä nousi vain hieman, noin 2 prosenttia. Väkivaltarikoksissa nousua tapahtui suhteellisesti enemmän, noin 10 prosenttia. Pahoinpitelyrikoksissa kasvua oli saman verran kuin väkivaltarikoksissa, eli 10 prosenttia. Törkeissä pahoinpitelyissä oli kasvua 33 prosenttia ja lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä 59 prosenttia. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö -rikosten määrän nousun taustalla oli kaksi suurta juttukokonaisuutta, joissa tapahtuma-aikaväli oli pitkä ja tapahtumakertojen lukumäärä poikkeuksellisen suuri. Perusmuotoisten huumausainerikosten osalta ilmeni hienoista laskua, mutta törkeiden huumausainerikosten osalta nousua sitä vastoin oli liki 14 prosenttia. 

Liikennerikosten määrä väheni 1 780:lla, ja kokonaisuutena poliisin tietoon tulleet liikennerikokset vähenivät 3 prosenttia. Törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa laskua oli noin viidennes edeltävästä vuodesta. Liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja rattijuopumuksia kirjattiin niin ikään edellisvuotta hieman vähemmän. Mainittakoon, että vuoden 2022 aikana Oulun poliisilaitos kykeni toteuttamaan automaattista liikenteenvalvontaa vähemmän kuin vuoden 2021 aikana.

Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvien hälytystehtävien väheneminen on valtakunnallinen ilmiö. Oulun poliisilaitoksen toimialueella hälytystehtävien määrä väheni 3 817:lla eli 5 prosentilla vuodesta 2021. Hälytystehtävät vähenivät kaikilla mitattavilla osa-alueilla, lukuun ottamatta päihtyneistä henkilöistä johtuvia tehtäviä, joiden määrä kasvoi noin 7 prosenttia poliisilaitoksen toimialueella. Vaikka kotihälytysten määrä väheni noin 7 prosenttia, rikosilmoituksia näistä perheväkivaltarikoksista kirjattiin edellisvuotta 4 prosenttia enemmän.

Toimintavalmiusaika pysyi hyvänä

Poliisin keskimääräinen toimintavalmiusaika pysyi hyvänä Oulun poliisilaitoksen alueella. Erittäin suuri osuus hälytystehtävistä kohdentui edelleen kaupunkeihin ja muihin taajaan asuttuihin alueisiin. Siitä huolimatta Oulun poliisilaitos kohdensi toimintaa myös maaseudulle, missä asukkaita on suhteellisen vähän ja hälytystehtäviä harvakseltaan. Saadun kansalaispalautteen perusteella asukkaat olivat tyytyväisiä poliisin toimintaan ja läsnäoloon harvaan asutuilla alueilla. Asukkaiden turvallisuus ja turvallisuuden tunne vaikuttavat lisääntyneen.

Oulun poliisilaitos jatkoi menestyksekkäästi neljän muun poliisilaitoksen kanssa yhteistyönä toteuttamaansa Harvaturva-toimintaa. Harvaturva-toiminnassa poliisilaitoksen kohdentavat valvontaa poliisilaitosten rajapinnassa sijaiseville harvaan asuttujen kuntien alueille sekä hoitavat hälytystehtäviä lähimmän partion periaatteella poliisilaitosten rajat ylittäen. Tästä toiminnasta kansalaiset ovat antaneet hyvää palautetta. Sen ansiosta poliisin näkyvyys on lisääntynyt ja toimintavalmiusaika kiireellisissä hälytystehtävissä on lyhentynyt ainakin joidenkin harvakuntien alueella.

Kainuu Liikenne Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Poliisin toiminta ja kehittäminen Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta