Navigeringsmeny

Ampuma-aseiden säilytysohje sv

Anvisningar för förvaring av skjutvapen

Aktsamhetsplikt

Korrekt förvaring av skjutvapen är en av de viktigaste aspekterna av vapensäkerhet. Bestämmelser om förvaring av skjutvapen och effektiva luftvapen finns i skjutvapenlagen (1/1998).

Utgångspunkten för all förvaring är den aktsamhetsplikt som avses i 105 § i skjutvapenlagen. Enligt den ska den som innehar ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler ta hand om skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna så att det inte finns risk för att de kommer i händerna på obehöriga.

Förvaringsplatser

I 106 § i skjutvapenlagen definieras andra förvaringsplatser än tillfällig förvaring. Skjutvapen ska förvaras

  • i tillståndshavarens stadigvarande bostad
  • på något annat ställe där tillståndshavaren varaktigt vistas. Ett annan ställe där sökanden varaktigt vistas kan vara till exempel personens andra bostad, om man bor där på motsvarande sätt som i den stadigvarande bostaden. Till exempel en tom sommarstuga är inte en godtagbar förvaringsplats när den är obebodd.
  • i ett utrymme som är nära anknutet till a eller b och motsvarar dem när det gäller skyddsnivå och förutsättningar för tillsyn. Vapen kan förutom i bostaden också förvaras i ett förråd eller garage i fast anslutning till bostaden om låset och det övriga inbrottsskyddet motsvarar den nivå som används i bostäder. En separat garage- eller förrådsbyggnad eller en vinds- eller källarskrubb i ett husbolag är inte ett godtagbart förvaringsutrymme.
  • hos en annan person som har rätt att låna skjutvapnet. Personen ska förvara vapnet i enlighet med bestämmelserna i skjutvapenlagen.
  • hos en näringsidkare som har tillstånd att idka näring i vapenbranschen eller
  • i förvaringsutrymmen som godkänts av polisinrättningen. När det gäller säkerheten i dessa utrymmen utgår man från det strukturella skyddet enligt Finanssiala ry:s tre (3) anvisningar om inbrottsskydd och installation av inbrottslarmanordningar. Polisinrättningen kan efter eget övervägande också godkänna andra sätt för säker förvaring.

Förvaringssätt

Skjutvapen ska på annat sätt än tillfälligt förvaras

  • i ett inbrottssäkert och låst säkerhetsskåp som avses i inrikesministeriets förordning,
  • på en låst plats, eller
  • på annat sätt låst

Skjutvapen ska förvaras på ett sådant sätt att skjutvapnet eller vapendelarna inte lätt kan stjälas eller användas olovligt. Ett skjutvapen får också förvaras på ett sådant sätt att en annan vapendel än ljuddämparen förvaras separat, låst enligt ovan, och resten av vapendelarna på ett sådant sätt att de inte lätt kan stjälas eller tas i olovlig användning. Till exempel kan cylindern/slutstycket på ett gevär eller den löstagbara pipan på ett hagelgevär placeras på ett låst ställe, varvid resten av vapnet inte behöver vara på ett låst ställe. Ett låst ställe är inte ett utrymme där man vistas, till exempel en höghuslägenhet eller ett boningsrum. Det låsta stället eller något annat sätt att låsa vapnet ska vara sådant att det inte lätt kan öppnas till exempel med vanliga hemverktyg. Nycklarna till låset får inte förvaras så att vapnet lätt kan tas i bruk utan lov.

I enlighet med skjutvapendirektivet (EU 2017/853) omfattar skjutvapen i kategori C även skjutvapen i kategori A eller B eller till denna kategori hörande skjutvapen som har deaktiverats i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2015/2403. Ett deaktiverat skjutvapen är alltså ett skjutvapen och omfattas av Finlands lagbestämmelser om förvaring av skjutvapen.

Skyldighet att förvara skjutvapen i säkerhetsskåp eller förvaringsutrymme som godkänts av polisen

Om ett särskilt farligt skjutvapen förvaras, exempelvis automatvapen, halvautomatiska pistoler med långa magasin, halvautomatiska gevär med långa magasin eller fler än fem skjutvapen, ska de alltid förvaras i ett inbrottssäkert och låst säkerhetsskåp enligt inrikesministeriets förordning eller i förvaringsutrymmen som godkänts av polisinrättningen på förvaringsorten. De standarder som för närvarande godkänds är EN 14450 nivå S1 och S2, EN 1143-1 från nivå 0, den utgångna standarden SS 3492 och tills vidare den svenska nationella normen SSF 3492. Vapen som tillhör personer som bor i samma hushåll läggs ihop, så ett kassaskåp behövs om personer som bor i samma hushåll har fler än fem vapen totalt.

Förvaringsutrymmen för vapensamlare

Samlaren ska förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, med undantag för tillfällig förvaring, i förvaringsutrymmen som godkänts av polisinrättningen. Vapenutrymmena godkänns adresspecifikt. Om vapenutrymmena flyttas till en ny adress eller om det görs betydande ändringar i dem ska polisen godkänna dem på nytt.

Tillfällig förvaring av skjutvapen och förvaring av patroner

I 106 a § i skjutvapenlagen finns bestämmelser om tillfällig förvaring av skjutvapen. Bestämmelser om patroner och särskilt farliga projektiler som innehåller sprängämnen eller lättantändligt ämne finns också i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i de författningar som utfärdats med stöd av den. Mer information om dessa finns på tukes.fi.