Poliisi valvoo yksityisen turvallisuusalan toimintaa, myös yritysten omavalvonta tärkeää

Julkaisuajankohta 10.1.2023 13.15
Uutinen

Yksityisellä turvallisuusalalla on merkittävä rooli vastata yksityisten toimijoiden turvallisuustarpeisiin sekä täydentää viranomaisten toimintaa erilaisten turvallisuusriskien torjunnassa

Toimialan laajuutta kuvaa voimassa olevien lupien suuri kokonaismäärä. Vuoden 2022 lopussa yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupia oli voimassa noin 65 000, joista järjestyksenvalvojia yli 36 000, vartijoita miltei 17 000 sekä elinkeinolupia miltei 1 000.
Poliisi tekee laajaa ja säännöllistä vuosittaista luvanvaraisen yksityisen turvallisuusalan valvontaa. 

Poliisihallitus vastaa luvanvaraisten yksityisten turvallisuuspalvelujen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta sekä alan yritystoiminnan ja yksityisen turvallisuusalan kouluttajien viranomaislupien myöntämisestä ja peruuttamisesta. 

Poliisilaitokset vastaavat yksityisten turvallisuuspalveluiden toiminnan valvonnasta toimialueillaan. Poliisihallitus ohjaa poliisilaitosten toimintaa yksityisen turvallisuusalan hyväksymisiin liittyvissä asioissa.  Yritykset taas raportoivat vuosittain toiminnastaan poliisille.

Turvallisuusalan toimintaa poliisi valvoo esimerkiksi tekemällä tarkastuskäyntejä toimipaikkoihin, ravintoloihin ja tapahtumiin. Yhtä tärkeää on kuitenkin yksityisen turvallisuusalan riittävä koulutus, omavalvonta ja toiminnan raportointi.

Riittävä koulutus ja omavalvonta tärkeitä

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta korostaa myös yritysten omavalvonnan merkitystä arjen työssä.

- Poliisi tekee säännöllistä valvontaa, mutta mikään ulkopuolinen valvonta ei ole kaikenkattavaa.  Turvallisuusalan yritysten omavalvonta on aivan keskeistä.  Työnantajan pitää huolehtia riittävästä perehdytyksestä ja koulutuksesta sekä siitä, että yrityskulttuuri on kunnossa ja työntekijät ymmärtävät ja noudattavat pelisääntöjä ja toiminnan arvoja, poliisijohtaja Heikinheimo sanoo.

Heikinheimon mukaan monivuotiseen poliisikoulutukseen sisältyy huomattavasti enemmän asiakkaiden kohtaamiseen, hyvää vuorovaikutukseen ja voimankäytön perusteisiin liittyvää koulutusta. 

- Tarpeeton voimankäyttö ei ole millään tavoin hyväksyttävää. Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien koulutuksen riittävyys on varmastikin syytä ottaa nyt yhteiseen tarkasteluun, arvioi Heikinheimo.

Velvollisuus toimittaa vuosi-ilmoitus

Yritysten vuosi-ilmoitukset ja niihin liittyvät tarkastukset ovat yksi keskeisimmistä Poliisihallituksen käytössä olevista valvontakeinoista. Turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijan on toimitettava edellisen vuoden toiminnasta vuosi-ilmoitus Poliisihallitukselle joka vuosi viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Tämän pohjalta käynnistetään suurin osa viranomaisaloitteisista turvallisuusalan elinkeinoluvan peruuttamisharkinnoista. 

Vuonna 2022 poliisi peruutti kokonaan yhteensä 753 yksityisen turvallisuusalan lupaa. Lisäksi määräaikaisia lupien peruuttamisia oli yhteensä 10 kappaletta. Varoituksia poliisi antoi luvan haltijoille yhteensä 100 kappaletta. Poliisin suorittamiin peruuttamisharkintoihin liittyen toimenpiteistä luovuttiin 47:ssä tapauksessa vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2022 poliisi myönsi yhteensä 64452 yksityistä turvallisuusalaa koskevaa lupaa.  Näistä yli puolet eli 36373 on lupia toimia järjestyksenvalvojana. Lupia vartijana toimimiseen myönnettiin 16815. Turvallisuusalan elinkeinolupia myönnettiin 942.  

Poliisilaitokset tekivät viime vuonna 83 tarkastuskäyntiä

Poliisilaitokset valvovat toimintaa osana päivittäistä työtään ja tekevät tarvittaessa toimipaikkatarkastuksia ja tarkistavat saatuja vihjeitä. Viime vuonna poliisilaitokset tekivät yhteensä 83 turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimipaikan tarkastuskäyntiä.

Järjestyksenvalvojan ja vartijan tulee heti laatia jokaisesta järjestyksenvalvoja- tai vartioimistehtävissä havaituista kiinniottamiseen tai voimakeinojen käyttöön johtaneista tapahtumista lainsäädännön mukainen tapahtumailmoitus. 

Valvontatoimien yhteydessä tulee aina jonkin verran esiin erilaisia puutteita ja tai laiminlyöntejä, jotka johtavat poliisissa eriasteisiin toimenpiteisiin.  Kortillisten henkilöiden osalta yleisimpiä puuttumiskynnyksen ylittäviä asioita ovat kortin mukana pitämättä jättäminen, kortti on vanhentunut tai asusteissa on huomautettavaa.  
Myös rikosepäilyjen vuoksi toimijoihin joudutaan joskus kohdistamaan erilaisia hallinnollisia toimia.

Korttien peruuttamisen tai epäämisen taustalla on tyypillisesti väkivaltaista käyttäytymistä sisältäviä rikoksia, omaisuusrikoksia tai päihteiden väärinkäyttöä. Kun poliisilaitoksen tietoon tulee, että yksityisen turvallisuusalan luvan tai hyväksynnän haltija on epäiltynä tai tuomittu jostain sellaisesta teosta, joka ohjeen mukaan saattaa johtaa luvan tai hyväksynnän peruuttamiseen tai epäämiseen, lupaviranomaisena poliisi puuttuu asiaan.

Poliisi kehittää lupavalvontaansa

Poliisihallituksessa on käynnistetty alkuvuodesta 2022 lupahallinnon kehittämistyö, jonka tavoitteena on vahvistaa suunnitelmallista ja yhtenäisempää lupavalvontaa koko poliisissa.

-   Toimintamalliin sisältyy mm. nuhteettomuus- ja lupaseurannan ohjeistuksen laatiminen poliisilaitosten käyttöön. Tavoitteena on myös varmistaa tiedonkulku, jotta lupavalvonta voidaan käynnistää merkityksellisen tiedon saamisen jälkeen mahdollisimman nopeasti. Tämä edellyttää myös tietojärjestelmien yhteensopivuuden kehittämistä, lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallituksesta sanoo.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta