Ampumaradat sv

Skjutbanor

Med skjutbana avses ett utrymme inomhus eller ett område utomhus som används för målskjutning med skjutvapen.

Med sportskyttecentrum avses en skjutbana som har banor för flera grenar och där man får avfyra mer än 300 000 skott per år.

Med småskalig skjutbana avses en skjutbana avsedd för högst 10 000 skott per år. 

Anläggning och drift av skjutbana kräver tillstånd (skjutbanetillstånd). Anläggning och drift av en småskalig skjutbana kräver anmälan (skjutbaneanmälan).

Tillstånd att anlägga och driva en skjutbana meddelas av Polisstyrelsen. Även anmälan om en småskalig skjutbana ska lämnas in till Polisstyrelsen.

Skjutbanetillstånd

För skjutbanetillstånd förutsätts det att

 1. sökanden har besittningsrätt till banområdet,
 2. skjutbaneverksamheten inte äventyrar allmän ordning eller säkerhet,
 3. sökanden lägger fram en ordningsstadga för skjutbanan som uppfyller vad som föreskrivs i 9 § 1 mom.,
 4. sökanden inte är i konkurs och att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats,
 5. den fysiska person som är sökande är känd som redbar och pålitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften,
 6. den sammanslutning eller stiftelse som är sökande kan betraktas som lämplig att driva en skjutbana med beaktande av syftet med sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet och andra omständigheter,
 7. den fysiska person som är sökande har fyllt 18 år,
 8. den sammanslutning eller stiftelse som är sökande har personer som uppfyller kraven enligt 4 och 5 punkten i förvaltningsorganen, som verkställande direktör och som bolagsmän i ett öppet bolag eller ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag,
 9. sökanden föreslår en person som ska ansvara för verksamheten och säkerheten vid banan (banansvarig) och denne har samtyckt till uppdraget och uppfyller kraven enligt 4–6 punkten.

Polisstyrelsen ska begära utlåtande av polisinrättningen på förläggningsorten för den bana som ansökan gäller.

I tillståndet ska den banansvarige utses och ordningsstadgan för banan fastställas.

Tillståndet kan också förenas med andra bestämmelser och villkor som behövs med tanke på säkerheten vid banan.

Anmälan om småskalig skjutbana 

Den som anlägger eller driver en småskalig skjutbana ska lämna in en anmälan om skjutbanan (skjutbaneanmälan) till Polisstyrelsen minst två månader innan banan tas i bruk. Skjutbaneanmälan ska innehålla en ordningsstadga enligt 9 § för skjutbanan samt uppgifter om den banansvarige och den banansvariges samtycke till uppdraget.

Polisstyrelsen kan förena skjutbaneverksamheten med bestämmelser och villkor som behövs med tanke på säkerheten vid banan.

Ampumaratalupa sv

Ansökan om skjutbanetillstånd och anmälan om småskalig skjutbana

I statsrådets förordning om skjutbanor föreskrivs närmare vad ansökan och anmälan ska innehålla samt vilka bilagor som ska bifogas till ansökan och anmälan.

Ansök om tillstånd med en separat blankett. Du kan hitta blanketten under namnet Ase 08 fi - Ansökan om skjutbanetillstånd på sidan Blanketter.

Ampumaradat haitari2 sv

Innehållet i ansökan och anmälan och bilagor

Ansökan om tillstånd för skjutbana eller sportskyttecentrum och anmälan om småskalig skjutbana ska innehålla:

 1. sökandens eller anmälarens namn, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,
 2. den småskaliga skjutbanans, skjutbanans eller sportskyttecentrets namn, läge och fastighetsbeteckning, 
 3. namnet på den som föreslagits som banansvarig samt hans eller hennes personbeteckning och adress.

Till ansökan och anmälan ska bifogas:

 1. ett förslag till ordningsstadga,
 2. den föreslagna banansvariges samtycke till uppgiften,
 3. utredning som visar att sökanden har besittningsrätt till banområdet,
 4. utredning som visar syftet med sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet,
 5. sammanslutningens beslut om att anlägga skjutbana och om den banansvarige,
 6. ett eventuellt bygglov samt ett miljötillstånd för en utomhus belägen skjutbana,
 7. en kartskiss över en utomhus belägen skjutbana där grenbanorna på banområdet och deras skjutriktningar samt de farliga områdena är markerade,
 8. utredning om märkningen av de farliga områdena,
 9. en konstruktionsritning av vilken framgår skjutplatserna, målanordningarna, de tekniska hjälpkonstruktionerna för skytte samt säkerhetsanordningarna och konstruktionerna,
 10. sektionsritningar av vilka framgår skjutplatserna samt skyddskonstruktionernas läge, storlek och karaktär.

Den myndighet som behandlar ärendet kan kräva att sökanden och anmälaren lägger fram även andra behövliga utredningar i fråga om förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller behandling av anmälan.

Ampumaradat2 sv

Ordningsstadga

Varje skjutbana ska ha en ordningsstadga, där det ska finnas bestämmelser om hur säkerheten för dem som befinner sig på banområdet och i dess omedelbara närhet tryggas, om begränsningar som gäller användningen av banan och om hur det på banområdet ska informeras om bestämmelserna och begränsningarna.

