Tietosuojaseloste Poliisiblogin kommentoijat

Tietosuojaseloste Poliisiblogin kommentoijat

Rekisteröityjen informointi ID-18175972 (Tietosuojaseloste)
15.05.2018 POL-2018-17138

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 artikla 12 sekä artikla 13 (tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 artikla 12 sekä artikla 14 (kun tietoja ei kerätä rekisteröidyltä itseltään).

Tietosuojalain 33 §:ssä säädetään rajoituksista rekisterinpitäjän velvollisuuteen toimittaa artiklan 13 ja 14 mukaisia tietoja rekisteröidylle.

 1. Tietojärjestelmän/rekisterin nimi
  Poliisiblogin kommentoijat
   
 2. Rekisterinpitäjä Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
  Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
  Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
  Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 
   
 3. Rekisterinpitäjän edustaja ja järjestelmän/rekisterin tietosuojavastaava
  Ylitarkastaja Anna Lind
  anna.lind@poliisi.fi 
  Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
  Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
  Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
  Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 
   
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
  Käsitellä ja moderoida poliisiblogiin tulevat kommentit poliisin yleisten nettikeskustelun sääntöjen mukaisesti (poliisi.fi/some). Käsittelyssä ei tallenneta henkilön nimeä, mutta nimimerkki, sähköposti ja ip-osoite luovat rekisterin henkilötietoon liittyvän osuuden.
   
 5. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut -
   
 6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja muut tietoryhmät
  Palvelun tarjoamiseksi on tarpeen käsitellä seuraavia tietoja:

  - kommentoijan nimimerkki
  - sähköpostiosoite
  - IP-osoite, josta kommentti on tehty
  - kommentti
  - kommentin käsittelytieto - poliisin viestintä käsittelee ja luo merkinnän hyväksytty, hylätty, poistettu
  - mihin blogikirjoitukseen kommentti liittyy
  - aikaleima.
  Kommentoija antaa itse nimimerkin, sähköpostiosoitteen sekä kommentin itse. Muut tiedot tallentuvat automaattisesti.
   
 7. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva velvollisuus antaa henkilötiedot
  Kommentointi edellyttää tietojen antamista. Kommentoija antaa itse tiedot.
   
 8. Henkilötietojen vastaanottajat
  Poliisin viestintä ja blogisivun ylläpitäjät käsittelevät kommentoijien (nimimerkkien) kommentit ennen niiden julkaisemista blogikirjoituksen alla.

  Tiedot ovat blogin julkaisualustalla. Tietoja voi teknisesti käsitellä myös tietojärjestelmän toimittaja ja alustapalvelun tekniset henkilöt.

  Toimittajalla ja tietojen käsittelijöillä on velvollisuus suojata palvelussa oleva tieto. Toimittajalla ei ole oikeutta jakaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muihin tarkoituksiin kuin poliisin palveluiden toteuttamiseen sopimuksen mukaisesti.

  Kyseessä on sähköinen rekisteri kommenteista, niihin liittyvistä nimimerkeistä ja sähköpostiosoitteista blogialustalla. Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattu. Tiedot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat pilvessä. Käyttöoikeuksia järjestelmään myönnetään vain virka- ja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.
   
 9. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista
  Tiedot sijaitsevat EU- tai ETA-alueella. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan.
   
 10. Tietojen säilytysaika tai sen määrittämisen kriteerit
  Kommentoijan yksittäinen kommentti ja siihen liitetyt tiedot poistetaan kommentoijan pyytäessä. Muutoin tiedot säilyvät niin kauan kuin palvelua käytetään tai blogikirjoitus, johon kommentit viittaavat, ovat alustalla näkyvissä.
   
 11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen (oikeus saada pääsy tietoihin)
  Jokaisella kommentoijalla on oikeus tarkastaa kommentin yhteyteen talletetut tietonsa poliisiblogin alustasta.

  Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
  Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 22, 00521 Helsinki
  Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki
  Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 

  Tarkastuspyynnön tulee sisältää mahdollisimman tarkka tieto blogikirjoituksesta, sähköpostiosoite ja/tai nimimerkki (koska henkilön nimeä ei erikseen kirjata).
   
 12. Tarkastusoikeuden rajoitukset (välillinen tarkastusoikeus) -
   
 13. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen (oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tietojen poistamiseen)

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan häntä itseään koskevat virheelliset tiedot. Toiminnan luonteen vuoksi tietojen korjaus ei ole mahdollista, mutta tiedot voidaan poistaa kohdassa 11 mainituin tavoin. 
   
 14. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen -
   
 15. Vastustamisoikeus -
   
 16. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen -
   
 17. Jos käsittely perustuu suostumukseen (artikla 6.1(a)) tai nimenomaiseen suostumukseen (artikla 9.2(a)), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa
  Kommentointi edellyttää tietojen antamista. Jos tietoja ei anna, ei voi kommentoida. Siten kommentin ja tietojen jättäminen katsotaan suostumukseksi. Linkki tähän selosteeseen on kommentoijan saatavilla.
   
 18. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (toimenpidepyyntö tietosuojavaltuutetulle)
  Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot
  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
  Puhelin: 0295 666 700 (vaihde)
  Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
   
 19. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi -
   
 20. Tietosuojaselosteen saatavillapito
  Valtakunnalliset tietosuojaselosteet pidetään kaikkien saatavilla sähköisessä muodossa poliisin valtakunnallisessa tietoverkossa (www.poliisi.fi) ja poliisin sisäisessä tietoverkossa (intranet).

  Tietosuojaselosteet talletetaan poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmään (ACTA).