Polisens mål är att förbättra identifieringen av våld i nära relationer

Utgivningsdatum 6.4.2022 13.15 | Ändrad 8.4.2022 kl. 9.47
Nyhet

Det är lätt att identifiera fysiskt våld när våldet lämnar synliga spår. Å andra sidan står polisen och andra myndigheter inför utmaningar när det gäller att identifiera andra former av våld.

– Förutom fysiskt våld kan ytterligare psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och andligt våld förekomma i samband med hedersrelaterat våld, förföljelse och digitalt våld samt olika former av illabehandling, säger polisinspektör Pekka Heikkinen vid Polisstyrelsen.

Enligt Heikkinen är det utmanande att identifiera andra former av våld än fysiskt våld, särskilt eftersom personen som är föremål för gärningen nödvändigtvis inte själv kan hjälpa till att utreda gärningen. 

- Hen kan vara i en så underkuvad ställning att hen inte ens är medveten om att hen är föremål för våld i en nära relation. Det är möjligt att gärningsmannen genom att hota håller föremålet för gärningen i sin makt varvid målpersonen inte vågar berätta om sin situation även om hen förstår att hen inte får behandlas på det här sättet.

För att kunna ingripa i våld i nära relationer krävs att man ingriper i gärningsmannens handlingar i ett så tidigt skede som möjligt. 

- Det gäller att visa för gärningsmannen att hens handlingar är oacceptabla. För att uppnå detta krävs dock en insats och nära samarbete av alla myndigheter, säger Heikkinen.

Polisen har gjort sin utbildning effektivare

Vid polisen har publicerats en handbok till stöd för identifiering, ingripande i och förebyggande av våld i nära relationer, handboken finns på finska Poliisin toiminnallinen käsikirja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi ja ennalta estämiseksi (Polisens operativa handbok för ingripande i och förebyggande av våld i nära relationer).

Handboken har utarbetats i samarbete mellan polisens så kallade MARAK-projekt, som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och Polisyrkeshögskolan. Handboken innehåller information om hur man identifierar och ingriper i de olika formerna av våld i nära relationer och den är avsedd för alla poliser som arbetar med våld i nära relationer. 

Projektnamnet MARAK kommer från en metod vars syfte är att multiprofessionellt ingripa i en bestämd typ av allvarligt våld i nära relationer. I detta sammanhang handlar det om riskbedömning och särskilda riskfaktorer.

Handboken kan även användas vid utbildning i ämnesområdet både på de olika polisexamensnivåerna som vid utbildning av personal som redan är i tjänst. 

- Med hjälp av handboken är det enkelt att hitta information på ett och samma ställe och i nödvändig omfattning.  Handboken lyfter fram ett starkt multiprofessionellt perspektiv och vikten av informationsutbyte och samarbete mellan polisens olika funktioner.

Handboken fungerar inte bara som stöd för självständigt lärande utan även för kurser inom polisförvaltningen, säger överlärare Satu Rantaeskola vid Polisyrkeshögskolan.

Handboken är en del av ett bredare utvecklingsarbete

Enligt polisinspektör Pekka Heikkinen är handboken en del av polisförvaltningens utvecklingsåtgärder för att bekämpa våldsbrott och särskilt för att förbättra kompetensen kring våld i nära relationer och våld mot kvinnor. 

– Polisstyrelsen hade ett MARAK-projekt som pågick 2021, i projektet utvecklades utöver handboken olika praktiska verktyg för att ingripa i våld i nära relationer och utreddes nuläget inom bekämpande av våld i nära relationer vid polisen. 

I utredningen lyftes fem helheter fram: fokus på attityder och rätt åtgärder inom övervaknings- och larmfunktioner, koncentrering av brottsutredning till personer med specialkompetens, utveckling av riskbedömningen som helhet, introduktion och upprätthållande av kompetens samt allmän utveckling av verksamheten och statistiken. 
- Vi är medvetna om att vi har haft och fortfarande har behov av att utvecklas när det gäller att ingripa i olika former av våld och skydda rättigheterna för offer i särskilt utsatt ställning. Handboken är en konkret åtgärd som gör det möjligt att förbättra och harmonisera polisens kompetens. Utvecklingen kommer att fortsätta bland annat genom utbildning på nationell nivå och utveckling av olika nätverk, samt ett närmare myndighetssamarbete. När samarbetet är som bäst är det konstruktivt arbete tillsammans, säger Heikkinen.

I anknytning till samma tema publicerade Polisstyrelsen i början av året en handbok om utredning av vålds- och sexualbrott mot barn som en del av Barnahus-projektet .

Utbildningen går genom hela polisförvaltningen 2022

Enligt överlärare Satu Rantaeskola har Polisyrkeshögskolan redan under en lång tid lagt till utbildning kring temat våld i nära relationer i olika examensutbildningar för polisen. 
I början av 2022 har Polisyrkeshögskolan inlett en utbildning för alla anställda vid polisen som arbetar med våld i nära relationer i syfte att förbättra polisens kompetens inom detta område. 

− Verksamheten utgår från identifiering av våld i nära relationer. När man ingriper så tidigt som möjligt i en situation som upptäcks, är resursbesparingarna störst för alla myndigheterna, säger Rantaeskola.

Handboken (på finska) har publicerats på polisens webbplats:
Toiminnallinen käsikirja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi ja ennalta estämiseksi (poliisi.fi)
Ytterligare information: 
polisinspektör Pekka Heikkinen, Polisstyrelsen, tfn 0295 481 763, överlärare Satu Rantaeskola, Polisyrkeshögskolan, tfn 0295 483 357

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Polisyrkeshögskolan Startsidans stor nyhet