Ordningsstadgan och den banansvariges kontaktuppgifter ska vara framlagda för användarna vid skjutbanan.

Om ordningsstadgan föreskrivs mer i detalj i statsrådets förordning om skjutbanor.

Ampumaradat haitari3 sv

Vad ska ordningsstadgan innehålla

Ordningsstadgan för en skjutbana, ett sportskyttecentrum eller en småskalig skjutbana ska innehålla

 1. bestämmelser om banans användningstider,
 2. banans varningsbestämmelser samt bestämmelser om städning och avfallshantering som syftar till att upprätthålla säkerheten vid banan,
 3. uppgift om vem som driver skjutbanan, 
 4. den banansvariges namn samt telefonnummer eller annan kontaktinformation,
 5. bestämmelser om framläggandet av banans namn och läge samt körinstruktioner.

Ordningsstadgan ska dessutom vid behov framgå

 1. vilka begränsningar som gäller för tillträde till banan samt banans öppettider,
 2. vilka banor det finns på banområdet och begränsningarna i fråga om deras skjutavstånd, i fråga om skyttegrenar, eldgivningssätt och tillåtna patrontyper samt i fråga om placering och typer av tavlor,
 3. vilka begränsningar som gäller för rätten att använda banan,
 4. hur ansvaret för underhåll av banområdet är fördelat, 
 5. var förstahjälpsutrustningen förvaras.

Ordningsstadgan ska innefatta en karta över banområdet av vilken framgår de tillåtna rutterna, rutternas och skjutplatsernas tillgänglighet samt parkeringsplatserna, om detta är nödvändigt för att säkerställa en trygg användning av banan.

Ordningsstadgan ska hållas synlig på anslagstavlan och, när det behövs med hänsyn till säkerheten, på grenbanornas skjutplatser.

Ampumaradat kohdan lisäys sv

Den banansvariges och skjutledarens rättigheter och skyldigheter 

Den banansvarige ska övervaka att skjutbanan är säker och att ordningsstadgan samt de villkor och bestämmelser som meddelats i skjutbanetillståndet eller med anledning av skjutbaneanmälan iakttas. En skjutbana får inte tas i bruk förrän den banansvarige har säkerställt att skjutbanan uppfyller kraven enligt skjutbanetillståndet eller kraven med anledning av skjutbaneanmälan och att bankonstruktionerna möjliggör verksamhet som är förenlig med ordningsstadgan.

Om skjutbanan är i ett sådant skick att användning av banan äventyrar hälsan eller någon annan egendom än egendom som tillhör den som driver skjutbanan, ska den banansvarige förbjuda den riskfyllda användningen av banan och underrätta den som driver skjutbanan och Polisstyrelsen om saken.

Den som använder skjutbanan ska på begäran av den banansvarige visa upp bevis för sin rätt att utöva skytte på banan. Den som använder skjutbanan ska på uppmaning av den banansvarige avbryta verksamhet som äventyrar säkerheten och som strider mot villkor eller bestämmelser som meddelats i skjutbanetillståndet eller med anledning av skjutbaneanmälan eller mot ordningsstadgan. Om en skjutledare har utsetts för skjutningen har även han eller hon rätt att be om bevis för rätten att utöva skytte på banan och att avbryta riskfylld verksamhet.

Om den banansvariges övervakningsuppgift föreskrivs mer i detalj i statsrådets förordning om skjutbanor.

Ampumaradat haitari sv

Den banansvariges övervakningsuppgift

Den banansvarige ska se till att banområdet överensstämmer med tillståndet eller anmälan, med tillståndsvillkoren eller de villkor som uppställts på basis av anmälan samt med ordningsstadgan. 

Till övervakningsuppgiften hör att kontrollera

 1. skyddsvallarna och de övriga skyddskonstruktionerna, 
 2. markörskydden, tavelställen, målanordningarna och de övriga konstruktionerna,
 3. skjutbåsen och skjutplatserna,
 4. avspärrningen och varningsskyltarna,
 5. märkningen av rutter samt skyltarna och adresskyltarna,
 6. framläggandet av ordningsstadgan, 
 7. övriga omständigheter som inverkar på säkerheten vid banan.

När det gäller övervakningens omfattning och hur övervakningen utförs ska banans karaktär, antalet användare, mängden skott, banans läge och andra motsvarande omständigheter beaktas.  

Ampumaradat3 sv

Inlämnande av ansökan och anmälan till Polisstyrelsen

Ansökan och anmälan inklusive bilagor kan lämnas in till Polisstyrelsen antingen per e-post asehallinto@poliisi.fi eller per post till adressen Polisstyrelsen / Vapenförvaltningen, Konepajankatu 2, PB 50, 11101 Riihimäki.

Ansökan och anmälan är avgiftsbelagda. Om fastställande av avgift föreskrivs genom inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. 

Ampumaradat infolaatikko sv

Mer om ämnet

Ansök om tillstånd med en separat blankett. Du kan hitta blanketten under namnet Ase 08 fi - Ansökan om skjutbanetillstånd på sidan Blanketter.

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer på sidan Serviceavgifter och betalning

Lag om skjutbanor i Finlex (763/2015)

Statsrådets förordning om skjutbanor (1307/2015)