Navigointivalikko

Ampuma-aseiden säilytysohje

Ampuma-aseiden säilytysohje

Huolellisuusvelvoite

Ampuma-aseiden oikeanlainen säilyttäminen on yksi aseturvallisuuden keskeisimmistä seikoista. Ampuma-aseisiin ja tehokkaisiin ilma-aseisiin liittyvä säilyttäminen on säädelty ampuma-aselaissa (1/1998).

Kaiken säilyttämisen lähtökohtana on ampuma-aselain 105 §:ssä mainittu huolellisuusvelvoite. Sen mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten haltija on velvollinen pitämään ampuma-aseesta, aseen osasta, patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista sellaista huolta, ettei vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole.

Säilytyspaikat

Ampuma-aselain 106 §:ssä määritellään muun kuin tilapäisen säilyttämisen säilytyspaikat.

Ampuma-asetta on säilytettävä:

  • luvanhaltijan vakituisessa asunnossa
  • muussa paikassa, jossa luvanhaltija pysyvästi oleskelee. Muu paikka, jossa hakija pysyvästi oleskelee, voi olla esimerkiksi henkilön kakkosasunto, kun siellä asutaan pysyvää asuntoa vastaavasti. Esimerkiksi tyhjillään oleva kesämökki ei asumattomana ole hyväksyttävä säilytyspaikka.
  • kohtiin a tai b kiinteästi liittyvässä tilassa, joka turvatasoltaan ja valvottavuudeltaan vastaa näitä. Asuintilojen lisäksi asetta voidaan säilyttää myös kiinteästi asunnon yhteydessä olevassa varastossa tai autotallissa, jos näiden lukitus ja muu murtosuojaus vastaa asunnoissa käytettävää tasoa. Erillinen autotalli- tai varastorakennus tai taloyhtiön ullakko- tai kellarikomero ei ole hyväksyttävä säilytystila.
  • toisen, kyseisen ampuma-aseen lainaamiseen oikeutetun henkilön luona. Hänen on säilytettävä asetta ampuma-aselain säännösten mukaisesti.
  • asealan elinkeinonharjoittajan luona, taikka
  • tilassa, jonka poliisilaitos on hyväksynyt. Näiden tilojen turvallisuuden osalta lähtökohtana pidetään Finanssiala ry:n kolme (3) tason murtosuojaohjeen mukaista rakenteellista suojausta ja rikosilmoitinlaitteiden asentamista. Poliisilaitos voi harkintansa mukaan hyväksyä myös muun turvallisen säilytystavan.

Säilytystavat

Ampuma-ase on muutoin kuin tilapäisesti säilytettävä:

  • sisäministeriön asetuksessa määritellyssä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa,
  • lukitussa paikassa, tai
  • muuten lukittuna

Ampuma-ase on säilytettävä siten, että ase tai aseen osa ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. Ampuma-ase voidaan säilyttää myös siten, että muu aseen osa kuin äänenvaimennin säilytetään erillään lukittuna edellä mainitulla tavalla ja loput aseen osat siten, etteivät ne ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. Esimerkiksi kiväärin lukko/sulkulaite taikka haulikon irrotettava piippu voidaan laittaa lukittuun paikkaan, jolloin muun aseen ei silloin tarvitse olla lukitussa paikassa. Lukittu paikka ei ole tila, jossa oleskellaan eli esimerkiksi kerrostaloasunto tai asuinhuone. Lukitun paikan tai aseen muun lukitsemistavan tulee olla sellainen, ettei sitä pysty helposti avaamaan esimerkiksi tavanomaisin kotityökaluin. Lukon avaimia ei saa säilyttää siten, että ase on helposti otettavissa käyttöön luvattomasti.

Ampuma-asedirektiivin (EU 2017/853) mukaisesti C-luokan ampuma-aseita ovat myös A tai B luokkaan taikka tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 mukaisesti. Deaktivoitu ampuma-ase on näin ollen ampuma-ase ja siihen sovelletaan Suomen säädöksiä ampuma-aseiden säilyttämisestä.

Velvollisuus säilyttää asetta turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä säilytystilassa

Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase, esimerkiksi sarjatuliase, puoliautomaattinen pistooli pitkillä lippailla, puoliautomaattinen kivääri pitkillä lippailla tai yli viisi ampuma-asetta, on asetta taikka aseita aina säilytettävä sisäministeriön asetuksessa määritellyssä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa tai säilytyspaikan poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. Tällä hetkellä hyväksytyt standardit ovat EN 14450 taso S1 ja S2, EN 1143-1 tasosta 0 alkaen, lakkautettu standardi SS 3492 sekä toistaiseksi Ruotsin kansallinen normi SSF 3492. Samassa taloudessa asuvien aseet lasketaan yhteen, joten turvakaappi tarvitaan, jos samassa taloudessa asuvilla on yhteensä enemmän kuin viisi asetta.

Asekeräilijän säilytystilat

Asekeräilijän tulee säilyttää ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia, tilapäistä säilytystä lukuun ottamatta, poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. Asetilojen hyväksyntä on osoitekohtainen. Mikäli asetilat muutetaan uuteen osoitteeseen tai asetiloissa tehdään merkittäviä muutoksia, poliisin tulee hyväksyä asetilat uudelleen.

Ampuma-aseiden väliaikainen säilyttäminen sekä patruunoiden säilyttäminen

Ampuma-aseiden väliaikaisesta säilyttämisestä on säännöksiä ampuma-aselain 106 a §:ssä. Patruunoiden ja räjähdysainetta tai sytyttävää ainetta sisältävien erityisen vaarallisten ammusten säilyttämisestä säädetään lisäksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) sekä sen nojalla annetuissa säädöksissä. Näistä on lisätietoa saatavissa osoitteesta tukes.fi.