Poliisi pyrkii parantamaan lähisuhdeväkivallan tunnistamista

Julkaisuajankohta 6.4.2022 13.15 | Muokattu 8.4.2022 klo 9.47
Uutinen

Fyysisen väkivallan tunnistaminen on helppoa, kun väkivallasta jää näkyviä jälkiä. Sen sijaan muunlaisen väkivallan tunnistamisessa poliisilla ja muilla viranomaisilla on haasteita.

- Henkinen, seksuaalinen, taloudellinen ja hengellinen väkivalta voi fyysisen väkivallan ohella vielä linkittyä kunniaan liittyvään väkivaltaan, vainoamiseen ja digitaaliseen väkivaltaan sekä erilaiseen kaltoinkohteluun, poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Poliisihallituksesta sanoo.

Heikkisen mukaan muun kuin fyysisen väkivallan tunnistaminen on haasteellista erityisesti siksi, että teon kohteena oleva ei välttämättä itse pysty auttamaan teon tutkinnassa. 

- Hän saattaa olla niin alistetussa asemassa, ettei hän edes tiedosta olevansa lähisuhdeväkivallan kohteena. Tekijä saattaa uhkailemalla pitää teon kohteen vallassaan, jolloin kohde ei uskalla kertoa tilanteestaan, vaikka tiedostaisikin, ettei häntä saa kohdella näin.

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen edellyttää, että tekijän toimintaan puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

- Tekijälle on osoitettava, että hänen toimintansa ei ole hyväksyttävää. Tähän pääseminen edellyttää kuitenkin kaikkien viranomaisten panosta ja tiivistä yhteistyötä, Heikkinen sanoo.

Poliisi on tehostanut koulutustaan

Poliisissa lähisuhdeväkivallan tunnistamisen, puuttumisen ja ennalta estämisen tueksi on julkaistu käsikirja Poliisin toiminnallinen käsikirja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi ja ennalta estämiseksi.

Käsikirja on tehty sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman poliisin niin sanotun MARAK-projektin sekä Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä. Käsikirja sisältää tietoa lähisuhdeväkivallan moninaisten muotojen tunnistamiseen sekä puuttumiseen ja se on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivallan parissa työskenteleville poliiseille. 

Projektin nimi MARAK tulee menetelmästä, jolla pyritään moniammatillisesti puuttumaan tietyntyyppiseen vakavaan lähisuhdeväkivaltaan. Tässä yhteydessä kyse on riskien arvioinnista ja erityisistä riskitekijöistä.

Teos on käyttökelpoinen myös tämän aihepiirin koulutuksessa niin polisin eri tutkintotasoilla kuin jo virassa olevan henkilöstön koulutuksessa. 

- Käsikirjan avulla tieto on saatavilla helposti samasta paikasta ja siltä osin kuin kussakin tilanteessa on tarpeen.  Käsikirjassa on tuotu esille vahva moniammatillinen näkökulma sekä poliisin eri toimintojen välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön merkitys. Käsikirja toimii paitsi itsenäisen oppimisen, myös poliisihallinnossa järjestettävien koulutusten tukena, yliopettaja Satu Rantaeskola Poliisiammattikorkeakoulusta sanoo.

Käsikirja on osa laajempaa kehittämistyötä

Poliisitarkastaja Pekka Heikkisen mukaan käsikirja on osa poliisihallinnon väkivaltarikostorjunnan kehittämistoimia ja  etenkin lähisuhdeväkivaltaan sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvän osaamisen parantamiseksi. 

- Poliisihallituksessa oli vuoden 2021 kestänyt MARAK-projekti, jossa kehitettiin käsikirjan ohella erilaisia käytännön työkaluja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi sekä selvitettiin lähisuhdeväkivallan torjunnan nykytilaa poliisissa. 

Selvityksessä nostettiin esille viisi asiakokonaisuutta: huomion kiinnittäminen asenteisiin ja oikeisiin toimenpiteisiin valvonta- ja hälytystoiminnassa, rikostutkinnan keskittäminen erityisosaajille, riskinarvioinnin kehittäminen kokonaisuutena, perehdytys ja osaamisen ylläpitäminen sekä toiminnan ja tilastoinnin yleinen kehittäminen. 

- Tiedostamme, että meillä on ollut ja on edelleen kehitettävää erilaiseen väkivaltaan puuttumisessa ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien uhrien oikeuksien turvaamisessa. Käsikirja on yksi konkreettinen toimenpide, jolla poliisien osaamista pystytään parantamaan ja yhdenmukaistamaan. Kehittäminen jatkuu muun muassa valtakunnallisella koulutuksella ja erilaisten verkostojen kehittämisellä sekä viranomaisyhteistyötä tiivistämällä. Parhaimmillaan yhteistyö on rakenteellista yhdessä tekemistä, Heikkinen sanoo.

Samaan teemaan liittyen Poliisihallitus julkaisi vuoden alussa osana Barnahus-projektia käsikirjan lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan.

Koulutus läpileikkaa koko poliisihallinnon 2022

Yliopettaja Satu Rantaeskolan mukaan Poliisiammattikorkeakoulussa on jo pitkään lisätty lähisuhdeväkivaltateeman koulutusta poliisin eri tutkintokoulutuksissa. 

Vuoden 2022 alussa Poliisiammattikorkeakoulu on käynnistänyt kaikille lähisuhdeväkivallan parissa työskenteleville poliisin työntekijöille koulutuksen, jolla poliisin osaamista tällä alueella parannetaan. 

− Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen on toiminnan lähtökohtana. Kun esille tulevaan tilanteeseen puututaan mahdollisimman varhain, kaikkien viranomaisten resurssisäästö on suurin, Rantaeskola sanoo.

Etusivun uutinen Poliisiammattikorkeakoulu Poliisihallitus Rikokset ja tutkinta Uutinen