Intensivövervakningen av taxitrafik påvisade brister i Österbotten

Utgivningsdatum 30.5.2022 16.48
Nyhet

I den gemensamma intensivövervakningen av taxitrafik, som genomfördes av polisinrättningen i Öster-botten, trafik- och kommunikationsverket Traficom samt skatteförvaltningen påvisades ett flertal brister.

Fredagen den 27.5.2022 förverkligades en intensivövervakning av taxibilar i Vasa och Jakobstad, där sammanlagt 36 taxibilar granskades. De flesta taxibilarna fick amärkningar och hela 20 avgifter för trafikförseelser skrevs ut. 

Största delen av bristerna framkom i presentationen av taxins uppgifter. I tio fall fanns inte tillståndsägarens namn och kontaktuppgifter till påseende för passagerarna och i 15 fall saknades också förarens namn. Trafiktillståndet eller en utredning över anmälningspliktig taxitrafikverksamhet saknades i fyra fall. Dessutom framkom brister i taxins prisuppgifter i fyra fall.  

10 poliser från polisinrättningen i Österbotten deltog i övervakningen, en sakkunnig från Traficom, samt två skattekontrollanter från skatteförvaltningen. 

Övervakning behövs

Övervakningen visade att det mesta var i sin ordning sett ur polisens och framförallt ur trafiksäkerhetens synvinkel, även om det fanns en hel del mindre brister. Inget som äventyrade trafiksäkerheten påträffades, fordonen var trafikdugliga och i gott skick.  Samtliga granskade kunde visa upp ett ikraftvarande kör-tillstånd för taxi.

-Det stora antalet anmärkningar visade att övervakning behövs. En stor del av de 36 granskade taxibilarna fick en trafikförseelsevgift utskriven åt sig.  Det är frågan om tillståndspliktig yrkestrafik och då borde sakerna vara bättre skötta, konstaterar överkonstapel Mika Palmunen från trafikpolissektorn vid polisinrättningen i Österbotten. 

Prislistan, tillståndsägarens namn och kontaktuppgifter samt chaufförens namn bör finnas synligt i taxibilen 

Innehavaren av taxitillståndet är skyldig att ansvara över bl.a. prisuppgifterna, tillståndsinnehavarens namn och kontaktuppgifter, samt förarens namn tillhandahålls passagerarna. 

− Att namn och kontaktuppgifterna saknas, eller de varierande sätten hur de presenteras är problematiska sett ur kundens synvinkel. Detta är brister som är lätta att åtgärda. Traficom önskar att både taxiförarna och -företagarna fäster mer uppmärksamhet på dessa saker, säger ledande sakkunnig Pasi Hauta-lahti vid Traficom. 

Vid övervakningen kunde man konstatera att presentationerna av taxiavgifterna för kunderna var på en hyfsad nivå. Enligt Traficoms bestämmelse från den 1.9.2021 finns instruktioner om hur taxiresans pris-uppgifter och exempel över prissättningen skall framställas till kunden. Ett gemensamt sätt att presentera prisuppgifterna gör det lättare för kunden att göra prisjämförelser. -Största delen av de granskade taxibilarna presenterade prisuppgifterna på ett föredömligt sätt och det fanns ingenting att anmärka på, konstaterar Hautalahti. 

Vid utövandet av taxitrafik bör fordonet vara utrustat med tillstånd att utöva taxiverksamhet eller en kopia av tillståndet.  - Några få brister i framställan av tillståndet upptäcktes vid övervakningen, främst beroende på oaktsamhet. Tillståndet kan vid övervakningstillfället uppvisas antingen i pappers- eller elektronisk form, så detta krav är lätt att uppfylla, berättar Hautalahti. 

Taxiföretagare granskas av skatteförvaltningen

Övervakningarna har lett till att en del av taxiföretagen måste betala mera skatt. 
- Vi har påträffat både företag och enskilda chaufförer som försökt undanhålla inkomster. Följden blir att även de fall som kommit fram i denna övervakning tas upp för noggrannare analys och vid behov kommer de att beläggas med skatter till betalning, berättar biträdande chef Tarja Valsi på Skatteförvaltningen. 

Taxipassagerarna kan anmäla om missbruk till skatteförvaltningen via tipsblanketten på adressen: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/anna-vihje-verovilpista

Myndighetssamarbete är en välfungerande övervakningsmodell av taxitrafik

Övervakningen av taxitrafikanterna och taxitrafiken sköts av flera olika myndigheter, Såsom polisen Traficom och regionförvaltningsverken. Övervakningsmyndigheterna samarbetar och en samarbetsform är gemensamma intensivövervakningar. Vid intensivövervakningarna kan varje deltagande myndighet granska de funktioner som man har befogenhet över på ett och samma stopp. 

Polisen övervakar i första hand trafiksäkerhetsrelaterade uppgifter, såsom tex.  förarens körskick och fordonets trafikduglighet. Polisen övervakar också att taxibilen är utrustad med dokument som berättigar till taxitrafikering samt att tillståndsinnehavarens namn och kontaktuppgifter och även chaufförens namn finns till påseende för passagerarna. Därtill övervakar polisen att chauffören har ett ikraftvarande körtillstånd för taxiförare samt att taxibilen är utrustad med en rätt sorts taxilampa. 

Traficom övervakar bla. att prisuppgifterna framställs på ett lämpligt sätt och att taxin är utrustad med taxamätare eller annan motsvarande utrustning eller system.  
Skatteverket samlar under övervakningen in information om förarna och taxiföretagen, antalet anställda i företagen och deras löner, samt samlar in information om taxamätare och användningen av andra applikationer. 
 

Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Österbotten Övervakning och larmverksamhet