Taksiliikenteen valvontaisku osoitti puutteita Pohjanmaalla

Julkaisuajankohta 30.5.2022 16.48
Uutinen

Pohjanmaan poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisessä taksilii-kenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.

Perjantaina 27.5.2022 samanaikaisesti Vaasassa ja Pietarsaaressa toteutetussa valvontaiskussa tarkastet-tiin yhteensä 36 taksia, joista suurimmassa osassa oli huomautettavaa. Liikennevirhemaksuja määrättiin yhteensä 20.  

Eniten puutteita todettiin taksin tietojen esittämisessä. Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä kymmenessä taksissa ja taksinkuljettajan nimen esillä pitäminen oli laiminlyöty yhteensä 15:ssä tapauksessa. Liikennelupa tai selvitys ilmoituksenvaraisesta taksiliikenteen harjoittamisesta puuttui neljästä taksista. Lisäksi taksin hintamerkinnöistä löytyi puutteita neljässä tapauksessa. 

Valvontaan osallistui kymmenen poliisia Pohjanmaan poliisilaitokselta, Traficomin asiantuntija ja kaksi verotarkastajaa Verohallinnosta.

Valvonnalle tarvetta

Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei takseissa havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajan ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta.

-Seuraamusten suuri lukumäärä osoitti valvonnan tärkeyden. Tarkastetuista 36 taksista suurimmalle osalle määrättiin liikennevirhemaksu. Luvanvaraisessa ammattiliikenteessä asioiden pitäisi olla paremmin hoidossa, toteaa ylikonstaapeli Mika Palmunen Pohjanmaan poliisilaitoksen liikennepoliisisektorilta. 

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava mm. siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

− Nimi- ja yhteystietojen puuttuminen kokonaan tai niiden hyvin kirjavat esittämistavat ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna ongelmallisia. Nämä ovat pieniä puutteita, jotka on helppo korjata. Traficom toivoo taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän tähän enemmän huomiota, sanoo Traficomin johta-va asiantuntija Pasi Hautalahti. 

Tämänkertaisessa valvonnassa havaittiin, että hintojen esittäminen taksimatkustajille oli melko hyvällä tasolla. Traficom on antanut 1.9.2021 voimaan tulleen määräyksen siitä, miten taksimatkan hintatiedot ja esimerkkimatka tulee esittää taksimatkustajalle. Yhtenäisen esitystavan tarkoituksena on osaltaan helpottaa asiakasta hintavertailujen tekemisessä. - Tässä valvonnassa lähes kaikki tarkastetut taksit olivat hoitaneet hintamerkinnät esimerkillisesti eikä asiasta tarvinnut huomauttaa, toteaa Hautalahti. 

Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. - Taksiliikenteen harjoittamiseen oikeuttavan asiakirjan esittämisessä havaittiin muutamia huolimattomuudesta johtuvia puutteita. Asiakirjan voi valvontatilanteessa esittää paperilla tai sähköisesti, joten tämäkin edellytys on vaivattomasti täytettävissä, kertoo Hautalahti.

Taksiyritykset verottajan seurannassa

Valvontatapahtumien ansiosta osalle taksiyrityksistä on tulossa lisää veroja maksettavaksi. 

- Olemme löytäneet sekä yrityksiä että yksittäisiä kuljettajia, jotka ovat yrittäneet piilotella tuloja. Seuraavaksi otamme tässäkin valvonnassa nousseet tapaukset tarkempaan analyysiin ja määräämme heille tar-vittaessa veroja maksuun, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo.

Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/anna-vihje-verovilpista

Viranomaisten yhteistoiminta on toimiva valvontamalli taksiliikenteessä

Taksiliikenteen toimijoista ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea viranomainen, kuten poliisi, Traficom, Verohallinto ja aluehallintovirastot.

Valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä, jonka yksi muoto on viranomaisten yhteisvalvonta. Valvontaiskuissa jokainen mukana oleva viranomainen voi tarkastaa omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita yhdellä pysäytyksellä. 

Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, joihin kuuluu kuljettajan ajokunnon ja ajoneuvon liikennekelpoisuus. Poliisi valvoo myös, että ajoneuvossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimitiedot ovat matkustajan nähtävillä. Lisäksi poliisin valvoo, että kuljettajalla on voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa ja että taksissa on asianmukainen taksivalaisin. Taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon tulee olla merkitty luvanvaraiseen käyttöön.

Traficomin valvontaan kuuluu muun muassa hintatietojen asianmukainen esittäminen ja ajoneuvon varustaminen taksamittarilla tai muulla vastaavalla laitteella tai järjestelmällä.
Verohallinto kerää valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yrityksen työntekijämääristä ja palkkauksesta sekä kerää havaintoja taksamittareiden ja muiden sovellusten käytöstä.

Pohjanmaa Pohjanmaan poliisilaitos Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta