I Finland finns en plats som är kritisk beträffande särskilt krävande polisuppdrag – Helsingfors ledningscentral vakar och är redo 24/7

Utgivningsdatum 1.2.2023 18.04
Nyhet

Södra ledningscentralen i Helsingfors ligger i beredskap dygnet runt. Från en och samma plats leds hela södra Finlands polisverksamhet, inleds åtgärderna vid brottsutredningar och handhas särskilt krävande polisuppdrag.

Polisens dagliga verksamhet i Finland leds från två ledningscentraler och åtta lägescentraler. Ledningscentralerna finns i Helsingfors och Uleåborg.

Ledningscentralerna har dygnet runt beredskap förutom att leda polisens dagliga operativa arbete även att omedelbart inleda förundersökningsåtgärder vid brott.

Chefen för Helsingfors ledningscentral, överkommissarie Patrik Karlsson, ger ett exempel på vilka typer av situationer ledningscentralen kan utreda.

För några år sedan kom brottslingar över en äldre persons bankkort inklusive koder och tog ut 30 000 euro från personens konto. Med hjälp av bilder från övervakningskameror och Gränsbevakningsväsendet blev det klart att de misstänkta gärningsmännen hade sökt sig till hamnen.  När brottslingarna var på färjan till Sverige, skred ledningscentralen till verket. Först kontaktades fartygets kapten, därefter den svenska polisen och sedan en åklagare för utfärdande av en europeisk häktningsorder.

– Ledningscentralen avtalade med fartygets kapten om att en arresteringsgrupp kommer till fartyget med helikopter och griper de misstänkta, berättar Karlsson.

Planen fullföljdes. Efter gripandet gick fartyget i hamn i Mariehamn, varifrån de misstänkta i samarbete med polisen på Åland och Gränsbevakningsväsendet förpassades till polishäktet i Åbo. Av pengarna fick man tillbaka 29 950 euro. Hela operationen var över på mindre än 12 timmar.

– Fallet orsakade exceptionellt mycket arbete, men utfallet blev lyckat tack vare gott nationellt samarbete samt beslutsamt och aktivt agerande. Även den här operationen planerades och genomfördes i ledningscentralen vid sidan av det övriga dagliga arbetet, berättar Karlsson. 

Hårda uppdrag är vardagsmat

Vid södra ledningscentralen i Helsingfors arbetar fast anställd personal dygnet runt, året runt. Ledningscentralen ansvarar för ledningen av Helsingforsregionens polisverksamhet utan avbrott. Därtill leds fem kvällar i veckan även åtta andra polisinrättningars verksamhet från huvudstaden.

De operativa cheferna, de jourhavande och experterna på operativ kommunikation som jobbar i ledningscentralen står i ständig beredskap för överraskande och krävande situationer. 

Den operativa chefen är en tjänsteman på minst kommissarienivå och ledningscentralens jourhavande är äldre konstaplar eller överkonstaplar. I ledningscentralen jobbar dessutom en operativ kommunikationsgrupp som består av proffs på kommunikation.

Utöver den dagliga polisverksamheten styrs uppdrag med flera patruller, stora evenemang och myndighetssamarbete från ledningscentralen. Olika utmanande situationer är vardagsmat för polisen. När någonting händer behöver en ledningsorganisation inte byggas upp från grunden, utan den står redan färdig att tas i bruk.

– Lägesorganisationens storlek utökas efter behov, men tack vare vår erfarenhet är även mer krävande situationer vardagsmat för oss, säger överkommissarie Karlsson.
Personalen vid södra ledningscentralen har en gedigen nationell kompetens gällande de övriga polisinrättningarnas verksamhetsområden och deras särskilda objekt. Sådana är exempelvis kritiska infrastrukturer.

Dessutom ordnas i Helsingfors nästan dagligen stora publikevenemang och demonstrationer, allvarliga brott begås eller olika olyckor inträffar som alla kräver mycket resurser och ledarskap av polisen. Genom stadskamerornas förmedling har ledningscentralen också en vy över en stor del av stadens centrala platser i realtid.

Den operativa chefen fattar beslut och ansvarar

I ledningscentralen styr den operativa chefen situationen, hen kan samtidigt ansvara för den operativa ledningen av en eller flera polisinrättningar. Den operativa chefen styr polisens operativa verksamhet som helhet och alla poliser som arbetar på hens område lyder i princip under den operativa chefen.

Särskild befogenhet har fastställts i lagstiftningen för den operativa chefen. Hen beslutar bland annat om gripanden och husrannsakningar och kan vid behov fatta beslut om hemliga tvångsmedel. Dessutom godkänner hen åtminstone åtgärdsplanerna för en enskild operation samt anvisningarna för maktmedel och övervakar verksamhetens laglighet.

Den operativa chefen bedömer också situationernas samhälleliga betydelse och exempelvis om pågående situationer behöver kommuniceras till medierna och medborgarna eller till exempel information förmedlas till andra myndigheter. 

– Med ett gott ledarskap är verksamheten ändamålsenlig, resurserna används effektivt och rationellt och önskat slutresultat uppnås, säger överkommissarie Patrik Karlsson. 

Polisen är först på plats

Hos polisen upprätthålls kompetensen och ledningscentralens personal deltar regelbundet i olika utbildningar och nationella övningar.

Särskilt krävande polisuppdrag leds från Helsingfors ledningscentral eftersom polisinrättningen i Helsingfors har de bästa lokalerna för detta och nationellt god kompetens och resurser. Också den riksomfattande beredskapsenheten Karhu har placerats i Helsingfors.

Räddningsverket leder olika slags räddningsuppdrag medan Gränsbevakningsväsendet och tullen har egna separat fastställda uppgifter. I övrigt är polisen ändå ofta den första myndigheten som är på plats och ser till att säkerheten upprätthålls samt leder utredningar i anslutning till brott och olyckor.

Helsingfors Nyheter Nyland Polisinrättningen i Helsingfors Övervakning och larmverksamhet