Företag inom skrotbranschen misstänks för omfattande internationell brottslig verksamhet

31.8.2021 15.20 | Publicerad på svenska 2.9.2021 kl. 15.42
Nyhet
Poltettua kuparia ja jätettä jäähdytetään vedessä.
Poltettua kuparia ja jätettä jäähdytetään vedessä.

Helsingforspolisen har tillsammans med andra myndigheter undersökt en omfattande helhet av miljöbrott, till vilken även flera andra separata brottsutredningar är kopplade. Ett företag inom skrotbranschen som bedriver verksamhet i norra Helsingfors misstänks för internationell olaglig verksamhet som pågått i flera år.

Polisen misstänker att företaget utövat verksamhet utan lämpligt miljötillstånd. Det misstänks att de ansvariga personerna i företaget gjort sig skyldiga till miljöförstöring genom att behandla och förvara avfall okontrollerat under åren 2016–2020. På grund av enbart miljöförstöringen uppskattas storleken på brottsvinningen uppgå till nästan 250 000 euro. Två män i ansvarsställningar i företaget misstänks.

Under miljöbrottsutredningen gjordes även en skattegranskning i företaget i fråga, och i granskningen avslöjades misstankar om en omfattande internationell momskarusell. Det misstänks att skattebedrägeriverksamheten pågått länge och varit internationell, organiserad och systematisk. Största delen av företagets omsättning har bestått av att sälja katalysatorer. Det misstänks att stora inköps- och försäljningsvolymer möjliggjort en omfattande internationell momskarusell, eftersom en stor del av katalysatorhandeln i verkligheten enligt misstankar inte har skett. Från åren 2015–2019 har fakturor med felaktigt innehåll bifogats utan orsak till ett belopp på över 1,5 miljoner euro till bolagets bokföring.

- Med ogrundad fakturering som misstänks vara förfalskad har det eventuellt varigt möjligt att befria stora tillgångar från beskattning. För att mörklägga medlens ursprung i inköpsfakturor och föra över medel till förmånstagare har man utöver finländska bankkonton även använt bankkonton i Estland och Litauen. Dessutom har olika betalningsförmedlarbolag använts, berättar undersökningsledaren Sampsa Marttila.

- Miljöbrott är inte endast ett hot för miljön utan de orsakar även betydande ekonomiska förluster för samhället. Den mycket stora helheten som utreds visar tydligt vad allt som i värsta fall kan dölja sig i sådan här internationellt organiserad avfallsbrottslighet, säger Marttila.

Flera grova brott misstänks i helheten

I samband med utredningen av miljöbrott har polisen fått kännedom om gärningar som uppfyller rekvisiterna för flera andra grova brott, såsom grov förskingring, grov förfalskning, smuggling samt misstankar om brott mot liv och hälsa som gäller en person som tidigare varit anställd i ett bolag inom samma bransch, bland annat försök till grov misshandel, försök till grov utpressning och frihetsberövande.

Till helheten hör också ett fall som bland helsingforsare väckt uppmärksamhet och oro och där anmälningar flera gånger gjorts om rök- och luktproblem på Byholmen. Det misstänks att en person i en skogsdunge bränt olika metaller och sålt metall som rengjorts genom förbränning till företaget i fråga.

Kvar i skogen lämnades brända kablar, olika metaller, litiumbatterier och kärl avsedda för förbränning av metallavfall. Gärningen har skadat miljön avsevärt. Personen misstänks för miljöförstöring.

Åtgärdandet av organiserad avfallsbrottslighet kräver omfattande myndighetssamarbete

Avfallsbrottsligheten är internationell och organiserad och den är ofta kopplad till andra typer av brottslighet. Åtgärdandet av organiserad avfallsbrottslighet kräver nya verksamhetssätt inom tillsyn av myndigheter och väl samordnat samarbete. I anknytning till helheten som nu utreds har det samarbetats nära i synnerhet med Helsingfors stads miljöinspektörer samt skatterevisorerna vid Skatteförvaltningen.

Miljöbrottsligheten är ekonomisk brottslighet, eftersom olaglig verksamhet är en betydande fördel i konkurrensen med andra aktörer inom branschen. Det är en utmaning för miljömyndigheter att ensamma identifiera den omfattande brottsliga verksamheten som eventuellt ligger i bakgrunden. Sådan verksamhet kan upptäckas bäst genom tillsynsmyndigheters gemensamma kontroller.

Företag och personer som deltar i brottslig verksamhet kan bilda ett satellitaktigt nätverk vars avsikt är att agera utanför tillsynen och delvis inom området för dold ekonomi. Det är möjligt att nätverket omfattar personer som samlar skrotbatterier och annat avfall för att sälja dem till det företag som befinner sig i centrum av nätverket. Denna verksamhet är dessutom koppad till ett större antal stölder som riktas till bland annat katalysatorer i fordon samt metallföremål och -material på byggplatser och i färdiga konstruktioner.

Olovlig behandling av avfall, till exempel förbränning, görs även på allmänna platser, såsom i parker eller på obyggda tomter. Stadsbor kan upptäcka misstänkt verksamhet eller avfallshögar i terrängen, då delar som kan säljas vidare separeras från olika material. Avfallsobservationer kan anmälas till miljöövervakningen. I Helsingfors kan miljöövervakningen nås per e-post [email protected].

Bakgrundsinformation och drag i verksamheten ur miljömyndighetens perspektiv

Nätverkad verksamhet (personer eller mikroföretag), som utgör relativt stora avfallsströmmar

  • Till exempel är olovlig export av el- och elektronikskrot, bildelar och uttjänta fordon till Afrika (i Traficoms register finns hundratusentals "spökfordon") vanligt.
  • Dokument (för internationell avfallstransport) skaffas med nätverket från samarbetande företag.
  • Tillsynen försvåras av dold ekonomi och vilda aktörer som byter plats.
  • Ofta deltar någon central aktör som överlåter lokaler som behövs för verksamheten, möjliggör nätverkets kontakter och lär ut rutiner, och drar själv på ett sätt eller annat nytta av verksamheten.

Organiserade (brottsliga) nätverk med lokala företag.

  • Till exempel är den internationella handeln med skrotmetaller och katalysatorer livlig
  • Processer för administrativt tvång är långsamma och tunga och förbrukar en stor mängd myndighetsresurser
  • Ibland är övervakningens metoder ineffektiva, till och med stora viten kan betalas och den klart lönsamma olovliga verksamheten fortsättas.
  • Tillstånds- och anmälningsförfaranden försummas eller ansökningar och anmälningar motsvarar inte verksamheten till alla delar.
  • Det kan vara svårt att få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för miljöövervakningen, bokföringsuppgifter kan vara otillförlitliga eller saknas.
  • Företagen kan ha en image som skapats för att de ska verka tillförlitliga (till exempel AAA-kreditbetyg, "Pålitlig partner"). Trots detta kan verksamheten omfatta försäljning av stulna varor, till exempel stölder av metall och katalysatorer. Annan brottslighet kan eventuellt vara förknippad med verksamheten.
Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors
Polisinrättningen i Helsingfors
brottmål
miljöbrott