Blogg: Avslöjandet av arbetsrelaterad människohandel är ett bevis på framgångsrikt myndighetsarbete

Utgivningsdatum 18.3.2022 8.16 | Publicerad på svenska 23.3.2022 kl. 14.04
Nyhet

Det finns många slags former av människohandelsbrott. I Finland identifieras utnyttjande av arbetskraft, tvingande till prostitution eller äktenskap samt tvingande till brottslighet och tiggeri varje år. Bland formerna av människohandel som upptäcks eller avslöjas är utnyttjande av arbetskraft den överlägset vanligaste.

Polisinrättningen i Östra Nyland berättade idag på fredagen i offentligheten om ett fall där ett bolag inom byggbranschen misstänks för att ha utnyttjat de anställdas okunnighet om arbetstidslagstiftningen och arbetsavtalsvillkoren och haft dem att arbeta långa arbetsdagar utan veckovila och lönetillägg.

Syftet med arbetsrelaterat utnyttjande är att maximera den ekonomiska nyttan och Östra Nyland är som verksamhetsmiljö mer gynnsam än övriga Finland på grund av sin företagsstruktur och sitt geografiska läge. Detta framgår av antalet brott som blivit kända för polisen och mängden tipsinformation som samarbetsmyndigheterna i regionen har anmält till polisen.

Bekämpandet av människohandel har därför varit en av de särskilda operativa prioriteringarna för polisinrättningen i Östra Nyland åren 2020-2021. Inom utredning av ekonomiska brott som undersöker arbetsrelaterad människohandel och utnyttjande i regionen, har under 2021 vidtagits åtgärder för att öka kompetensen och identifieringen. Arbetsrelaterad människohandel och arbetsrelaterat utnyttjande är ett relativt nytt fenomen i Finland och därför finns det begränsad expertis och kunnande.

Polisstyrelsen utfärdade ifjol nya anvisningar till polisen om ingripande i våld i nära relationer, våld riktat mot kvinnor och människohandel samt för att hjälpa offer för människohandel.  Poliser har under det senaste året fått utbildning om människohandelsbrott tillsammans med hjälpsystemet för människohandelsoffer. Utbildningen har ökat polisernas yrkeskunskap och förmåga att känna igen offer för människohandel, gett medel att ingripa i människohandel och att undersöka och utreda brott relaterade till människohandel på ett förstklassigt och yrkesskickligt sätt. 

Den största utmaningen inom vårt område för utredningen av brott gällande arbetsrelaterat utnyttjande är inte längre identifiering eller myndigheternas kompetens utan uppbyggandet av bevis. På grund av den internationella karaktären förutsätter nästan varje förundersökning användning av internationella instrument. Detta medför långa dröjsmål i utredningen och det är svårt att nå de inblandade parterna på grund av att de lämnar landet. Det kan ta lång tid att få svaren eller så kommer de aldrig. Detta kan leda till en situation där det i samarbete med åklagaren är nödvändigt att avsluta förundersökningen genom att begränsa förundersökningen eller lämna den och vänta. 

En annan betydande utmaning gäller de möjligheter som ett offer för människohandel har att identifiera lagstridig eller exploaterande verksamhet som hen konfronteras med och att förstå lagarna i Finland. I den här frågan kan var och en av oss, genom att observera vår omgivning och de tjänster vi använder, agera för en mer jämlik och rättvis verksamhetsmiljö. 

Samarbete ger styrka och effektfullhet

Tillsammans med de övriga aktörerna inom vårt område, speciellt arbetarskydds- och skattemyndigheterna, analyserar vi aktivt verksamhetsmiljön och samarbetar med intressentgrupperna i syfte att identifiera riskgrupper och bilda en branschspecifik helhetsbild. Det lokala multiprofessionella sakkunnignätverket spelar en nyckelroll här. 

Vi har ett mycket nära samarbete under hela förundersökningen med ett sakkunnigt åklagarteam som specialiserat sig på regionalt arbetsrelaterat utnyttjande. Detta ökar även sakkunskapen hos förundersökningsmyndigheterna, möjliggör jämlikhet och att utredningsåtgärderna är i rätt proportion och rimliga i förhållande till syftet med utredningen. Samarbetet med åklagargruppen under förundersökningen ger de berörda parterna bättre rättsskydd. 

Inom Östra Nylands polisinrättnings område i Vanda och Borgå arbetar MARAK, dvs. ett multiprofessionellt riskbedömningsmöte som består av flera olika myndigheter och organisationer i regionen.  MARAK är en handlingsmodell som syftar till att hjälpa offer för allvarligt och återkommande våld i nära relationer och personer som lever under hot, och att förbättra deras säkerhet tillsammans med olika myndigheter och organisationer. 

Arbetsgruppen för det multiprofessionella riskbedömningsmötet kan också behandla fall av hedersrelaterat våld och människohandel med anknytning till våld i nära relationer. Arbetsgruppen utarbetar en multiprofessionell plan för brottsoffret i syfte att förbättra säkerheten för brottsoffret.

I MARAK-verksamheten deltar från polisinrättningen i Östra Nyland poliserna från den förebyggande verksamheten och socialarbetarna vid polisinrättningen. En annan mycket viktig aktör är dessutom systemet för att hjälpa offer för människohandel, som på ett övergripande sätt hjälper personer som blivit föremål för människohandel och deras närstående. 

Under det senaste året har man genom avslöjande verksamhet kunnat ingripa i arbetsrelaterat utnyttjande, varvid effektfullheten blir bättre och den osunda konkurrensen på arbetsmarknaden minskar. Detta har en stabiliserande effekt särskilt inom arbetskraftsintensiva branscher. Arbetskraftsrelaterad människohandel är ofta förenad med traditionell ekonomisk brottslighet, eftersom motivet och kulissen som används för att begå ett brott är sammanfallande. En del av utvidgandet av påverkan är inrättningens intensifierade spårning av kassaflöden och vinning av brott samt definition av skadestånd och säkrande av betalningar med hjälp av tvångsmedel.

Enheterna för utredning av ekonomisk brottslighet och brott som är relaterade till barn vid polisinrättningen i Östra Nyland 
kriminalinspektör Sari Malinen, kriminalkommissarie Heidi Niemi och kriminalkommissarie Hans Pirttilä 

Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland