Polisen övervakar den privata säkerhetsbranschens verksamhet, även företagens egenkontroll viktig

Utgivningsdatum 10.1.2023 13.15
Nyhet

Den privata säkerhetsbranschen har en viktig roll när det gäller att svara på privata aktörers säkerhetsbehov och komplettera myndigheternas verksamhet i bekämpningen av olika säkerhetsrisker.

Branschens omfattning illustreras av det stora antalet gällande tillstånd. I slutet av 2022 fanns det ca 65 000 giltiga tillstånd inom den privata säkerhetsbranschen. Av dessa var över 36 000 ordningsvakter, nästan 17 000 vakter och nästan 1 000 näringstillstånd.

Polisen utövar omfattande och regelbunden årlig övervakning av den tillståndspliktiga privata säkerhetsbranschen. 

Polisstyrelsen svarar för den allmänna styrningen och övervakningen av tillståndspliktiga privata säkerhetstjänster samt för beviljande och återkallande av myndighetstillstånd för utbildare inom företagsverksamhet i branschen och den privat säkerhetsbranschen. 

Polisinrättningarna ansvarar inom sina verksamhetsområden för övervakning av privata säkerhetstjänster. Polisstyrelsen styr polisinrättningarnas verksamhet i ärenden som gäller godkännanden inom den privata säkerhetsbranschen.  Företagen rapporterar å sin sida årligen om sin verksamhet till polisen.

Polisen övervakar verksamheten inom säkerhetsbranschen till exempel genom inspektionsbesök på verksamhetsställen, restauranger och evenemang. Lika viktigt är dock tillräcklig utbildning, egenkontroll och rapportering av verksamheten inom den privata säkerhetsbranschen.

Tillräcklig utbildning och egenkontroll är viktigt

Polisdirektör Sanna Heikinheimo från Polisstyrelsen betonar även betydelsen av företagens egenkontroll i det dagliga arbetet.
– Polisen utövar regelbunden övervakning, men ingen utomstående övervakning är heltäckande.  Säkerhetsföretagens egenkontroll är helt avgörande.  Arbetsgivaren ska sörja för tillräcklig introduktion och utbildning samt för att företagskulturen är i ordning och att arbetstagarna förstår och iakttar spelreglerna och verksamhetens värderingar, säger polisdirektör Heikinheimo.
Enligt Heikinheimo innehåller den fleråriga polisutbildningen betydligt mer utbildning i kundkontakt, god växelverkan och grunderna för användning av våld. 
– Onödig användning av våld är inte på något sätt acceptabelt. Det finns säkert skäl att nu gemensamt granska om utbildningen av väktare och ordningsvakter är tillräcklig, bedömer Heikinheimo.

Skyldighet att lämna in en årsanmälan

Företagens årsanmälningar och inspektioner i anslutning till dem är ett av Polisstyrelsens viktigaste tillsynsmetoder. Innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska årligen lämna in en årsanmälan om verksamheten under det föregående året till Polisstyrelsen senast före utgången av mars.

Utifrån detta inleds största delen av myndighetsprövningarna om återkallande av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 

År 2022 drog polisen in sammanlagt 753 tillstånd för den privata säkerhetsbranschen helt och hållet. Dessutom återkallades sammanlagt 10 tillstånd. Totalt utfärdade polisen 100 varningar till tillståndshavarna. I samband med polisens prövning av återkallande avstod man från åtgärder i 47 fall under 2022.

År 2022 utfärdade polisen sammanlagt 64452 tillstånd för den privata säkerhetsbranschen.  Av dessa är mer än hälften eller 36373 tillstånd att verka som ordningsvakt. Polisen beviljade 16815 tillstånd att verka som väktare och 942 näringstillstånd för säkerhetsbranschen.  

Polisinrättningarna genomförde 83 inspektionsbesök förra året

Polisinrättningarna övervakar verksamheten som en del av sitt dagliga arbete och utför vid behov inspektioner på verksamhetsställen och kontrollerar tips. I fjol genomförde polisinrättningarna sammanlagt 83 inspektionsbesök på verksamhetsställen för innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 

Ordningsvakter och väktare ska omedelbart upprätta en händelserapport enligt lagstiftningen för varje händelse som upptäckts i ordningsvakt- eller bevakningsuppgifter och som lett till gripande eller användning av maktmedel. 

I samband med övervakningen framkommer det alltid i någon mån olika brister och försummelser som leder till olika grader av åtgärder från polisens sida.  När det gäller kortinnehavare är den vanligaste orsaken till att tröskeln för ingripande överskrids att en person inte bär med sig sitt kort, att kortet är föråldrat eller att det finns något att anmärka om klädseln.  

Också på grund av brottsmisstankar är man ibland tvungen att vidta olika administrativa åtgärder mot aktörerna.

Bakom återkallandet eller förvägrandet av kort ligger oftast brott som inbegriper våldsamt beteende, egendomsbrott eller missbruk av berusningsmedel. När en polisinrättning får kännedom om att innehavaren av ett tillstånd eller godkännande för den privata säkerhetsbranschen är misstänkt eller dömd för någon gärning som enligt anvisningarna kan leda till att tillståndet eller godkännandet återkallas eller förvägras, ingriper polisen som övervakande myndighet.

Polisen utvecklar tillståndsövervakningen

Vid Polisstyrelsen inleddes i början av 2022 ett utvecklingsarbete inom tillståndsförvaltningen som syftar till att stärka en systematisk och enhetligare tillståndsövervakning inom hela polisen.

– I handlingsmodellen ingår bl.a. att utarbeta anvisningar för oklanderlighets- och tillståndsuppföljning för polisinrättningarnas bruk. Målet är också att säkerställa informationsgången så att tillståndsövervakningen kan inledas så snart som möjligt efter att relevant information har fåtts. Detta förutsätter också att datasystemens kompatibilitet utvecklas, säger chefen för tillståndsförvaltningen Hanna Piipponen vid Polisstyrelsen.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst Övervakning och larmverksamhet