Ampumaradat

Ampumaradat

Ampumaradalla tarkoitetaan sisällä olevaa tilaa tai ulkona olevaa aluetta, joka on ampuma-aseella maaliin ampumista varten.

Ampumaurheilukeskuksella tarkoitetaan ampumarataa, jossa on useiden lajien ratoja ja jolla saadaan ampua yli 300 000 laukausta vuodessa.

Vähäisellä ampumaradalla tarkoitetaan ampumarataa, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa. 

Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen on luvanvaraista (ampumaratalupa). Vähäisen ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen on ilmoituksenvaraista (ampumaratailmoitus).

Luvan ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämiseen antaa Poliisihallitus. Myös vähäistä ampumarataa koskeva ilmoitus tehdään Poliisihallitukselle.

Ampumaratalupa

Ampumarataluvan antamisen edellytyksenä on, että

 1. luvanhakijalla on hallintaoikeus rata-alueeseen;
 2. ampumaradan pitämisestä ei aiheudu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle;
 3. hakija esittää ampumaradalle 9 §:n 1 momentin vaatimukset täyttävän järjestyssäännön;
 4. luvanhakija ei ole konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutta ole rajoitettu;
 5. luvanhakijana oleva luonnollinen henkilö tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva;
 6. luvanhakijana olevaa yhteisöä tai säätiötä on toimintansa tarkoituksen ja muiden seikkojen perusteella pidettävä sopivana ampumaradan ylläpitämiseen;
 7. luvanhakijana ole luonnollinen henkilö on täyttänyt 18 vuotta;
 8. luvanhakijana olevan yhteisön tai säätiön hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät 4 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset;
 9. hakija nimeää ampumaradalle sen toiminnasta ja turvallisuudesta vastaavan henkilön (ratavastaava), joka on suostunut tehtävään ja joka täyttää 4-6 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Poliisihallituksen on pyydettävä hakemuksesta kohteena olevan radan sijaintipaikan poliisilaitoksen lausunto.

Luvassa on määrättävä ratavastaava ja vahvistettava radalla noudatettava järjestyssääntö.

Lupaan voidaan sisällyttää myös muita radan turvallisuutta koskevia tarpeellisia määräyksiä ja ehtoja.

Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta 

Vähäisen ampumaradan perustajan tai pitäjän on jätettävä ilmoitus ampumaradasta (ampumaratailmoitus) Poliisihallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen radan käyttöönottoa. Ampumaratailmoituksen on sisällettävä 9 §:ssä tarkoitettu ampumaradan järjestyssääntö sekä ratavastaavan tiedot ja suostumus tehtävään.

Poliisihallitus voi asettaa radan ylläpitämiselle radan turvallisuutta koskevia tarpeellisia määräyksiä ja ehtoja.

Ampumaratalupa

Ampumarataluvan hakeminen ja vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen tekeminen

Valtioneuvoston asetuksella ampumaradoista säädetään tarkemmin mitä hakemuksessa ja ilmoituksessa on mainittava, sekä mitä liitteitä hakemukseen ja ilmoitukseen on liitettävä.

Hae lupaa erillisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen Ase 08 fi- Ampumaratalupahakemus Lomakkeet-sivulta.

Ampumaradat haitari2

Hakemuksen ja ilmoituksen sisältö sekä liitteet

Ampumarataa ja ampumaurheilukeskusta koskevassa hakemuksessa tai vähäistä ampumarataa koskevassa ilmoituksessa on mainittava:

 1. hakijan tai ilmoituksen tekijän nimi, osoite ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;
 2. vähäisen ampumaradan, ampumaradan tai ampumaurheilukeskuksen nimi, sijainti ja kiinteistötunnus; 
 3. ehdotettavan ratavastaavan nimi, henkilötunnus ja osoite.

Hakemukseen ja ilmoitukseen on liitettävä:

 1. ehdotus järjestyssäännöksi;
 2. ehdotettavan ratavastaavan suostumus tehtävään;
 3. selvitys, joka osoittaa hakijan hallintaoikeuden rata-alueeseen;
 4. yhteisön tai säätiön toiminnan tarkoituksen osoittava selvitys;
 5. yhteisön päätös radan perustamisesta ja ratavastaavasta;
 6. mahdollinen rakennuslupa sekä ulkona sijaitsevan ampumaradan ympäristölupa;
 7. ulkona sijaitsevan ampumaradan karttapiirros, johon on merkitty rata-alueelle tulevat lajiradat ja niiden ampumasuunnat sekä vaara-alueet;
 8. selvitys vaara-alueiden merkitsemisestä;
 9. rakennepiirustus, josta ilmenevät ampumapaikat, maalilaitteet, ammunnan tekniset apurakenteet sekä turvalaitteet ja rakenteet;
 10. leikkauspiirrokset, joista ilmenevät ampumapaikat ja suojarakenteiden sijainti, koko ja laatu.

Asian käsittelevä viranomainen voi vaatia hakijaa ja ilmoituksen tekijää esittämään muitakin luvan antamisen tai ilmoituksen käsittelyn edellytyksiä koskevia tarpeellisia selvityksiä.

Ampumaradat2

Järjestyssääntö

Ampumaradalla tulee olla järjestyssääntö, jossa on oltava määräykset rata-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien turvallisuuden varmistamisesta, radan käyttöön liittyvistä rajoituksista sekä määräyksiä ja rajoituksia koskevasta tiedottamisesta rata-alueella.

