Blogi: Työperäisen ihmiskaupan ilmitulo kertoo viranomaisten työn onnistumisesta

Julkaisuajankohta 18.3.2022 8.16
Uutinen

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen talous- ja lapsirikostutkintayksiköt ovat julkaisseet blogitekstin, jossa avataan ihmiskauppaan liittyvää tutkintaa ja ihmiskaupparikollisuuden moninaisuutta.

Ihmiskaupparikollisuuden muodot ovat moninaiset. Suomessa tunnistetaan vuosittain työvoiman hyväksikäyttöä, prostituutioon tai avioliittoon pakottamista sekä rikollisuuteen ja kerjäämiseen pakottamista. Ilmi tulleista ja paljastetuista ihmiskaupan muodoista ylivoimaisesti eniten havaitaan työvoiman hyväksikäyttöä. 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoi tänään perjantaina julkisuuteen tapauksesta, jossa rakennusalan yhtiön epäillään käyttäneen hyväksi työntekijöiden tietämättömyyttä työaikalainsäädännöstä ja työsopimusehdoista ja teettäneen pitkiä työpäiviä ilman viikkolepoa ja palkanlisiä.

Työperäisen hyväksikäytön tarkoituksena on taloudellisen hyödyn maksimointi ja toimintaympäristönä Itä-Uudenmaan poliisilaitos on tähän yritysrakenteensa ja maantieteellisen sijaintinsa vuoksi muuta Suomea otollisempi. Tämä ilmenee poliisille tietoon tulleiden rikosten lukumäärässä sekä alueen yhteistyöviranomaisten poliisille ilmoittamissa vihjetietojen määrässä.

Ihmiskaupparikosten torjunta on siksi ollut vuosina 2020-2021 yksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen erityisistä toiminnallisista painopisteistä. Talousrikostutkinnassa, jossa tutkitaan alueen työperäistä ihmiskauppaa sekä hyväksikäyttöä, on tehty päättyneen vuoden 2021 aikana toimenpiteitä osaamisen ja tunnistamisen parantamiseksi.

Työperäinen ihmiskauppa ja hyväksikäyttö on Suomessa melko tuore ilmiö, jolloin asiantuntijuutta ja osaamista on rajallisesti. Poliisihallitus antoi viime vuonna poliisille uudet ohjeet lähisuhdeväkivallan, naisiin kohdistuvan väkivallan ja ihmiskauppaan puuttumisessa sekä ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Poliiseja on koulutettu viime vuoden aikana ihmiskaupparikoksiin liittyen yhdessä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kanssa. Koulutus on lisännyt poliisien ammattitaitoa ja kykyä tunnistaa ihmiskaupan uhreja, keinoja puuttua ihmiskauppaan ja tutkia ja selvittää ihmiskauppaan liittyviä rikoksia laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. 

Työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten tutkinnan merkittävin haaste ei enää alueellamme ole tunnistaminen tai viranomaisten osaaminen vaan näytön rakentaminen. Kansainvälisen luonteen vuoksi lähes jokainen esitutkinta vaatii kansainvälisten instrumenttien käyttöä. Tämä tuo tutkintaan pitkiäkin viiveitä ja asianosaisten tavoittaminen on maasta poistumisen vuoksi haastavaa. Vastaukset voivat kestää pitkään, tai niitä ei saada ollenkaan. Tällöin voidaan ajautua tilanteeseen, että esitutkinta on päätettävä yhteistyössä syyttäjän kanssa esitutkinnan rajoittamisella tai jätettävä odottamaan. 

Toinen merkittävä haaste koskee työperäisen ihmiskaupan uhrin mahdollisuutta tunnistaa kohtaamaansa lainvastaista tai riistävää toimintaa ja ymmärtää Suomen lainsäädäntöä. Tässä asiassa meistä jokainen voi ympäristöään ja käyttämiään palveluita havainnoimalla toimia tasavertaisemman ja oikeudenmukaisemman toimintaympäristön hyväksi. 

Yhteistyöstä voimaa ja vaikuttavuutta

Teemme alueemme muiden toimijoiden, erityisesti työsuojelu- ja veroviranomaisten kanssa aktiivista toimintaympäristöanalyysiä ja sidosryhmäyhteistyötä riskiryhmien tunnistamiseksi sekä toimialakohtaisen kokonaiskuvan muodostamiseksi. Paikallinen moniammatillinen asiantuntijaverkosto on tässä avainasemassa. 

Yhteistyömme on erittäin tiivistä asiantuntevan alueellisen työperäiseen hyväksikäyttöön erikoistuneen syyttäjätiimin kanssa, joka on mukana koko esitutkinnan ajan. Tämä kasvattaa myös esitutkintaviranomaisten asiantuntijuutta, mahdollistaa tasapuolisuuden ja sen, että tutkintatoimet ovat oikeassa suhteessa ja kohtuulliset tutkinnan tavoitteeseen nähden. Yhteistyö syyttäjätiimin kanssa esitutkinnan aikana parantaa asianosaisten oikeusturvaa. 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella Vantaalla ja Porvoossa toimii MARAK eli moniammatillinen riskinarviointikokous, joka koostuu useista alueen eri viranomaisista ja järjestöistä.  MARAK on toimintamalli, jonka avulla pyritään auttamaan vakavan ja toistuvan parisuhdeväkivallan uhreja ja uhan alla eläviä, sekä parantamaan heidän turvallisuuttaan yhdessä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 

Moniammatillisen riskinarviointikokouksen työryhmässä voidaan käsitellä myös kunniaväkivaltatapauksia ja parisuhdeväkivaltaan liittyviä ihmiskauppatapauksia. Työryhmässä laaditaan rikoksen uhrille moniammatillinen suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa rikoksen uhrin turvallisuutta.   Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta on MARAK -toiminnassa mukana ennalta estävän toiminnan poliisit ja poliisilaitoksen sosiaalityöntekijät. Lisäksi erittäin merkittävä toimija on ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, joka auttaa kokonaisvaltaisesti ihmiskaupan uhriksi joutuneita henkilöitä ja heidän läheisiään. 

Itä-Uudellamaalla on viimeisen vuoden aikana pystytty paljastavalla toiminnalla puuttumaan työperäiseen hyväksikäyttöön, jolloin vaikuttavuus paranee ja työmarkkinoilla vallitseva epäterve kilpailu vähenee. Tällä on tervehdyttävä vaikutus erityisesti työvoimapainotteisilla aloilla.

Työperäiseen ihmiskauppaan liittyy usein perinteistä talousrikollisuutta, koska motiivi ja rikoksen tekoon käytettävä kulissi on yhtenevä. Osa vaikuttavuuden lisäämistä on poliisilaitoksen tekemä tehostettu rahavirtojen ja rikoshyödyn jäljitys sekä vahingonkorvausten määrittely ja maksamisen turvaaminen pakkokeinoja käyttämällä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen talous- ja lapsirikostutkintayksiköt 
rikostarkastaja Sari Malinen, rikoskomisario Heidi Niemi ja rikoskomisario Hans Pirttilä 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Uutinen