Slutrapport angående utredningsprojekt om övervaknings- och larmverksamhet

Tekijät
Utredningsprojekt om övervaknings- och larmverksamhet
Karnaranta, Arto
Julkaisusarja
Polisstyrelsens publikationsserie
Julkaisuvuosi
2019
Numero
3
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-7267-08-0
ISBN (pdf)
978-952-7267-09-7
Tilattavissa
Polisstyrelsen

Uppgiften var att kartlägga den nuvarande situationen i polisens övervaknings- och larmverksamhet samt att utreda med vilka metoder verksamheten bör utvecklas så att effektiviteten, produktiviteten, kapaciteten och genomslagskraften i verksamheten ligger på den bästa möjliga nivån nu och i den nära framtiden med beaktande av verksamhetsmiljön och de väntade förändringarna i den. Med utredningen som grund skulle man dra slutsatser om utvecklingsbehoven samt upprätta förslag på åtgärder för de kommande åren. Övervaknings- och larmverksamhet samt förhållandena i den har granskats i detta utredningsarbete från början av 2010-talet och man har analyserat utvecklingen från flera olika aspekter under ungefär tio år.

Arbetet engagerade på bred front både polisstyrelsens interna aktörer och intressentgrupper som verkar i nära samarbete med övervaknings- och larmverksamhet. Med hjälp av intervjuer, statistik och olika tidigare utredningar utreddes det nuvarande läget i verksamheten samt dess utvecklingsbana från gångna år till denna stund. Som ett resultat av utredningsarbetet fick man fram över 50 rekommendationer om hur verksamheten bör utvecklas och vilka frågor som bör beaktas i utvecklingsverksamheten så att det senast år 2030 med beaktande av verksamhetsmiljön finns ett polisväsende i Finland som har tillräckliga resurser, uppdaterad teknologi och en bra ledning. Polisen är då välutbildad, effektiv, produktiv och sund och den har en bra kapacitet och en genomslagskraftig verksamhet som åtnjuter medborgarnas starka förtroende.

Rapporten innehåller bland annat en tämligen täckande och flerdimensionell landsomfattande översikt av polisens larmuppdrag, klassificeringen av grund och angelägenhet för dessa, ändringar i angelägenhetsklassificeringen samt den ökade prioriteringen när verksamhetsmiljön hela tiden blir allt mer krävande, när uppdragen starkt centreras till städerna och till större tätorter, kraven på arbetssäkerhet ökar och när resursutvecklingen inom polisen länge har varit negativ. Aspekter på utvecklingen är speciellt förtroendet för polisen, ledning och resultatstyrning, kunskapsbaserad verksamhet, verkningsgrad och mätningen av den, resurser och verksamhetslokaler, arbetssäkerhet, fordon och annan utrustning, utbildning och rekrytering, jämlikhet och likabehandling, välbefinnande i arbetet, samarbete, extern kommunikation samt teknologisk utveckling som stöd för den operativa verksamheten. Utgångspunkten för förverkligandet av utvecklingsrekommendationerna är åtgärdsprogrammet som utarbetas i Polisstyrelsen utifrån dessa, och där man ställer rekommendationerna enligt prioritet och angelägenhet samt schemalägger och ålägger ansvar för förverkligandet och arrangerar uppföljning av det.

En motsvarande utredning har föregående gång genomförts år 2007 på uppdrag av inrikesministeriet (Utredningsprojekt om verksamheten inom ordningspolisen, slutrapport nr 57/2007, inrikesministeriets publikationsserie).

Du kan fråga om publiceringen från polisstyrelsens register på kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.