Järjestyssääntö ja ratavastaavan yhteystiedot on pidettävä ampumaradalla käyttäjien nähtävinä.

Järjestyssäännöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella ampumaradoista.

Ampumaradat haitari3

Mitä järjestyssäännöstä on käytävä ilmi

Ampumaradan, ampumaurheilukeskuksen ja vähäisen ampumaradan järjestyssäännöstä on käytävä ilmi:

 1. radan käyttöajat;
 2. radan varomääräykset ja sen turvallisuuden ylläpitämiseksi tehtävä siivoaminen ja jätehuolto;
 3. ampumaradan pitäjä; 
 4. ratavastaavan nimi sekä puhelinnumero tai muu yhteystieto;
 5. radan nimen, sijainnin ja ajo-ohjeiden esilläpito.

Lisäksi järjestyssäännöstä on tarvittaessa käytävä ilmi:

 1. radalle pääsyn rajoittaminen ja radan aukioloajat;
 2. rata-alueella olevat radat ja niiden ampumamatkoja, ammunnan lajeja, tulimuotoa, sallittuja patruunatyyppejä ja taulujen tyyppejä ja sijoitusta koskevat rajoitukset;
 3. radan käyttöoikeuksia koskevat rajoitukset;
 4. rata-alueen ylläpitovastuun jako; 
 5. ensiaputarvikkeiden säilytyspaikka.

Järjestyssääntöön on, jos radan turvallinen käyttö sitä edellyttää, sisällytettävä rata-alueen kartta, josta käyvät ilmi sallitut kulkureitit, kulkureittien ja ampumapaikkojen esteettömyys sekä pysäköintialueet.

Järjestyssääntö on pidettävä esillä ilmoitustaululla ja turvallisuuden edellyttäessä lajiratojen suorituspaikoilla.

Ampumaradat kohdan lisäys

Ratavastaavan ja ammunnan johtajan oikeudet ja velvollisuudet 

Ratavastaava valvoo, että ampumarata on turvallinen ja että radalla noudatetaan järjestyssääntöä sekä ampumarataluvassa tai ampumaratailmoituksen perusteella asetettuja ehtoja ja määräyksiä. Ampumarataa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin ratavastaava on varmistunut, että ampumarata täyttää ampumarataluvassa tai ampumaratailmoituksen perusteella asetetut vaatimukset ja että ratarakenteet mahdollistavat järjestyssääntöjen mukaisen toiminnan.

Jos ampumarata on sellaisessa kunnossa, että sen käytöstä aiheutuu vaaraa terveydelle tai muulle kuin ampumaradan ylläpitäjän omaisuudelle, on ratavastaavan kiellettävä vaaraa aiheuttava radan käyttö sekä ilmoitettava tästä ampumaradan ylläpitäjälle ja Poliisihallitukselle.

Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudestaan ampua radalla. Ampumaradan käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta vaarantava, ampumarataluvan tai -ilmoituksen perusteella asetettujen ehtojen tai määräysten taikka järjestyssäännön vastainen toiminta ampumaradalla. Jos ammunnalle on nimetty ammunnan johtaja, on myös hänellä oikeus pyytää selvitys ja keskeyttää toiminta.

Ratavastaavan valvontatehtävästä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella ampumaradoista.

Ampumaradat haitari

Ratavastaavan valvontatehtävä

Ratavastaavan on valvottava, että rata-alue on luvan tai ilmoituksen, lupaehtojen, ilmoituksen perusteella asetettujen ehtojen sekä järjestyssäännön mukainen. 

Valvontatehtävässä tulee tarkastaa:

 1. suojavallit ja muut suojarakenteet; 
 2. näyttösuojat, taulutelineet, maalilaitteet ja muut rakenteet;
 3. ampumakatokset ja ampumapaikat;
 4. aidat ja varoitusmerkinnät;
 5. kulkureittien merkitseminen, opasteet ja osoitekyltit;
 6. järjestyssääntöjen esillä olo; 
 7. muut radan turvallisuuteen vaikuttavat seikat.

Valvonnan määrässä, laajuudessa ja tekotavassa tulee ottaa huomioon radan laatu, käyttäjämäärät, laukausmäärät, sijaintipaikka ja muut vastaavat seikat.  

Ampumaradat3

Hakemuksen ja ilmoituksen toimittaminen Poliisihallitukselle

Hakemus ja ilmoitus liitteineen voidaan toimittaa Poliisihallitukselle joko sähköpostitse asehallinto@poliisi.fi tai postitse osoitteeseen Poliisihallitus / asehallinto, Konepajankatu 2, PL 50, 11101 Riihimäki.

Hakemus ja ilmoitus ovat maksullisia. Maksun määräytymisestä säädetään tarkemmin sisäministeriön asetuksella poliisin suoritteiden maksullisuudesta. 

Ampumaradat infolaatikko

Aiheesta lisää

Hae lupaa erillisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen nimellä Ase 08 fi - Ampumaratalupahakemus Lomakkeet -sivulta.

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta Maksut ja maksaminen -sivulla.

Ampumaratalaki Finlexissä (763/2015)

Valtioneuvoston asetus ampumaradoista (1307/2015)