Valvonta- ja hälytystoiminnan tila, selvityshankkeen loppuraportti

Tekijät
Valvonta- ja hälytystoiminnan selvityshanke
Karnaranta, Arto
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2019
Numero
3
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-7267-08-0
ISBN (pdf)
978-952-7267-09-7
Tilattavissa
Poliisihallitus

Tehtävänä oli kartoittaa poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan nykytila ja selvittää, millä keinoilla toimintaa tulisi kehittää, jotta toiminnan tehokkuus, tuottavuus, suorituskyky ja vaikuttavuus ovat parhaalla mahdollisella tasolla nyt ja lähitulevaisuudessa ottaen huomioon muun ohella toimintaympäristö ja sen ennustetut muutokset. Selvityksen perusteella tuli tehdä johtopäätöksiä kehittämistarpeista sekä laatia toimenpide-ehdotuksia tuleville vuosille. Valvonta- ja hälytystoimintaa ja sen tilaa on selvitetty tässä selvitystyössä 2010 -luvun alkupuolelta lähtien ja
analysoitu kehitystä useista eri näkökulmista kuluneen noin kymmenen vuoden aikana.

Työssä osallistettiin laajasti sekä poliisihallinnon sisäisiä toimijoita että valvonta- ja hälytystoiminnan kanssa läheisessä yhteistyössä toimivia sidosryhmiä. Haastattelujen lisäksi selvitettiin erilaisilla tilastoilla ja muilla jo aiemmin tehdyillä selvityksillä toiminnan nykytilaa sekä kehityskaarta menneiltä vuosilta tähän hetkeen. Selvitystyön tuloksena muodostui yli 50 suositusta siitä, millä tavoin toimintaa tulisi kehittää ja mitä asioita kehittämistoiminnassa tulisi huomioita, jotta Suomessa olisi viimeistään vuonna 2030 toimintaympäristö huomioiden riittävästi resursoitu, ajanmukaisella teknologialla varustettu, hyvin koulutettu ja johdettu, tehokas, tuottava, suorituskykyinen ja hyvinvoiva poliisi, jonka toiminta on vaikuttavaa ja kansalaisten luottamus sitä kohtaan on korkealla tasolla.

Raportti sisältää muun muassa varsin laajan ja moniulotteisen valtakunnallisen katsauksen poliisin hälytystehtäviin, niiden perusteen ja kiireellisyyden luokitukseen, kiireellisyysluokittelussa tapahtuneeseen muutokseen ja tehtävien lisääntyneeseen priorisointiin toimintaympäristön muodostuessa kaiken aikaa vaativammaksi, tehtävien keskittyessä voimakkaasti kaupunkeihin ja isompiin taajamiin, työturvallisuusvaatimusten kasvaessa ja poliisin resurssikehityksen ollessa pitkään negatiivinen. Näkökulmina kehittämiselle ovat erityisesti luottamus poliisiin, johtaminen ja tulosohjaus, tietojohtoinen toiminta, tuloksellisuus ja sen mittaaminen, resurssit ja toimitilat, työturvallisuus, kalusto ja muut varusteet, koulutus ja rekrytointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, työhyvinvointi, yhteistoiminta, ulkoinen viestintä sekä teknologinen kehitys operatiivisen toiminnan tukena. Kehittämissuositusten toteuttamisen lähtökohtana on niiden perusteella Poliisihallituksessa erikseen laadittava toimenpideohjelma, jossa suositukset asetetaan tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen sekä aikataulutetaan ja vastuutetaan toteuttaminen ja järjestetään toteutuksen seuranta.

Edellisen kerran vastaava selvitystyö on tehty sisäministeriön toimeksiannosta vuonna 2007
(Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshankkeen loppuraportti nro 57/2007, sisäasiainministeriön julkaisusarja).

Voit tiedustella julkaisua Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.